info

Liturgie

De Taakgroep Liturgie

Houdt de kerkdienst u bezig?  Ons wel. En omgekeerd houden wij ons met de dienst bezig. Of meer toegespitst: met liturgie. Wat is liturgie? Hoe is het ontstaan? Welke vormen zijn er?

Over deze vragen praten we met elkaar in de Taakgroep Liturgie. Onze activiteiten zijn daarbij tweeledig: Bezinning en Toerusting

Bezinning: we onderzoeken wat liturgie is, en  wat zij doet met ons. We bezinnen ons op wat mensen in de eredienst samenbrengt in de zoektocht naar ontmoeting met onze God.

Toerusting: We verdiepen ons in wat  ‘Liturgie’ is, en we houden ons bezig met voorbereiden van, en meedenken over invulling van de diensten in onze gemeente.

Positie en opdracht

In haar beleid sluit de taakgroep aan op de vijf ‘sleutelwoorden’ die uitgangspunt zijn van het beleid van onze Protestantse gemeente:

Uitnodigend zijn en laagdrempelig
Geloofsverdieping
Bewogenheid
Samenwerking
Gemeenschapszin
De Taakgroep Liturgie valt rechtstreeks onder de Kleine Kerkenraad (KK). De KK stuurt de taakgroep aan en geeft opdrachten. Omgekeerd geeft de taakgroep gevraagd en ongevraagd advies aan de KK.

De Taakgroep is samengesteld uit gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in Liturgie. Onder hen ook afgevaardigden uit de kerkelijke geledingen: de Diaconie, de Pastorale Raad, de Jeugdraad, de Kinderkerk, Vorming & Toerusting, één der Predikanten en één der organisten. Omgekeerd heeft de Taakgroep een vertegenwoordiger in de Kleine Kerkenraad.
Iedere vergadering wordt door één der leden ingeleid met een meditatief moment.
In de Taakgroep verdiepen we ons in wat ‘Liturgie’ is: historie, herkomst, betekenis, ontwikkeling, invloed. We denken na over de wijze waarop we God kunnen ontmoeten in de diensten. We zoeken naar uitingen in woord, muziek, symbool en gebaar om vorm te geven aan de zondagse erediensten, de vieringen, de samenkomsten.

Tot onze taak behoort het adviseren over en initiatief nemen inzake vormgeving der diensten, en hoe we gebruiken en rituelen in de dienst uitwerken.

De ochtenddienst is in het algemeen traditioneel, de liturgie is daarvan een afspiegeling. De avonddiensten bieden ruimte en gelegenheid voor bijzondere invulling: voor vernieuwende liturgie, het zoeken naar en toepassen van nieuwe vormen, het reageren op ontwikkelingen elders en voor het aandacht geven aan specifieke doelgroepen: ouderen, jeugd, randkerkelijken.


De aandachtsgebieden voor de Taakgroep Liturgie zijn:

signaleren van ontwikkelingen op liturgisch gebied binnen en buiten de gemeente
verdieping kennis over Liturgie en die delen met de gemeente
op zoek gaan naar spirituele ervaringen
meedenken over de diensten in Trinitas
initiatieven voor en invulling van avonddiensten
uitvoering geven aan het muziekbeleidsplan van de Kleine Kerkenraad: o.a. zang en instrument bij de diensten
zorg voor het Liturgisch Centrum en de Stilteruimte
toerusting lectoren
Genoemde punten zijn opgenomen in een beleidsplan voor de taakstelling, en een jaarplan voor de uitvoering. Daarbij zijn onze predikanten als deskundigen, als specialisten op liturgisch gebied, nauw betrokken.

De Taakgroep houdt contact met de Raden en vraagt om inbreng inzake de vormgeving van de diensten en de liturgie in bredere zin. De inbreng is gericht op specifieke onderwerpen, zoals kinderkerk, church4you en op bijzondere diensten zoals Kerstvieringen en de Paascyclus.

Daarnaast functioneren onder de paraplu van de Taakgroep Liturgie:

werkgroep Liturgisch Bloemschikken
commissie  Kunstvespers met de bijbehorende kunsttentoonstelling
lectorengroep
De taakgroep komt 10 keer per jaar bijeen; de leden zijn:

*  Johs Vlaanderen Oldenzeel, algemeen adjunct / vertegenwoordiger naar KK

*  Fedde Tuinstra, vertegenwoordiger organisten

*  Carla  Yntema, vertegenwoordiger Jeugdraad

*  Zwaanjo van der Werf

*  Fimke Langenberg

*  Hendik den Daas

Als het denken over vorm en inhoud van de eredienst u aanspreekt, bent u van harte welkom in onze kring.

Contact: Johs Vlaanderen Oldenzeel, tel 0649600103  e-mail