info
vrijdag 22 apr. 2022
H:M 

Vanuit het moderamen

BERICHT VANUIT HET BREED MODERAMEN (BM) ZOMER 2022

b9627 img1fBERICHT VANUIT HET BREED MODERAMEN (BM) SEPTEMBER/OKTOBER 2022

Noodklok: tijdens de vergadering van het BM van 6 oktober kwam een delegatie van het College van Kerkrentmeesters de noodklok luiden. Net als iedereen heeft de kerk ook te maken met explosief stijgende kosten zoals voor energie en door inflatie. Voor 2023 moet rekening gehouden worden met een stijging voor de kosten van energie met 350%; dit slaat een gat in onze begroting van 157.000,- euro waar geen inkomstenstijging tegenover staat. Daarom moeten er nu al stevige maatregelen worden genomen, zoals o.a. het lager zetten van de thermostaten in onze kerkgebouwen. Verder in De Kern vindt u een nadere toelichting van het College.

Omzien naar elkaar: in allerlei vormen hebben we als kerk hierin een lange historie. Door middel van bezoekjes, kaarten, bloemen, fruitmandjes en dergelijke wordt er van harte met elkaar meegeleefd. En in deze moeilijke, spannende tijden is omzien naar elkaar en oog hebben voor de problemen nog belangrijker.
Een andere vorm is om, vanuit onze roeping als gemeente, om te zien naar vluchtelingen. Oekraïners hebben op diverse plekken in Heerenveen en daarbuiten een gastvrij onderdak gevonden en worden op allerlei manieren geholpen, zoals met het verkrijgen van fietsen. Op donderdagmorgen kwam een groep in Trinitas bijeen voor ontmoeting en taallessen. Deze ochtend is nu gestopt omdat diverse Oekraïners verhuisd zijn.

Ook in ditzelfde kader hebben we als gemeente van harte de pastorie aan de Lariks tijdelijk ter beschikking gesteld aan een Syrisch gezin. Dit naar aanleiding van een noodoproep aan de kerken om vluchtelingen onderdak te bieden nu de situatie in Ter Apel zo mensonwaardig is. Ook voor dit gezin zijn er vrijwilligers in het spier.
We willen alle betrokken vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.

De 7 thema’s van het inspiratieproces: in het vorige kerkblad, nummer 8, is een terugblik te vinden van de startzondag waarbij zo’n 100 gemeenteleden op twee locaties in geanimeerde gesprekken hun ideeën hebben uitgewisseld. Het verslag van de hand van Carla Yntema en Rinze Rijpkema vindt u verderop in De Kern. In ons BM-overleg hebben we afgesproken dat alle werkgroepen uit dit verslag 1 punt gaan kiezen waarmee zij aan de slag willen gaan en dat vòòr 15 november via Carla en Rinze aan ons laten weten. Het is een doorgaand proces waarvan we u natuurlijk graag op de hoogte blijven houden.

De agenda van het BM: we hebben de afgelopen 3 jaar als PG Heerenveen ongewone en intensieve jaren achter de rug waarvan het samengaan van beide voormalige wijkgemeenten, de coronacrisis en de vele wisselingen van voorgangers en pastores een voorbeeld zijn. Begrijpelijk moest hieraan veel (bestuurlijke) aandacht worden gegeven. Nu we hopelijk in rustiger vaarwater komen (met toch nog van alles wat op ons af gaat komen), is het verlangen om vanuit onze roeping tijdens BM-vergaderingen meer tijd in te ruimen om met elkaar van gedachten te wisselen over ‘alles wat der spilet’ zonder dat we direct kant en klare oplossingen hebben. Denk aan de veranderde pastorale zorg, verjonging van het kerkelijk kader, op welke manier generaties samen één gemeenschap te laten vormen, de onrust rond de stikstofcrisis, de stijgende kosten van levensonderhoud, hoe om te gaan als kerk met zaken die bij de burgerlijke gemeente neergelegd zijn, bv opvang van asielzoekers, oorlog en vrede. Na de opening wordt er tijd ingeruimd voor één van deze gespreksonderwerpen.

Landelijke diaconale dag Kerk-in-Actie 15 oktober in Trinitas: Heerenveen was één van de locaties, naast Gouda, waar deze dag werd gehouden met als thema ‘Aan tafel! Ontvangen & delen’. Aan de hand van thematafels, de geloofs-, de generatie-, de buurt-, de groene- en de KiA-tafel, gingen diakenen, ouderlingen, predikanten en gemeenteleden met elkaar in gesprek. De viering werd verzorgd door ds Wim Beekman, classispredikant van Friesland. Trinitas mocht gastheer zijn voor zo’n 250 deelnemers. Het was een geslaagde dag, mede dankzij de grote inzet van onze beheerders en de vele vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor.

Voor vragen en/of reacties is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 624214 en zijn e-mailadres isLEDEN VAN HET BREED MODERAMEN IN BEELD:

foto breed moderamen
Achterste rij: Alexander Visser, Bindert de Jong, Bert van het Meer, Dick Deuzeman, Sjoerd Talsma, Carla Yntema, Pieterjan de Buck
Voorste rij: Mieke van Heijkop, Fake Koekoek, Stoffel Baas, Roelien Hofsteenge
Op de foto ontbreekt Dorette van Houten

Archief berichten moderamen


Hieronder kunt u het archief vinden van de nieuwsbrieven die vanuit Moderamen en kerkeraden uitgebracht zijn: