info
donderdag 23 sept. 2021
H:M 

Vanuit het moderamen

PGH origineel
VANUIT DE GROTE KERKENRAAD VAN 7 OKTOBER 2021Bestuursstructuur: sinds de start van het proces SamenBinden en het samengaan van de 2 wijkgemeenten Heerenveen–Zuid en Trinitas per 1 januari 2020 is dit een standaardagendapunt geweest en in diverse samenstellingen hebben we uitvoerig gesproken over en gezocht naar een goede en werkbare bestuursstructuur met het liefst zo min mogelijk vergaderingen. We zijn elke keer een stapje verder gekomen en in bovengenoemde vergadering van de Grote Kerkenraad is het uiteindelijke voorstel van het moderamen akkoord bevonden door de Grote Kerkenraad, met de kanttekening dat het een groeimodel is, omdat het leven, dus ook het kerkelijke leven, nu eenmaal aan veranderingen onderhevig is. De nieuwe bestuursstructuur gaat in op 1 januari 2022 en ziet er als volgt uit:

 • Het huidige moderamen bestaat, tijdens de overgangsfase, uit 6 personen. Per 1 januari 2022 wordt het moderamen een Breed Moderamen (BM). Er worden dan een afgevaardigde van het College van Diakenen, een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters en een afgevaardigde van de Jeugdraad toegevoegd, zodat het BM uit 9 personen zal bestaan. Het BM bestuurt op hoofdlijnen. De locatiecoördinatoren maken na verloop van tijd geen deel meer uit van het BM omdat dit een tijdelijke overgangssituatie was. De vergaderfrequentie is 1x per maand
 • Naast het BM hebben we nog het werkgroepenmodel. In de werkgroepen worden de beslissingen genomen die daar thuis horen. Leden van een werkgroep hoeven geen ambtsdrager te zijn. Elke werkgroep is vertegenwoordigd in het BM, hetzij direct (CvK, CvD en Jeugdraad) of indirect (de 6 overige). Indirect houdt in dat een BM-lid standaard als contactpersoon wordt toegevoegd aan een werkgroep.
     Er zijn in totaal dus 9 werkgroepen: pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd, eredienst, inspiratie & bezinning, communicatie, kerk naar buiten en             zorgpastoraat (verantwoordelijk voor pastoraat en kerkdiensten in tehuizen voor ouderen).
     De werkgroepen vergaderen in de regel 1x per maand.
 • Per 1 januari 2022 komt het werken met een Grote en een Kleine Kerkenraad te vervallen en kent onze gemeente nog één Kerkenraad.

Beroepingswerk: al vaker, maar ook in deze vergadering, is hier uitvoerig over gesproken met als insteek ‘wat is het beste voor onze gemeente, wat is nodig en werkbaar?’ Nu het predikantenteam in de nieuwe samenstelling uit de startblokken is, zullen ook zij zich hierover beraden en met een voorstel komen voor de kerkenraad. Daarna gaan we de knoop doorhakken; in ieder geval nog voor het einde van dit jaar.

Inspiratiebijeenkomsten: we zijn blij met alle input die er is. Het blijft toch een zoektocht hoe we dit het beste handen en voeten kunnen geven en daarmee recht doen aan ieders inbreng. Een adhoc werkgroepje, bestaande uit Douwe van der Molen en Free Menzinga, zal zich op verzoek van het moderamen hier nog eens over buigen en het moderamen op korte termijn adviseren.

Voor vragen en/of opmerkingen is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn mailadres is of telefonisch te bereiken op 0513 - 624214PGH origineel


VANUIT HET MODERAMEN – OKTOBER 2021 • .Pastoraat: in september is er per wijk (Oost, West en Noord) een vergadering
         geweest van coördinatoren en ouderlingen samen met de predikant en/of     
         kerkelijk werker. Het Pastoraat wordt nu per wijk georganiseerd en dat betekent
         een verandering in de situatie die we gewoon waren.
         Vanuit het moderamen is er het initiatief genomen om een nieuw begin te maken.
         Een aantal zaken zijn aan de orde geweest in deze vergaderingen:
-        Vergaderbehoefte en frequentie zowel per wijk als ook pastoraat breed.
-        Per wijk verantwoordelijk voor de vacatures in de wijk.
-        Zoeken naar een aanspreekpunt per wijk.
-        Het samenroepen van de teams van contactpersonen.
-        Het afstemmen op elkaar van de werkwijze in de verschillende wijken. (Dit laatste zal niet eenvoudig zijn omdat er vanuit de historie verschillen zijn in               werkwijze in de wijk Zuid en de andere wijken.)
-        Het doel is ook om een taakomschrijving te maken voor coördinatoren, contactpersonen, ouderlingen en anderen in het pastoraat.

Kortom er is een start gemaakt.

Doel: ”het pastoraat toekomstbestendig te maken dicht bij de mensen“.     

 • Afscheid ambtsdragers: tijdens de dienst van zondag 26 september hebben we afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun toewijding en tijd. We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers binnen onze kerkelijke gemeenschap, die zich van harte en actief inzetten om binnen en buiten de kerk handen en voeten te geven aan Gods liefde voor ons mensen. Er zijn nog genoeg taken binnen onze kerk te doen en iedereen is daarbij van harte uitgenodigd om zijn/haar talenten hiervoor in te zetten. Samen zijn we een bevlogen gemeenschap. Daar hoef je beslist geen ambtsdrager voor te zijn, iedereen is van harte welkom. Wil je hier meer over weten? Stuur een mailtje naar onze scriba Fake Koekoek of bel hem. Zijn gegevens vind je hieronder.

 • Houd moed, heb lief: via vlaggen, posters, kaarten, onderaan mailtjes etc. is deze boodschap plaatselijk, regionaal en in het hele land verspreid. Tot zelfs in België toe. Heel veel mensen zijn hierdoor bemoedigd en dit initiatief heeft tot zegen mogen zijn in deze moeilijke coronaperiode. Nu de coronacrisis gelukkig over zijn hoogtepunt heen is en met de komst van het nieuwe logo willen we de ‘houd moed, heb lief’ periode afsluiten. De vlaggen worden opgeborgen en de posters verwijderd.
     We willen de initiatiefnemers van deze actie, Anne-Meta en Bastiaan Kobes, en allen die aan de uitvoering hiervan hebben meegeholpen, hartelijk                   bedanken.

 • Coronatijd: de maatregelen zijn inmiddels versoepeld en per 1 november bekijken we wat er dan weer kan en eventueel nodig is. Gezondheid, zorg voor elkaar en een veilige omgeving zijn daarbij leidend. Corona heeft veel te weeg gebracht en vroeg constant om te schakelen. Veel mensen hebben zich in onze gemeente volop ingezet om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Hartelijk dank hiervoor.

 

Voor vragen en/of opmerkingen is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn mailadres is of telefonisch te bereiken op 0513 - 624214


PGH origineelVANUIT HET MODERAMEN - SEPTEMBER 2021 

 • Startweekend 11-12 september: met walk & talk en een filmavond in Trinitas op zaterdag kunnen we terug kijken op mooie diensten ‘s zondags in De Sionskerk en in Trinitas. Na gezellige koffiedrinkmomenten in beide kerken werd het startprogramma voor het nieuwe kerkelijke seizoen voortgezet in en rondom De Sionskerk. Er was een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Er werd fanatiek gevolleybald en het springkussen met een waterbaan zorgde voor veel plezier. De poffertjes en soep vonden volop aftrek. Een geslaagd samen zijn met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

 • Nieuw logo: tijdens de ochtenddiensten werd het nieuwe logo gepresenteerd. In het kerkblad geeft ds. Pieterjan de Buck tekst en uitleg.

 • Intrede ds. Renske Klunder en ds. Gerben Hoogterp: op 5 september werd ds. Gerben Hoogterp als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente van Lekkum e.o. en op 12 september deed ds. Renske Klunder intrede bij de Protestantse Gemeente van Oldelamer. Voor hen beiden geldt dat zij parttime werkzaam zijn bij deze gemeenten. Verbonden met onze gemeente, blijven zij respectievelijk hun werkzaamheden als pastor bij Anna Schotanus/Meriant en bij De Tjongerschans voortzetten. Wij wensen hen veel zegen op hun werk.


