info

Gebruiksplan versie 02-06-2021

Gebruiksplan in kader van protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten                                  in Trinitas en De Sionskerk
(twee van de gebouwen van de Protestantse Gemeente Heerenveen) in verband met de coronacrisis. VOORAF:

I. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid, en het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland (inclusief het Protocol Jeugdactiviteiten in coronatijd). Dat is bepalend voor het onderstaande Gebruiksplan en voor aanpassingen daarvan. Wanneer de richtlijnen van RIVM en de Protestantse Kerk van elkaar verschillen volgen we de (‘strengere’) richtlijnen van de Protestantse Kerk.

II. Het onderstaand gebruiksplan beschrijft technische en praktische aspecten m.b.t. de zondagse erediensten. Dit gebruiksplan wordt aangevuld met een gebruiksplan dat door het College van Kerkrentmeesters is opgesteld voor het gebruik van onze kerkelijke gebouwen buiten de zondagse diensten om.

 

Gebruiksplan

a. In zowel de Sionskerk als in Trinitas worden met ingang van 6 juni 2021 volgens het opgestelde rooster weer een kerkdienst gehouden.
In de kerkzaal van Trinitas kunnen (exclusief de ‘medewerkers’, inclusief kinderen) maximaal 110 mensen bij een kerkdienst aanwezig zijn en in de kerkzaal van de Sionskerk maximaal 60.

b. Zolang de kindernevendienst, de kinderkerk, C4Y en Join Us hun bijeenkomsten niet hervatten worden voor dit jeugdwerk in dit Gebruiksplan geen bepalingen opgenomen.

c. Aangezien voor iedereen van tevoren gegarandeerd moet kunnen worden dat er voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te houden geldt voor alle “deelnemers die in het kerkgebouw aanwezig zijn” een reserveringsplicht. De medewerkers van wie de namen op een van tevoren vastgesteld rooster zijn vermeld zijn van reserveringsplicht vrijgesteld. Voor de reserveringen gebruiken we de app ‘Protestants Heerenveen’. Wie niet over deze app beschikt kan aan iemand anders die wèl deze app heeft vragen voor hem of haar te reserveren (eventueel kunnen het kerkelijk bureau en – voor De Sionskerk – mw. Tjits Rinsma hiervoor worden benaderd.

d. De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een kerkdienst mag bezoeken. Die voorschriften in acht nemend kan vervolgens ieder zelf beslissen om aan een kerkdienst deel te nemen.

e. In De Sionskerk en in Trinitas zijn bij een kerkdienst twee coördinatoren aanwezig. Bij de ingang van de kerk vindt de triage plaats. Tevens wordt bij binnenkomst de naam en eventueel het telefoonnummer of mailadres genoteerd van degene die een reservering heeft geboekt. De coördinatoren wijzen de kerkgangers actief en concreet hun precieze zitplaats toe (placeren). Tussen de plaatsen zit minstens anderhalve meter afstand. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder huisgenoten verstaan we: echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen.

De coördinatoren dragen voor de herkenbaarheid een hesje. De coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. De coördinatoren worden ingeroosterd en geïnstrueerd door de kosters.

f. De garderobes worden niet gebruikt; jassen, rollators worden meegenomen naar de zitplaats; kerkgangers maken zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Zo lang de anderhalve-meter-regel geldt organiseert de kerk geen zgn. kerktaxi.

g. Tijdens de kerkdiensten mogen in totaal maximaal twee coupletten als samenzang worden gezongen, op ‘praatniveau’ (ingetogen). Verder is voorzang door maximaal vier personen toegestaan

h. Tijdens de kerkdiensten wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang van de kerkzaal staan drie schalen waarin men kan bijdragen aan de collecte (doorgaans: 1. diaconie, 2. kerk, 3. onderhoud van de gebouwen). De cöordinatoren die voorafgaand aan de dienst placeren, dragen er na afloop van de dienst zorg voor dat het verlaten van de kerk zodanig verloopt dat bij de collecteschalen geen ‘filevorming’ ontstaat.

Verder wordt men gestimuleerd om te geven via de Givt-app of via een overboeking per bank.

i. We gebruiken de ingang ook als uitgang. Degenen die het dichtst bij de uitgang zitten verlaten als eersten de kerkzaal. De coördinator reguleert en doseert het verlaten van de kerkzaal.

j. Na afloop van de kerkdiensten is er geen gelegenheid om samen koffie te drinken.

k. Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving.

l. Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM kan het Avondmaal gevierd worden. Dat betekent: op anderhalve meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet worden aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken.

m. De beheerders hebben een reinigingsplan opgesteld voor het gebruik van de kerkgebouwen op zondag. Dit reinigingsplan wordt samen met het reinigingsplan voor het overig gebruik van de gebouwen als bijlage bij het Gebruiksplan gevoegd.