info

ANBI

ANBI

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente Heerenveen.Algemene gegevens Naam ANBI:                         Protestantse Gemeente Heerenveen
Telefoonnummer:                 0513-651181
RSIN/Fiscaalnummer:          814185460
Website adres:                     www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
E-mail:                                  
Adres:                                   Coehoorn van Scheltingaweg 1
Postcode:                              8442 EZ
Plaats:                                   Heerenveen
Postadres:                            Postbus 126
Postcode:                              8440 AC
Plaats:                                   Heerenveen

De Protestantse Gemeente Heerenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Heerenveen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Heerenveen.

Samenstelling bestuur. 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de (algemene) kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de (algemene) kerkenraad momenteel 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat op dit moment uit twaalf leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11).

Doelstelling/visie. 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan. 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Gemeente van Heerenveen wil een actieve, laagdrempelige geloofsgemeen-schap zijn waarin wij:

God (in Christus) en elkaar kunnen ontmoeten.
Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de veranderende wereld oog en oor te hebben voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.
Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten geven.
De Protestantse Gemeente van Heerenveen bestaat uit twee wijkgemeenten: wijkgemeente Trinitas en wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Op de website www.protestantsegemeenteheerenveen.nl vindt u de beleidsplannen van deze twee wijkgemeenten.

Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratief personeel, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder (bij H.) aan.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel vrij nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een redelijk grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote baten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde baten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet heel sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI gegevens Protestantse Gemeente Heerenveen 2020
Toelichting                                                                  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente Heerenveen bezit enig vermogen in de vorm van met name landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Daarnaast vindt verhuur van zalen (inclusief catering) plaats ter dekking van de (vaste) lasten. De Protestantse Gemeente Heerenveen exploiteert acht begraafplaatsen (zeven in de gemeente Heerenveen en één in de gemeente De Fryske Marren). De exploitatie van deze begraafplaatsen draagt in positieve zin bij aan de exploitatie zoals onder H. is samengevat.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris beheerders en administratief personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 
Anbi gegevens College van Diakenen klik hier