info

Beroepingswerk

header pkn


Profielschets van de Protestantse Gemeente HeerenveenAlgemeen
Karakterschets
De Protestantse Gemeente Heerenveen is een bloeiende, warme en veelzijdige
gemeente. Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin we vanuit het evangelie oog
hebben voor elkaar, graag leren van de ander en elkaar ruimte geven. Wij staan open
voor experimenten en worden enthousiast van grotere projecten. Ook koesteren we
kleinschaligheid. Open zijn naar elkaar en naar de samenleving zet ons in beweging
op wegen die God met zijn mensen gaat.

De Protestantse Gemeente Heerenveen telt bijna 4000 leden die verdeeld zijn over
vier pastorale wijken van gelijke grootte en twee vaste vierplekken De Sionskerk en
Trinitas. De vier predikanten werken elk in een pastorale wijk. Voor het overige
werken zij als een team dat de taken onderling verdeelt. Per mei 2021 is de pastorale
Wijk Noord vacant.

Iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden, zijn er regelmatig
avonddiensten voor de hele gemeente. In die diensten is er volop ruimte en
gelegenheid voor bijzondere vieringen, voor vernieuwende liturgie, voor het zoeken en
toepassen van nieuwe vormen, voor het reageren op ontwikkelingen elders en voor
aandacht aan specifieke doelgroepen. Ook worden er enkele avonddiensten in de
Kapelle in Haskerdijken gevierd, een gebouw dat onder het beheer van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken valt.

Het is voor twee mensen van hetzelfde geslacht mogelijk om een zegen te vragen
over hun relatie.
Kinderen nemen deel aan het avondmaal. Vooraf worden kinderen uitgenodigd voor
een kindercatechese, waarin de betekenis van het avondmaal wordt uitgelegd.

Naast de reguliere vieringen op de vierplekken, zijn er ook vieringen op locatie:
predikanten gaan voor in een aantal verzorgingstehuizen.

Leeftijdsopbouw (de gegevens zijn van januari 2021)


  Noord Oost West  Zuid Totaal
Gemiddelde leeftijd 51 48,0 56 55,0 52
aantal adressen 588 560 606 543 2297
aantal personen 978 1007 973 1009 3967
           


Pastoraat
De Werkgroep Pastoraat vindt omzien naar elkaar fundamenteel voor gemeente-zijn.
Dat betekent concreet dat we alle leden die betrokken (willen) zijn bij onze gemeente
inschakelen bij het basispastoraat. We willen het bestaande systeem van pastorale
teams graag in stand houden en we zoeken naar mogelijkheden om meer
gavengericht en gedifferentieerd te werken. We onderscheiden in het pastorale werk
een aantal rollen:
– wijkcoördinatoren, die o.a. een schakel zijn tussen contactpersonen en predikant.
- contactpersonen die het contact tussen kerk en gemeenteleden verzorgen
- pastorale bezoekers/ouderlingen die zorg dragen voor pastorale bezoeken in
bijzondere situaties in overleg en samenwerking met de predikanten.
- predikanten die zich daarnaast ook ontfermen over het crisispastoraat en bijzonder
pastoraat (bijv. ondersteuning medewerkers).
In de komende jaren willen we de organisatie en structuur van de Pastorale Raad
aanpassen aan een verander(en)de situatie. Onze gedachten gaan uit naar het zoeken
van kleinere taken, waarbij we meer mensen kunnen inzetten.

Diaconie
Het College van Diakenen heeft aandacht voor de zwakkeren in de samenleving
dichtbij en veraf. We ondersteunen allerlei projecten in het buitenland. In de weken
voor Pasen houden we een schrijfactie voor mensen die in de gevangenis zitten.
Iedere eerste zondag in de maand verzamelen we producten voor de voedselbank.
Onze senioren kunnen elk jaar rekenen op een boottocht en een kerstviering. Met
Kerst verzorgen we vanuit de gemeente een kerstattentie. De diaconie maakt zich er
hard voor dat oudere gemeenteleden en leden die slecht ter been zijn toch de
diensten in de kerk kunnen bijwonen.

Financieel
Het College van Kerkrentmeesters zet zich in voor een verstandig financieel beleid. We
hebben tot doel om een financieel gezonde kerk na te laten aan hen die na ons
komen. Duurzaamheid is richtinggevend. We zijn voortdurend op zoek naar een
evenwicht tussen noden en wensen van de korte en lange termijn. Immers, die
aantrekkelijke, bruisende en vitale gemeente willen we voor mensen van nu én van de
toekomst zijn.

Inspiratie en bezinning
Deze Werkgroep zorgt o.a. jaarlijks voor een programma van Bouwstenen:
gesprekskringen, cursussen, sprekers, kunstvoorstellingen en doe-groepen. De
activiteiten staan in het Bouwstenenboekje dat elk jaar verschijnt. Gemeenteleden en
overige geïnteresseerden kunnen zich voor deze activiteiten inschrijven.

Naast de werkgroepen Pastoraat en Inspiratie en Bezinning fungeren er nog de
werkgroepen
Eredienst,
Jeugdwerk,
Communicatie,
Kerk naar buiten.
Zorgcentra.
Voor alle werkgroepen wordt er gewerkt aan een taakomschrijving.

Informatievoorziening
Om elkaar binnen de gemeente op de hoogte te houden van allerlei actualiteiten,
maken we gebruik van een aantal publicaties. Per seizoen wordt een Informatiegids
gepubliceerd. Iedere veertien dagen verschijnt het kerkblad De Kern waarin
actualiteiten zijn opgenomen. Op zondag wordt er per vierplek een nieuwsbrief
verstrekt, deze zijn ook digitaal beschikbaar. Daarnaast is er op de website en via
facebook veel informatie te vinden.

Interkerkelijke contacten
Onze gemeente participeert in de plaatselijke Raad van Kerken. Deze verzorgt jaarlijks
acht avonddiensten en ook diensten op tweede kerstdag en tweede paasdag. Op 4
mei wordt een speciale bijeenkomst gehouden. Verder zijn er contacten met de twee
moskeeën.
We geven twee keer per jaar ruimte aan Kerk School en Gezinsdiensten (KSG).

Er is één kerkelijk bureau voor de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Vierplek Trinitas

Gebouw
In de vierplek Trinitas wordt voornamelijk “gekerkt” door leden uit de pastorale wijken
West, Noord en Oost. Het is een modern, multifunctioneel gebouw. We zijn er trots op
dat we het etiket ‘groen’ mogen dragen. Het gebouw Trinitas is de hele week open en
er vinden allerlei interne activiteiten plaats. Dat varieert van een bijbelcursus tot
taalcafé, van een vergadering tot repaircafé, van een breicafé tot deelname aan
maaltijden. Ook in het kader van Kerk naar Buiten vinden er meerdere activiteiten
plaats. Daarnaast is er veelvuldig sprake van zaalverhuur aan derden. Ook voor grote
muzikale evenementen en concerten is ons gebouw uitermate geschikt.

Karakterschets
In Trinitas kunnen mensen het goede nieuws van God horen en delen. Hier willen we
uitdragen dat we een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We geven invulling
aan die missie via de volgende sleutelwoorden: uitnodigend en laagdrempelig,
bewogenheid, geloof, gemeenschapszin en ontmoeting en samenwerking. We willen
een gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom voelt. Vanuit het evangelie geven
we vorm aan onze betrokkenheid bij mensen en de aarde die ons is toevertrouwd.
Onze groei in geloof willen we zichtbaar maken in ons dagelijks leven. We vinden het
belangrijk om daarbij ruimte te geven aan diversiteit in geloofsbeleving. In onze
zoektocht naar gemeenschapszin doet elk gemeentelid ertoe en draagt ieder naar
vermogen actief bij. We zoeken het contact met andere, christelijke
geloofsgemeenschappen en met organisaties in de samenleving.

Vieringen
In Trinitas hebben de vieringen een afwisselend en verzorgd karakter. De
subwerkgroep Eredienst van Trinitas denkt mee in de vormgeving en regelmatig
ontvangen we groepen muzikanten die bijdragen aan de bijeenkomsten.

