info

Profielschets gemeente

b9627 img1fProtestantse gemeente te Heerenveen  

Algemeen
Karakterschets - De Protestantse Gemeente Heerenveen is een bloeiende, warme en veelzijdige gemeente. Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin we vanuit het evangelie oog hebben voor elkaar, graag leren van de ander en elkaar ruimte geven. Wij staan open voor experimenten en worden enthousiast van grotere projecten. Ook koesteren we kleinschaligheid. Open zijn naar elkaar en naar de samenleving zet ons in beweging op wegen die God met zijn mensen gaat.

De Protestantse Gemeente Heerenveen telt ca. 4200 leden die verdeeld zijn over twee wijkgemeenten: wijkgemeente Trinitas en wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De verhoudingen tussen beide gemeenten zijn goed. De predikanten werken in een team dat de taken onderling verdeelt. Omdat we streven naar blijvende vitaliteit is er een proces van samengaan. Er komen  dan vier pastorale wijken (van gelijke grootte) en twee vaste vierplekken (Sionskerk en Trinitas). Per 1 januari 2020 is de pastorale wijk Zuid vacant.

De avonddiensten worden gezamenlijk gevierd. In die diensten is er volop ruimte en gelegenheid voor bijzondere vieringen, voor vernieuwende liturgie, voor het zoeken en toepassen van nieuwe vormen, voor het reageren op ontwikkelingen elders en voor aandacht aan specifieke doelgroepen. Zo’n vijf tot zes keer per jaar worden de avonddiensten in de Kapelle in Haskerdijken gevierd, een gebouw dat onder het beheer van de Stichting Alde Fryske Tsjerken valt.

Het is voor twee mensen van hetzelfde geslacht mogelijk om een zegen te vragen over hun relatie. 

Kinderen nemen deel aan het avondmaal. Vooraf worden kinderen uitgenodigd voor een kindercatechese, waarin de betekenis van het avondmaal wordt uitgelegd.

Naast de reguliere vieringen op de vierplekken, zijn er ook vieringen op locatie: predikanten gaan voor in een aantal verzorgingstehuizen.

Leeftijdsopbouw - De leeftijdsopbouw was in de herfst van 2018 als volgt.

-          In wijk Trinitas was de gemiddelde leeftijd 47 jaar. Van de 3326 leden was 28% jonger dan 31 jaar en 37% ouder dan 60.

-          In wijk Heerenveen-Zuid was de gemiddelde leeftijd 57 jaar. Van de 976 leden in wijk Heerenveen-Zuid was 15% jonger dan 31 jaar en 55% ouder                   dan 60.

leeftijdsopbouw

 

Bron: het College van Kerkrentmeesters


Pastoraat
De Pastorale Raad vindt omzien naar elkaar fundamenteel voor gemeentezijn. Dat betekent concreet dat we alle leden die betrokken (willen) zijn bij onze gemeente inschakelen bij het basispastoraat. We willen het bestaande systeem van pastorale teams graag in stand houden en we zoeken naar mogelijkheden om meer gavengericht en gedifferentieerd te werken. We onderscheiden in het pastorale werk een aantal rollen:

wijkcoördinatoren, die o.a. een schakel zijn tussen contactpersonen en predikant. 
contactpersonen die het contact tussen kerk en gemeenteleden verzorgen - pastorale bezoekers / ouderlingen die zorg dragen voor pastorale bezoeken in bijzondere situaties in overleg en samenwerking met de predikanten.
predikanten die zich daarnaast ook ontfermen over het crisispastoraat en bijzonder pastoraat (bijv. ondersteuning medewerkers). 
In de komende jaren willen we de organisatie en structuur van de Pastorale Raad aanpassen aan een verander(en)de situatie. Onze gedachten gaan uit naar het zoeken van kleinere taken, waarbij we meer mensen kunnen inzetten.

