info

Werkgroepen

Pastoraat

Onder pastoraat verstaan wij de belangeloze en gerichte aandacht voor de ander, zowel vanuit de kerkenraad als tussen de gemeenteleden onderling.

Naast het met enige regelmaat benaderen van mensen om met hen in gesprek te komen, willen we ook gericht aandacht geven aan mensen in bijzondere levensomstandigheden.

De kring van mensen die zich daarmee bezig houdt, beperkt zich, zoals gezegd, allang niet meer tot de beroepspastores, de ouderlingen of andere kerkenraadsleden.

De omslag die op andere terreinen van het gemeenteleven al eerder werd gemaakt, van vacaturegericht naar gavengericht werken, wordt ook binnen het pastoraat meer en meer gemaakt.

Dat betekent dat ook voor wat betreft het bezoekwerk meer en meer een beroep zal worden gedaan op gemeenteleden, die samen inhoud geven aan het wijkwerk.

Op deze manier willen we als gemeente van Jezus Christus proberen inhoud te geven aan “het omzien naar elkaar”. 

Wij voelen ons betrokken bij:

Geboorte - Trouwen - Ziekte - Rouwen

Al eeuwenlang staat de kerk stil bij bijzondere momenten in een mensenleven, dat willen zeggen aan het begin, bij de geboorte, maar ook bijvoorbeeld bij het uitspreken van een trouwbelofte of als er afscheid genomen moet worden.

Maar ook bij andere hoogte- en dieptepunten kunt u een beroep doen op de kerk. De kerk tilt deze momenten uit boven het leven van alledag en verbindt ze met God.

Meer weten?  

Scriba pastoraat, e-mailadres:


Beamteam Heerenveen-Zuid

Het beamteam verzorgt en begeleid het gebruik van de aanwezige projectie- en videotechniek in het kerkgebouw. Aanlevering van stukken voor het Beamteam, zoals liturgie, mededelingen en ander materiaal voor presentaties kunnen gestuurd worden voor woensdag 19:00 uur naar het e-mailadres van het Beamteam.

e-mailadres:
Inspiratie en Bezinning

Meer informatie klik HIER

Werkgroep Eredienst


De Werkgroep Eredienst ziet het tot haar primaire taak om als een overkoepelend orgaan te functioneren en wil vooral initiëren, faciliteren en coördineren.

Bij de uitvoering van diensten zullen door gemeenteleden gevormde ad hoc-commissies ingeschakeld worden, die samen met de voorgangers diensten voorbereiden.

De voornaamste taken van de Werkgroep Eredienst

  • het functioneren als klankbordgroep voor de voorgangers en andere groeperingen die bij de eredienst betrokken zijn.
  • het (doen) evalueren van kerkdiensten en andere activiteiten.
  • verdieping in kennis van vorm en inhoud van de liturgie binnen de werkgroep.
  • bezinning op de vorm en inhoud van de eredienst en de gemeente daar waar mogelijk over informeren en de liturgie toelichten en werken aan bewustwording.  
  • het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het veranderen, aanpassen van de eredienst aan deze tijd.

Contactadres van de Werkgroep Eredienst

Bob Akkerman  email:
Missionaire werkgroep

Vanaf september 2007 is een missionaire werkgroep in de wijkgemeente Heerenveen-Zuid actief om, zoals zij het zelf verwoorden: ‘Nieuwe initiatieven te ontwikkelen in Oudeschoot en ook daarbuiten, waardoor wij als kerk zichtbaarder zijn in de eigen wijk en eigen woonomgeving’.

In Oudeschoot en in de wijk De Akkers participeert de missionaire werkgroep inmiddels al enkele jaren in bestaande initiatieven, zoals het instellingenoverleg, wijkplatform en burenhulpprojecten.

Ook worden er, in goede samenwerking met plaatselijk belang in Oudeschoot, maandelijkse maaltijden georganiseerd bij de Sionskerk (Samen aan tafel), het filmhuis enz.

Voor meer informatie over deze missionaire activiteiten kunt u contact opnemen met:

Johan Wijnsma, e-mailadres:


Zin in Zuid

Deze werkgroep organiseert een aantal keren per jaar cultureel-maatschappelijke activiteiten, die zowel kerkmensen als mensen van buiten onze kring interesseren.

Geeske Bos, e-mailadres: