info
donderdag 1 jul. 2021
H:M 

Vanuit het moderamen
Kort verslag van de vergadering van het moderamen 29 juni 2021 
Kerkdiensten in de zomer van 2022
In de zomervakantie van 2022 worden vijf diensten om en om in De Sionskerk en Trinitas diensten gehouden. Op 24 juli, 7 augustus, 21 augustus in Trinitas en op 31 juli en 14 augustus in De Sionskerk.
Ambtsdragers
Op 26 september 2021 is de wisseling van de wacht voor de ambtsdragers. Vorig jaar is door corona geen afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers en die worden ook voor deze dienst uitgenodigd.BERICHT NAV VERGADERING VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN 06-05-2021 EN HET MODERAMEN VAN 17-05-2021 (beide online)
 • Inleiding: er is in de afgelopen weken weer het nodige gebeurd en dat willen we graag met jullie delen.

 • Komst van ds. Bindert de Jong: op zondag 9 mei heeft ds. De Jong in een filmpje laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente graag aanneemt en dat hij en zijn gezin uit kijken naar hun komst naar Heerenveen. Ook van onze kant zijn we heel blij dat hij onze gemeente komt versterken. In overleg met hem en de Protestantse Gemeente van Stadskanaal zal ds. De Jong op zondag 22 augustus afscheid nemen van Stadskanaal en zal hij op zondag 29 augustus 2021 intrede doen in Heerenveen. Het gezin De Jong komt te wonen in de pastorie op Veluwelaan 11.

 • Fysieke kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten: we zien hier allemaal erg naar uit en er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Als moderamen hebben we besloten mee te gaan in de versoepelingen die de overheid voorstelt vanaf 9 juni.
      Voor onze gemeente betekent dit concreet dat vanaf woensdag 9 juni kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen fysiek weer mogelijk zijn en vanaf                  zondag 13 juni weer fysieke kerkdiensten. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen en onder voorbehoud van de ontwikkelingen waar nu            van wordt uitgegaan.
      Voor De Sionskerk houdt dit in dat er 60 kerkgangers op 1.5 m mogelijk zijn en voor Trinitas 75. We moeten nu dus nog even geduld hebben en we                  houden jullie op de hoogte hoe we dit organisatorisch gaan regelen.
      Van 13 juni tot en met 29 augustus wordt er per zondag één fysieke dienst gehouden om en om in De Sionskerk en Trinitas. Na die tijd zijn er meer                  diensten mogelijk, omdat met de komst van ds. De Jong de diensten over drie predikanten kunnen worden verdeeld.

 • Nieuw lid Kleine Kerkenraad: vanuit het pastoraat was er een vacature in de Kleine Kerkenraad. Met de komst van ouderling Els Pereboom is hier op 6 mei in voorzien. Welkom Els en fijn dat je dit gaat doen.

 • Aftreden/bevestigen ambtsdragers: in de maand mei vindt normaal gesproken de wisseling van de wacht plaats. In de Kleine Kerkenraad is besloten om dit door te schuiven naar september.

 • Huwelijksgesprekken via Zoom: op 25 mei houden ds. Dorette van Houten en ds. Anne-Meta Kobes een Zoomgesprek met stellen rondom vragen als: ‘waarom trouwen en waarom in de kerk?’

 • Jeugdwerk: Roelien Hofsteenge en ds. Pieterjan de Buck gaan binnenkort een bijeenkomst verzorgen via Zoom voor de jeugd van 12 – 18 jaar en de leiding rondom het Onze Vader.
     Ds. Dorette van Houten en ds. Pieterjan de Buck organiseren een ontmoeting met contactpersonen jeugdwerk op zondag/jeugdwerk rondom vieringen,           dat wil zeggen de kinderkerk, kindernevendienst, Join Us, C4Y rondom vragen als ‘hoe gaat het met jullie, hoe is het gegaan het afgelopen jaar en hoe             verder na de lockdown?’
     Een aandachtspunt voor de komende periode is hoe we jeugdwerk deels meer aansluiting kunnen laten hebben met de verschillende generaties.