Jeugd
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er wekelijks kinderkerk en voor de
leeftijdsgroep van 8 – 12 jaar is er één keer in de maand club. Voor de oudere jeugd
is er Church4You(th). Deze bijeenkomsten lopen parallel aan de zondagse dienst.
Eens per maand treffen de 12 tot 16-jarigen elkaar tijdens Follow-Up en daar is de
catechese in opgenomen.
De catechesegroep Next Level voor 16+’ers is tweewekelijks bijeen. Voor 20-plussers
is er de mogelijkheid voor deelname aan de ontmoetingsgroep Eat, Meet & Discover.
Daarnaast is er een- of tweejaarlijks een project in het buitenland waar jongeren zich
voor inzetten. De Werkgroep jeugdwerk organiseert dit.

Voor personen met een verstandelijke beperking is er catechese.

Omschrijving Wijk Noord
Wijk Noord van de Protestantse Gemeente Heerenveen bestaat geografisch gezien uit
drie delen.
Het eerste gedeelte strekt zich vanaf de A7/A32 richting zuiden uit en omvat een
groot deel van het oudere gedeelte van Heerenveen-Noord. Aan de andere kant van
de spoorlijn sluit daarop aan: het gedeelte dat in de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw gestalte kreeg onder de naam Nijehaske. En tenslotte zijn daar de
‘buitengebieden’ Haskerdijken/Nieuwebrug c.a., Terband, Luinjeberd c.a. In alle drie
de delen is de leeftijdssamenstelling zo, dat alle generaties in principe
vertegenwoordigd zijn. De combinatie van Heerenveen-Noord met een aantal dorpen
maakt, dat een belangrijke uitdaging is om elk in zijn beleving tot zijn en haar recht te
laten komen. Met als vierplekken Trinitas in het centrum van Heerenveen enerzijds en
de rustieke Kapelle in Haskerdijken anderzijds zijn er in m.n. liturgisch opzicht veel
mogelijkheden. In wijk Noord is ook een dependance van GGZ Friesland, waarmee
contacten zijn.

Vierplek De Sionskerk
Gebouw
In Oudeschoot staan twee gebouwen waarvan De (onlangs gerenoveerde) Sionskerk
de vierplek is en de monumentale Skoattertsjerke in gebruik is voor rouw- en
trouwdiensten en kleinschalige bijeenkomsten. In pastorale Wijk Zuid ligt
Woonzorgcentrum Anna Schotanus waarin de predikanten van onze gemeente ook
voorgaan in vieringen op zondagmorgen.

Karakterschets
De kerkelijke gemeenschap rondom vierplek De Sionskerk kenmerkt zich door de vele
contacten met verschillende instellingen. We richten ons veel naar buiten. Midden in
de samenleving met een missionair/diaconaal accent. We streven ernaar om een
inclusieve gemeenschap te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat heeft ook tot
gevolg dat we zorgzaam willen zijn en een open oog willen ontwikkelen en behouden
voor zorgvragers en hun mantelzorgers.
We doen mee in diverse maatschappelijke instellingen en verwelkomen minderheden.
Een andere kant is dat we regelmatig ruimte bieden voor exposities, concerten of
publieke themabijeenkomsten.

Vieringen
We staan open voor diverse vormen van liturgie. De subwerkgroep Eredienst van De
Sionskerk is een actieve groep die zich inzet voor goedverzorgde vieringen met
creatieve en oecumenische elementen. Bovendien stimuleren we gemeenteleden die
hun kwaliteiten willen inzetten voor vormgeving en inhoud van kerkdiensten.
Kerkgangers zijn trouw en betrokken.

Jeugd
Voor de kinderen is er elke week een kindernevendienst. De iets oudere jeugd (12 tot
17 jaar) viert elke twee weken haar eigen dienst Join Us. Die vieringen draaien in het
winterseizoen. Jeugdclub Zie ons Team is een eigentijdse jeugdclub met één keer per
maand op vrijdag of zaterdag een wisselend thema.
Elke zomer vieren we het einde-vakantie-feest dat veel kinderen van binnen en buiten
de gemeente trekt. De jeugdraad is een van de drijvende krachten achter dit grote
feest.


Burgerlijke gemeente
Voor een beschrijving van de burgerlijke gemeente Heerenveen verwijzen we naar de
desbetreffende website.