Diaconie
Het College van Diakenen heeft aandacht voor de zwakkeren in de samenleving dichtbij en veraf. We ondersteunen allerlei projecten in het buitenland. In de weken voor Pasen houden we een schrijfactie voor mensen die in de gevangenis zitten. Iedere eerste zondag in de maand verzamelen we producten voor de voedselbank. 

Onze senioren kunnen elk jaar rekenen op een boottocht en een kerstviering. Met Kerst verzorgen we vanuit de gemeente een kerstattentie. De diaconie maakt zich er hard voor dat oudere gemeenteleden en leden die slecht ter been zijn toch de diensten in de kerk kunnen bijwonen. 

Financieel
Het College van Kerkrentmeesters zet zich in voor een verstandig financieel beleid. We hebben tot doel om een financieel gezonde kerk na te laten aan hen die na ons komen. Duurzaamheid is richtinggevend. We zijn voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen noden en wensen van de korte en lange termijn. Immers, die aantrekkelijke, bruisende en vitale gemeente willen we voor mensen van nu én van de toekomst zijn. 

Communicatie
De commissie Vorming en Toerusting zorgt jaarlijks voor een programma van Bouwstenen: gesprekskringen, cursussen, sprekers, kunstvoorstellingen en doe-groepen. De activiteiten staan in het Bouwstenenboekje dat elk jaar verschijnt. Gemeenteleden kunnen zich voor deze activiteiten inschrijven. Om elkaar binnen de gemeente op de hoogte te houden van allerlei actualiteiten, maken we gebruik van een aantal publicaties. Per seizoen wordt een Informatiegids gepubliceerd. Iedere veertien dagen verschijnt kerkblad De Kern waarin actualiteiten zijn opgenomen. Op zondag wordt er een nieuwsbrief verstrekt en daarnaast is er op de website veel informatie te vinden. 

Interkerkelijke contacten - Onze gemeente participeert in de plaatselijke Raad van Kerken. Deze verzorgt jaarlijks acht avonddiensten en ook diensten op tweede kerstdag en tweede paasdag. Op 4 mei wordt een speciale bijeenkomst gehouden.

Verder zijn er contacten met de twee moskeeën.

We geven twee keer per jaar ruimte aan Kerk School en Gezinsdiensten (KSG).

Er is één kerkelijk bureau voor de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Wijk Zuid
Gebouw - In Wijk-Zuid staan twee gebouwen waarvan de (onlangs gerenoveerde) Sionskerk de vierplek is en de monumentale Skoattertsjerke in gebruik is voor rouw- en trouwdiensten en kleinschalige bijeenkomsten. In Wijk Zuid ligt Woonzorgcentrum Anna Schotanus waarin de predikanten van onze gemeente ook voorgaan in vieringen op zondagmorgen. 

Karakterschets - Wijk Zuid kenmerkt zich door de vele contacten met verschillende instellingen. We richten ons veel naar buiten. Midden in de samenleving met een missionair/diaconaal accent. We streven ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat heeft ook tot gevolg dat we zorgzaam willen zijn en een open oog willen ontwikkelen en behouden voor zorgvragers en hun mantelzorgers. 

We doen mee in diverse maatschappelijke instellingen en verwelkomen minderheden. Een andere kant is dat we regelmatig ruimte bieden voor exposities, concerten of publieke themabijeenkomsten. 

Vieringen - We staan open voor diverse vormen van liturgie. De Werkgroep Eredienst is een actieve groep die zich inzet voor goed verzorgde vieringen met creatieve en oecumenische elementen. Bovendien stimuleren we gemeenteleden die hun kwaliteiten willen inzetten voor vormgeving en inhoud van kerkdiensten. Kerkgangers zijn trouw en betrokken. 

Jeugd - Voor de kinderen is er elke week een kindernevendienst. De iets oudere jeugd (12 tot 17 jaar) viert elke twee weken haar eigen dienst Join Us. Die vieringen draaien in het winterseizoen. Jeugdclub Zie ons Team is een eigentijdse jeugdclub met één keer per maand op vrijdag of zaterdag een wisselend thema.