 • ‘Laat je hart spreken’: inmiddels lopen er diverse trajecten. We hopen in een bijeenkomst op zaterdag 12 juni een houtskoolschets te kunnen maken en de uitkomst hiervan en het vervolg aan de gemeente te kunnen meedelen. We zijn blij dat er 47 brieven van gemeenteleden zijn binnengekomen.  

 • Vakanties predikanten: van 19 juni – 18 juli ds. Pieterjan de Buck; van 28 juni – 18 juli Roelien Hofsteenge en van 17 juli – 15 augustus ds. Dorette van Houten. Net zoals in andere jaren is in deze periode de predikantentelefoon te bellen op nummer 085 – 222 23 27.


We stellen het zeer op prijs om vragen en opmerkingen van jullie kant te horen. Dus bel of mail gerust. Hiervoor is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 624214 en zijn mailadres

 

 NAV VERGADERING VAN HET MODERAMEN VAN 19-04-2021 (online)

 • Inleiding: alweer 14 maanden hebben we met corona te maken en dat bepaalt mede de manier van kerk zijn. Door het moderamen moest veel worden gedaan. Langzamerhand hebben we de vorm gevonden die onder deze omstandigheden nodig is. Via zoom en skype hebben we geprobeerd om allerlei zaken te regelen. Er is veel gebeurd: o.a. afscheid nemen van predikanten en kerkelijk werkers, allerlei acties zijn opgezet, het streamen van diensten is verfijnd en het jeugdwerk is gezamenlijk weer opgepakt. Maar er moet nog veel gebeuren, waarbij we echt mensen nodig hebben die er de schouders onder willen zetten.

 • Beroepingswerk ikv de vacature van ds. Wim Bloemendaal: de beroepingscommissie heeft een kandidaat aan het moderamen en de Grote Kerkenraad voorgedragen in deze komende vacature. In zijn vergadering van 15 april 2021 heeft de Grote Kerkenraad deze voordracht unaniem overgenomen. Dit betekent dat we nu als gemeente aan zet zijn met een gemeentevergadering met kennismaking met de kandidaat op 23 april en stemmen op 24 april. Als deze editie van De Kern op jullie deurmat valt, is hier al veel meer over bekend. We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

 • Beroepingswerk ikv de vacature van ds. Anne-Meta Kobes: het moderamen heeft besloten om eerst een pas op de plaats te maken en te inventariseren wat er nodig is om een totaalplaatje te kunnen maken. Daarbij worden de uitkomsten meegenomen van de brieven van de gemeente ikv ‘Laat je hart spreken’, de denktank olv John Verrijk en de inspiratiebijeenkomsten die de kerkenraad met een aantal meedenkers de komende tijd gaat houden. Op zaterdag 5 juni willen we in een gezamenlijk (online) treffen de uitkomsten van deze drie sporen met elkaar delen om een houtskoolschets te kunnen maken voor de toekomst, die we dan uiteraard met jullie zullen communiceren. Centraal zal staan ‘hoe willen we kerk zijn na corona?’ Als we alle puzzelstukjes gelegd hebben, kunnen we een vervolg geven aan het beroepingswerk.

 • Extra uren pastoraal werker: met ingang van 1 april heeft, gedurende de vacante periode, onze pastoraal werker Roelien Hofsteenge 8 uren uitbreiding gekregen. Hiermee komt haar dienstverband tijdelijk op 24 uur per week. Zij zal in die extra uren zich met name bezig houden met pastoraat, o.a. Mariënbosch in wijk Noord, rouwdiensten, zomer- en herfstgesprekken (groepspastoraat), contact met de basisscholen De Burcht en De Hoeksteen, betrokkenheid bij de basisschoolclub voor 1.5 uur per week tot eind 2021 en walk & talk.

 • Bestuursstructuur: in de afgelopen tijd is dit onderwerp elk moderamenoverleg aan de orde geweest. Het proces van SamenBinden leidde o.a. tot een bepaald organogram voor de bestuurlijke organisatie van de kerk. We zijn aan het zoeken naar verfijningen om tot een slagvaardig bestuur te komen. We komen ook hierin steeds een stapje verder en denken nu aan een model van een breed moderamen en kerkenraad. We pakken dit onderwerp weer op na 5 juni om de input van de drie stromen hierin mee te nemen. Want ‘hoe willen we kerk zijn?’ dient zich onder meer ook te vertalen in ‘en welke bestuursvorm’ past hier het beste bij? Wordt dus vervolgd.

 • Fysieke kerkdiensten: ook al wordt er steeds meer gevaccineerd, is dit voor het moderamen geen reden om fysieke diensten van bv 30 personen te houden, zeker in het licht van de hoge besmettingsgraad. We volgen de berichten van de overheid op de voet en zijn solidair met de samenleving.


We stellen het zeer op prijs om vragen en opmerkingen van jullie kant te horen. Dus bel of mail gerust. Hiervoor is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 624214 en zijn mailadresBERICHT VAN HET MODERAMEN 02-03-2021Aan de kerkenraad is afgelopen vrijdag de coronabrief van de classis toegestuurd en daarin stond dat diensten met maximaal 30 personen weer mogelijk zijn. Anderen hebben dat in de krant kunnen lezen.   Vanmorgen hebben we hierover in de vergadering van het moderamen gesproken en besloten om hier niet in mee te gaan.   In andere delen van de maatschappij is het ook niet mogelijk om met 30 personen bij elkaar te komen en we vinden dat we als kerk hier geen uitzonderingspositie zullen moeten innemen.   Wel willen we veranderingen toestaan die volgens ons verantwoord zijn en die hebben te maken met zingen en de aanwezigheid van zangers, lectoren en diakenen.  

De besluiten op een rij:
 • De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.
 • In Trinitas zijn 4 zangers toegestaan en in De Sionskerk 2 zangers.
 • Diakenen en lectoren doen weer mee.

BERICHT VAN HET MODERAMEN VAN 22-02-2021Een aantal punten uit deze onlinevergadering willen we graag met u delen:

 • Op 2 mei neemt ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen afscheid van onze gemeente en op 13 juni ds. Wim Bloemendaal. We zijn bezig, in samenspraak met de Kleine Kerkenraad, om een goede oplossing te zoeken voor de periode dat er nog maar twee predikanten en een pastoraal werker werkzaam zijn. Dat vraagt om creativiteit en flexibiliteit.

 • Ook zijn we aan het nadenken over de vervanging van ds. Anne-Meta Kobes en ook hierbij wordt de Kleine Kerkenraad vanzelfsprekend betrokken.Zoals bekend is voor de vervanging van ds. Wim Bloemendaal al een beroepingscommissie voortvarend aan de slag.

 • Omdat bovengenoemde predikanten kort na elkaar vertrekken staat er voor beiden een gezamenlijke afscheidscommissie in de startblokken die met enthousiasme en de nodige creativiteit in deze coronatijd een mooi en welverdiend afscheid gaat organiseren.


We houden u graag van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

BERICHT VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN 28-01 EN HET MODERAMEN VAN 01 EN 08-02-2021 (online)Kleine Kerkenraad van 28 januari
 • Coronatijd: de laatste keer dat we als KK vergaderden was op 3 september. We hebben met elkaar gedeeld hoe eenieder van ons de afgelopen maanden heeft ervaren. In verband met de Britse variant van het coronavirus spreken we af dat er bij de onlinediensten zo min mogelijk mensen in De Sionskerk en Trinitas aanwezig zijn. Alleen de predikant, de ouderling van dienst en een lid van het beamteam.

 • Beroepingswerk: geen bijzonderheden.

 • Aswoensdag 17 februari: het geven van een askruisje is niet mogelijk, bovendien gelden dan waarschijnlijk de lockdownbeperkingen nog steeds. Het wordt een onlinedienst, waarin het begin van de veertigdagentijd zal worden gemarkeerd.

 • Avondmaalsviering 21 februari: de betekenis van het Heilig Avondmaal wordt uitgebreid besproken met daarbij de vraag of we het Heilig Avondmaal digitaal met elkaar gaan vieren of dat de viering wordt uitgesteld tot het moment dat we weer fysiek het brood en de wijn met elkaar kunnen delen. Het moderamen neemt de overwegingen mee naar zijn overleg op 1 februari en neemt daarna een beslissing.

 • Jeugd- en jongerenwerk: 1x per maand is er een apart overleg over dit onderwerp met de beide voorzitters van de jeugdraad van De Sionskerk en Trinitas, de voorzitter van de kerkenraad en twee predikanten met als doel onze tieners in het vizier te krijgen en te houden. Juist in deze voor hen saaie en moeilijke tijd heel belangrijk. Een speciale kaartenactie wordt voorbereid. Er komt een aparte rubriek in De Kern over het jeugd- en jongerenwerk.

 • Heidag: al geruime tijd staat het onderwerp ‘hoe willen we kerk zijn, nu en in de toekomst en wat bezielt ons?’ op de agenda. In de vorm van een ‘heidag’ wilden we daar uitgebreid met elkaar over doorspreken. De fysieke heidag is al een paar keer uitgesteld door corona. Om dit belangrijke onderwerp niet nog verder de tijd in te laten schuiven, zullen er tot aan de zomervakantie online 1x per maand hier aparte bijeenkomsten voor worden georganiseerd met de Kleine Kerkenraad en een zestal meedenkers onder leiding van Jan Durk de Jong. Omdat de inbreng van de gemeente heel wezenlijk is, wordt bekeken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Wordt vervolgd.

 • Werkgroep communicatie: Aukje Baas wordt coördinator van deze werkgroep. Het moderamen zal een opdracht voor deze werkgroep opstellen, waarna deze van start kan gaan.

 • Kaartenactie ‘omzien naar elkaar’: deze waardevolle actie in het voorjaar wordt een gezamenlijk gebeuren vanuit beide vierplekken.


Moderamen van 1 en 8 februari

 • Viering Heilig Avondmaal 21 februari: alle aspecten zorgvuldig afwegend besluit het moderamen om deze viering uit te stellen. Afhankelijk van de maatregelen tegen die tijd willen we de Avondmaalsviering op Witte Donderdag wel doorlaten gaan omdat deze viering heel wezenlijk is voor deze dag.

 • Preekrooster 2022: de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Ds. Dorette van Houten en ds. Pieterjan de Buck gaan ieder 35 x voor in de ochtenddiensten, evenredig verdeeld over de beide kerkgebouwen. Bij feestdagen wordt een andere verdeling aangehouden en de start- en gedachteniszondag zijn ieder voor zich in De Sionskerk en Trinitas. Afgesproken wordt dat zij niet zullen voorgaan in avonddiensten. Tot het moment dat er nieuwe predikant(en) zijn (zie hieronder) worden de open plekken in het rooster ingevuld door gastpredikanten.

 • Heidag: een klein comité bekijkt nog samen met Jan Durk de Jong naar de inhoud van de modules. En kijkt ook naar een andere naam.

 • Trini-tassen: van deze succesvolle actie zijn nog zo’n 90 tassen over. Zodra de beide kerkgebouwen weer open zijn wordt in elke gebouw een doos met tassen gezet die iedereen gratis kan meenemen.Overige berichten:

Beroep ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
Op 6 februari 2021 heeft de Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland een beroep uitgebracht op ds. Anne-Meta Kobes. Zij heeft dit beroep aangenomen. Op zondag 7 februari is de gemeente via een kanselboodschap op de hoogte gebracht.
Op zondag 2 mei zal het afscheid van onze gemeente plaats vinden tijdens een dienst in  Trinitas en op zondag 9 mei volgt de intrededienst van ds. Anne-Meta Kobes in de Herenwegkerk in Hollum. Wij feliciteren ds. Anne-Meta, haar man en kinderen van harte met dit mooie beroep. Zij heeft onze gemeente 7 jaar trouw en met verve gediend. Wij gunnen haar oprecht een nieuwe uitdaging en deze gemeente op Ameland deze fijne dominee onder Gods hoede en zegen. Wij zullen Anne-Meta’s enthousiasme, creativiteit en inzet zeker missen.

Wij houden u steeds op de hoogte van het vervolg. Als er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht voel u vooral vrij om contact op te nemen met het moderamen. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar scriba Fake Koekoek
of door hem te bellen: 0513-624214.

Diensten Omrop Fryslân in januari: 5 diensten zijn er verzorgd door voorgangers vanuit de Heerenveense Raad van Kerken; 3 door onze predikanten, 1 door de Doopsgezinde dominee en 1 door de pastor van de RK parochie HH. Petrus en Paulus.
Op 3 februari is met alle betrokkenen en Frits Pasveer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân een evaluatie gehouden. Iedereen heeft het een eer gevonden om aan deze diensten te mogen meewerken, die in een grote behoefte voorzien zowel binnen als buiten de provincie. In een artikel in dagblad ‘Trouw’ van 15 januari is hier ook uitgebreid aandacht aan besteed met een foto van Trinitas. Ook de onderlinge samenwerking en saamhorigheid zijn als heel positief ervaren. Er bleek veel flexibiliteit en creativiteit te zijn toen halverwege de maand er niet meer mocht worden gezongen in diensten en vlak voor de dienst van 17 januari de liturgie drastisch moest worden aangepast.
Het moderamen spreekt zijn grote dank uit aan alle betrokkenen, die met zoveel inzet en enthousiasme deze diensten tot een succes hebben gemaakt.NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 25-01-2021


Ontheffing uit het ambt
Ouderling Harry Roeters heeft het moderamen verzocht hem ontheffing te verlenen om persoonlijke redenen uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht. Harry was assessor. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn gedegen inbreng in onze vergaderingen. In zijn onlinevergadering van 25 januari 2021 heeft het moderamen deze ontheffing verleend.

NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 18-01-2021ZINGEN IN KERKDIENSTEN:
Het moderamen heeft tijdens zijn onlinevergadering van 18 januari besloten dat er in diensten in beide kerkgebouwen niet meer gezongen wordt gedurende de lockdown tot en met 9 februari. Aanleiding voor dit besluit zijn de grote zorgen over de besmettelijkheid van de Britse variant van het coronavirus èn het dringende advies van de landelijk PKN om niet te zingen.


NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 16-12-2020


Het moderamen heeft kennis genomen van de nieuwe overheidsmaatregelen en het advies van de landelijke kerk in verband met de sterk oplopende coronabesmettingen. Ook voor onze Protestantse Gemeente Heerenveen heeft deze lockdown consequenties. We zijn onderdeel van de samenleving en de mensen gaan ons aan het hart, met name de kwetsbaren onder ons. Het moderamen heeft daarom unaniem het volgende besloten:


 • Met ingang van zondag 20 december 2020 gaan alle kerkdiensten gedurende de lockdownperiode tot en met 19 januari 2021 online. Fysieke diensten van 30 personen vervallen dus en ook alle fysieke vergaderingen en bijeenkomsten in De Sionskerk en Trinitas. De beide gebouwen zijn tot en met 19 januari gesloten.
 • Het blijven officiële kerkdiensten met een voorganger, twee ambtsdragers (ouderling en diaken), een organist en een lector. De diensten worden meestal rechtstreeks uitgezonden.
 • Als er zangers aan een dienst meewerken is het maximum aantal 4 personen.
 • Conform de richtlijnen van het RIVM zijn voor begrafenisdiensten nog 100 personen toegestaan. Onze predikanten overleggen met de familie en de begrafenisondernemer om dit aantal, wanneer dat mogelijk is, te reduceren.
 • Met de predikanten en de pastorale teams wordt gekeken op welke manier pastorale zorg in deze tijd het beste vorm kan worden gegeven aan mensen die in de knel dreigen te komen.
 • Ook van uw kant kunt u altijd een beroep op ons doen als u behoefte hebt aan een praatje. Bel gerust!Het moderamen vergadert op maandag 21 december weer via Skype. Daarna wordt u geïnformeerd over de verdere invulling van de onlinediensten met Kerst en oudjaar en de andere zondagen tot en met 17 januari. Voor 17 januari is er weer meer bekend over de overheidsmaatregelen, die na 19 januari van kracht worden.
NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 07-12-2020Kerkdiensten Omrop Fryslân in januari 2021:
Zoals de vorige keer al aangegeven worden de vijf kerkdiensten in januari uitgezonden door Omrop Fryslân vanuit Trinitas. Met enthousiasme zijn we volop bezig met de voorbereidingen. De diensten, die een oecumenisch karakter hebben, worden op de volgende manier ingevuld:


 • zondag 03 januari : voorganger ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
 • Zondag 10 januari : voorganger ds. Pieter Post van de Doopsgezinde Gemeente
 • Zondag 17 januari : voorganger ds. Pieterjan de Buck
 • Zondag 24 januari : voorganger pastor Lidy Langendijk van de RK Parochie HH. Petrus en Paulus
 • Zondag 31 januari : voorganger ds. Dorette van Houten


Wat betekent dit?

 • Alle diensten zullen om 10.00 uur beginnen en duren tot uiterlijk 11.00 uur. Vriendelijk verzoek om op tijd aanwezig te zijn, omdat de uitzendingen exact om 10 uur van start gaat.
 • In deze diensten wordt er gebruik gemaakt van een papieren liturgie en niet van de beamer.
 • Reserveren via de app, de telefoon en de mail, blijft van kracht. Het aantal kerkgangers zal afhangen van de overheidsmaatregelen tegen die tijd. Voor de diensten van 10 januari en 24 januari geldt dat die in eerste instantie beschikbaar zijn voor de leden van die betreffende kerkgenootschappen.
 • Als u niet in beeld wil komen, raden we u aan om de dienst thuis online te volgen.
 • De diensten blijven ook te volgen via de Kerkomroep en YouTube.
 • De diensten vanuit De Sionskerk gaan in januari gewoon door.
 • Berichten van overlijden en geboorte van gemeenteleden van Trinitas worden in januari afgekondigd in De Sionskerk en verder via de nieuwsbrief en De Kern.

 

Avonddiensten eerste helft 2021
De afgelopen periode hebben we steeds per maand bekeken wat we met de avonddiensten voor de komende maand zouden gaan doen. Nu de coronacijfers weinig hoopvol zijn en het nog even duurt voor er gevaccineerd gaat worden, hebben we besloten om een langere periode vooruit te kijken en alle avonddiensten in de eerste helft van 2021 te laten vervallen. In de zomervakantie waren de avonddiensten al geschrapt.

Begroting 2021
Voor deze vergadering waren Sjirk Huizinga en Klaas Leijendekker uitgenodigd om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Ook al hebben we te maken met tekorten, de begroting was met grote zorg en deskundigheid samengesteld. Met dank aan het College van Kerkrentmeesters hebben we de begroting goedgekeurd. Deze wordt naar de Classis gestuurd en een samenvatting wordt in De Kern gepubliceerd.
Advent en Kerst zullen dit jaar anders zijn dan we gewend zijn. Alleen al doordat de kinderen in zondagsschool en kindernevendienst gescheiden optrekken, we geen Advents- en Kerstliederen mogen meezingen, er geen fysieke Kerst in Sportstad is en slechts 30 mensen aanwezig kunnen zijn per dienst. Thuis kunnen we waarschijnlijk ook niet veel. Kerst is ‘weinig’ dit jaar. Dat is moeilijk. Toch wordt het vanzelf Kerst. Misschien ‘leger’ dan we zouden willen. Maar lege handen volstaan om het Christuskind te ontvangen.
Wij wensen u gezegende Kerstdagen. 

We hebben de vergadering afgesloten met het volgende gedicht:


Hotel de Hoop
Hang je gelijk maar aan de kapstok
het heeft je toch nooit goed gestaan
en wees niet bang dat je voor schut loopt, hotel de hoop
want niemand heeft hier die jas aan.

Hallo hart op slot meneren
en openboek mevrouwen,
goed dat u er bent.

Hallo vluchtelingenstromen
en eigen villabouwers,
hier is altijd plek.

Welkom in Hotel de Hoop;
Presidenten op de slaapzaal,
zwervers in de suites
en samen dansen in de balzaal.

Welkom in Hotel de Hoop
voor vermoeiden en belasten.
We zijn een bonte verzameling van vreemden,
maar onze Waard kent al zijn gasten.

Dit is de omgekeerde wereld.
Hier heb je niets aan geld en goed.
Hier staat een tafel van gelijkheid.
Je bent hier meer dan wat je doet.

Hallo strafbladspecialisten
en binnen de lijntjes mensen,
hier brandt altijd licht.

Hallo pluk de dag personen
en al zo lang liefde wensers,
deze deur gaat nooit meer dicht.

Er is ook een zaal voor zelfverwijt,
maar die heeft alleen een sluitingstijd
anders blijft iedereen daar zo lang hangen.

En uit een oude grammofoon
klinken liedjes van verlossing
door de gangen.

T: Matthijn Buwalda


NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 24-11-2020Kerkdiensten in de Kersttijd:

24 december:

 • 17.00 uur – Trinitas/De Sionskerk (kinder-/gezinsmoment, wellicht buiten).
     Voorgangers respectievelijk ds. Anne-Meta Kobes en ds. Dorette van Houten.
 • 20.30 uur – De Sionskerk, voorganger ds. Wim Bloemendaal.
 • 23.00 uur – Trinitas, voorganger ds. Wim Bloemendaal.
 • Sportstad online – ds. Anne-Meta Kobes (tijdstip volgt nog).

25 december:

 • 09.30 uur – Trinitas, voorganger ds. Pieterjan de Buck.
 • 10.00 uur – De Sionskerk, voorganger ds. Dorette van Houten.

26  december:

de traditionele zangdienst in de RK-kerk vervalt.

31  December:
19.30 uur – De Sionskerk, voorganger ds. Wim Bloemendaal.


Kerkdiensten Omrop Fryslân in januari 2021:
Dit jaar heeft Omrop Fryslân in coronatijd, met uitzondering van de zomermaanden, elke zondag een oecumenische dienst uitgezonden vanuit de Martinikerk in Franeker. Deze diensten voorzien in een grote behoefte zowel binnen de provincie als ver daar buiten.
Elke week wordt de dienst gevolgd door zo’n 40.000 – 60.000 mensen.
In overleg met Classispredikant, ds. Wim Beekman, de Omrop en de Friese Raad van Kerken is er een werkgroep Kerkdiensten in Fryslân opgericht die in 2021 elke maand vanuit een andere plaats in Friesland kerkdiensten gaat organiseren, die Omrop Fryslân zal uitzenden.

Voor de maand januari 2021 is aan ons moderamen gevraagd om deze diensten vanuit Trinitas te laten verzorgen. Het moderamen heeft heel positief op deze uitdaging en kans gereageerd en contact gezocht met de Heerenveense Raad van Kerken in verband met hun deelname in het kader van deze oecumenische diensten. Januari telt 5 zondagen, 3 ervan zullen door onze Protestantse gemeente worden verzorgd en de overige 2 door andere kerken, die zijn aangesloten bij de plaatselijke RvK.

Wat betekent dit voor de kerkdiensten vanuit Trinitas?

 • Alle diensten zullen om 10.00 uur beginnen en duren tot uiterlijk 11.00 uur.
 • Reserveren via de app, de telefoon en de mail, blijft van kracht. Het aantal kerkgangers zal afhangen van de overheidsmaatregelen tegen die tijd.
 • De diensten blijven ook te volgen via de Kerkomroep en YouTube.
 • De diensten vanuit De Sionskerk gaan in januari gewoon door.
 • Berichten van overlijden en geboorte van gemeenteleden van Trinitas worden in januari afgekondigd in De Sionskerk en verder via de nieuwsbrief en De Kern.
 • De diensten in januari bevatten Friese elementen, maar zijn geen uitsluitend Friese diensten.
 • Zolang er door de gemeente nog niet mag worden gezongen, zal aan deze diensten medewerking worden verleend door kleine zanggroepjes.


Coronamaatregelen: vanuit de overheid zijn de regels voor binnenruimtes aangepast. Dit betekent in ons geval dat vergaderingen tot 30 personen in één ruimte weer mogelijk zijn, mits er voldoende afstand gehouden wordt en er geen bewegingen zijn; iedereen blijft zo veel mogelijk op zijn plaats. Er vindt een gezondheidscheck plaats.

Onze financiën in tijden van corona: in de vorige De Kern is door voorzitter Sjirk Huizinga van het College van Kerkrentmeesters aandacht gevraagd voor dit actuele onderwerp, waaruit blijkt dat onze inkomsten dit jaar drastisch zijn gedaald. Het moderamen onderschrijft dit bericht van harte met nogmaals de oproep om ook op financieel gebied er met elkaar, naar vermogen, de schouders onder te zetten.