Elk zomer vieren we het einde-vakantie-feest dat veel kinderen van binnen en buiten de gemeente trekt. De jeugdraad is een van de drijvende krachten achter dit grote feest.


Wijken West, Noord en Oost 
Gebouw - De vierplek voor de wijken West, Noord en Oost is Trinitas: een modern, multifunctioneel gebouw. We zijn er trots op dat we het etiket ‘groen’ mogen dragen. Het gebouw Trinitas is de hele week open en er vinden allerlei activiteiten plaats. Dat varieert van een bijbelcursus tot taalcafé, van een vergadering tot repaircafé, van een breicafé tot deelname aan maaltijden. Er is veelvuldig sprake van zaalverhuur aan derden. 

Karakterschets - In Trinitas kunnen mensen het goede nieuws van God horen en delen. Hier willen we uitdragen dat we een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We geven invulling aan die missie via de volgende sleutelwoorden: uitnodigend en laagdrempelig, bewogenheid, geloof, gemeenschapszin en ontmoeting en samenwerking. We willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom voelt. Vanuit het evangelie geven we vorm aan onze betrokkenheid bij mensen en de aarde die ons is toevertrouwd. Onze groei in geloof willen we zichtbaar maken in ons dagelijks leven. We vinden het belangrijk om daarbij ruimte te geven aan diversiteit in geloofsbeleving. In onze zoektocht naar gemeenschapszin doet elk gemeentelid ertoe en draagt ieder naar vermogen actief bij. We zoeken het contact met andere, christelijke geloofsgemeenschappen en met organisaties in de samenleving. 

Vieringen – In Trinitas hebben de vieringen een afwisselend en verzorgd karakter. De taakgroep liturgie denkt mee in de vormgeving en regelmatig ontvangen we groepen muzikanten die bijdragen aan de bijeenkomsten. 

Jeugd – Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er wekelijks kinderkerk en voor de leeftijdsgroep van 8 – 12 jaar is er één keer in de maand club. Voor de oudere jeugd is er Church4You(th). Deze bijeenkomsten lopen parallel aan de zondagse dienst.  

Eens per maand treffen de 12 tot 16-jarigen elkaar tijdens Follow-Up en daar is de catechese in opgenomen. 

De catechesegroep Next Level voor 16+’ers is tweewekelijks  bijeen. Daarnaast is er een- of tweejaarlijks een project in het buitenland waar jongeren zich voor inzetten.

De jeugdraad organiseert dit.

De afgelopen twee jaar is er een jongerenwerker voor de tieners aangesteld.

Voor personen met een verstandelijke beperking is er catechese.

Voor een beschrijving van de burgerlijke gemeente Heerenveen verwijzen we naar de desbetreffende website. 

profielschets voor een predikant voor Wijk Zuid

 

Wij zoeken een predikant (m/v) die

  • aan de barmhartigheid van God woorden, handen en voeten wil geven, in verbondenheid met Jezus Christus en te midden van onze gemeente van harte wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
  • in gesprek met de beroepingscommissie laat horen waar voor hem/haar het hart van het evangelie klopt.
  • nadrukkelijk werk wil maken van het pastoraat, en daarbij beseft dat de gemiddelde leeftijd van mensen in wijk Zuid wat hoger is.
  • wil bouwen aan het missionaire werk in onze gemeente en affiniteit heeft met buurtwerk (filmavonden, maaltijden, enz.).
  • in het predikantenteam samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel heeft.
  • een warme gemeenschap wil versterken en houdt van korte lijnen.
  • aandacht heeft voor goed verzorgde vieringen met een gevarieerde liturgie.
  • het pastorale team en vrijwilligers kan stimuleren en motiveren.
  • positief staat t.o.v. mensen die hem/haar in het Fries aanspreken.
  • kan werken met moderne communicatiemiddelen.