Advent:
Uit uw hemel zonder grenzen1eAdvent
komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen
                           (Huub Oosterhuis)Het moderamen wenst u een gezegende Adventstijd toe.Kort verslag van de vergadering van het moderamen 26 oktober 2020 via SkypeOpening Trinitas voor verhuur en kerkelijke vergaderingen

Sjirk Huizinga van het CvK is aanwezig om e.e.a. toe te lichten.
Na de persconferentie van de regering op 13 oktober heeft het CvK besloten om Trinitas te sluiten voor niet kerkelijke bijeenkomsten overeenkomstig de horecawet. Het moderamen besloot om geen kerkelijke bijeenkomsten met meer dan 4 personen te houden.
Achteraf bleek dat vergaderingen wel mogelijk zijn en daarom heeft het CvK zijn besluit teruggedraaid. Koffiedrinken kan alleen als de mensen op hun plaats blijven. Veel groepen hebben uit zichzelf afgezegd. Dus Trinitas is lang niet altijd open.
Het moderamen heeft de eigen maatregelen over kerkelijke bijeenkomsten niet aangepast. We wachten eerst de ontwikkelingen af.

Bezoekmedewerkers en pastoraal bezoekers
Bij de Sionskerk zijn bezoekmedewerkers. Bezoekmedewerkers worden ‘meegenomen’ bij bevestiging en aftreden van ambtsdragers.
In Trinitas zijn er pastoraal bezoekers. Bij Trinitas worden ze niet in een dienst benoemd. Deze functies zijn vergelijkbaar. Het verdient aanbeveling om eenheid te creëren in naam en behandeling.

Adventskalender
Het moderamen gaat akkoord met het voorstel van Pieterjan om Adventskalenders te bestellen. Bedoeld voor de kerkgangers om mee te nemen en 2 extra om weg te geven. Er zijn ruim 500 besteld.

S.O.S. 2
In de eerste golf kwamen vanuit de groep S.O.S. allerlei leuke initiatieven. Het moderamen overweegt om de groep weer in het leven te roepen.
Schuldbelijdenis
De Protestantse Kerk in Nederland erkent dat de kerk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegewerkt aan een klimaat van antisemitisme. Op 15 november zal in de kerken een verklaring worden voorgelezen. Zo’n verklaring moet zorgvuldig gebeuren. In de vergadering van 9 november beraden we ons of we de voorgestelde tekst overnemen.
Verslag Moderaen 16 oktober:Op 13 oktober gaven minister-president Rutte en minister De Jonge een persconferentie bij de noodverordeningen COVID-19. De toen beschikbare informatie gaf zonder meer aanleiding om onze kerkgebouwen m.i.v. 14 oktober doordeweeks te sluiten en geen groepsbijeenkomsten meer te houden. Dat heeft het moderamen zo ook met de gemeente gecommuniceerd. In de dagen daarna bleek uit aanvullende informatie en na overleg met de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Heerenveen dat onze gebouwen voor maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte mogen worden opengesteld. Voor de verhuur van onze ruimten maken we daar nu gebruik van. Voor kerkelijke vergaderingen en groepswerk willen we als kerk zeer terughoudend zijn om samenkomsten te laten doorgaan. Het is immers ons aller verantwoordelijkheid om elkaars veiligheid en gezondheid in het oog te houden en het aantal besmettingen met het coronavirus sterk terug te dringen.

Kerkdiensten kunnen doorgaan, met een maximum van 30 deelnemers (exclusief medewerkers). Dit geldt zolang er geen volledige lockdown komt én geen andere omstandigheden het noodzakelijk maken anders te besluiten.

Reserveren is nog steeds verplicht en kan via

– de app Protestants Heerenveen

– een mail naar 

– telefoon naar het kerkelijk bureau (0513-651181; ma t/m do tussen 10 en 11 uur, voor Trinitas), en naar Tjits Rinsma (0620731517) voor de Sionskerk.

Rouwdiensten kunnen doorgaan tot een maximum van 100 aanwezigen in Trinitas, in de Sionskerk 60 en in de Skoattertsjerke is dat 30. Nazit, catering e.d. zijn niet mogelijk.

Trouwdiensten kunnen doorgaan tot een maximum van 30 aanwezigen.

Regels kunnen zomaar veranderen.
Houd de nieuwsbrief, de app Protestants Heerenveen en de website www.protestantsegemeenteheerenveen.nl in de gaten.