Voor vragen en/of opmerkingen is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn mailadres is of telefonisch te bereiken op 0513 - 624214
VANUIT DE KLEINE KERKENRAAD EN MODERAMEN                                                   02-09-2021


b9627 img1f

Het is alweer enige tijd geleden dat we wat van ons lieten horen. Hoogtijd om weer even bij te praten, o.a. naar aanleiding van de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 2 september 2021.

 • Zomerperiode: met een minimale bezetting aan predikanten en pastoraal werker is deze periode goed verlopen. Hartelijk dank aan Roelien, Dorette en Pieterjan voor hun (extra) inzet.

 • Komst van ds Bindert de Jong: tijdens een indrukwekkende, sfeervolle dienst op 29 augustus hebben we Bindert en zijn gezin van harte welkom geheten in ons midden en is hij nu officieel aan onze gemeente verbonden. De eerste kerkenraadsvergadering heeft hij al achter de rug. We wensen hem veel zegen op zijn werk.

 • Afscheidskado’s ds Jan van der Veen, ds Anne-Meta Kobes en ds Wim Bloemendaal: ook al even geleden, maar we willen jullie toch nog informeren over het hoe en wat. We zijn blij verrast door de gulheid van de gemeente en zien daarin een blijk van waardering voor onze voorgangers. Er is meer dan 10.000 euro binnen gekomen op de bankrekening van de kerk. Dit bedrag is omgezet in een nieuwe eethoek voor Jan en Harmke voor hun nieuwe huis in Sneek, voor een e-bike voor Anne-Meta voor haar pastoraal werk op het winderige Ameland en voor een robuuste eettafel gemaakt van kerkbanken van De Sionskerk voor Wim en Marion. Iedereen hartelijk dank.

 • Corona: met ingang van 29 augustus kunnen we in Trinitas weer meer kerkgangers toelaten. Het moderamen heeft besloten om het maximum te verruimen van 110 naar 150 personen. In De Sionskerk is dit helaas nog niet mogelijk. Het maximum blijft daar 60. Dat heeft met de ventilatie te maken. Fijn dat fysieke kerkgang, zingen en koffie drinken weer mogelijk zijn. Van harte welkom in de kerk! Nu het nieuwe kerkelijke seizoen deze maand van start is gegaan, nodigen we jullie van harte uit om mee te doen en mee te denken. Met elkaar vormen we een bevlogen gemeenschap.

 • Vacature ds Anne-Meta Kobes: binnen diverse geledingen binnen onze gemeente is ter sprake geweest op welke manier we deze vacature gaan invullen. Wat willen we? Een predikant, een pastoraal werker, een opbouwwerker of … En wordt het een parttime of fulltime functie? Eerst hebben we de komst van een nieuwe predikant in de vacature van ds Wim Bloemendaal afgewacht. Nu Bindert van start is gegaan vervolgen we de gesprekken weer. Alle input nemen we mee naar de vergadering van de Grote Kerkenraad op 7 oktober.

 • Inspiratiebijeenkomsten: ook hierover hebben we diverse keren bericht. Zoals eerder al aangegeven is ‘het net opgehaald’ vanuit de brieven van gemeenteleden, de bijeenkomsten van de Kleine Kerkenraad uitgebreid met een aantal meedenkers en de denktankgroep tijdens de Inspiratiedag op 12 juni. Het was inderdaad een inspirerende dag waarbij veel is gedeeld. De input is verwerkt in het verslag dat we hieronder in zijn geheel afdrukken. Vervolg: we zijn iedereen heel erkentelijk voor de betrokkenheid bij het thema ‘hoe willen we kerk zijn in tijden van corona en daarna?’ Door de diversiteit van en veelheid aan reacties was het lastig om de rode draad er uit te halen. Eentje was helder: er is behoefte aan onderling contact in kleine groepen. Die ontmoeting gaan we komend seizoen organiseren in de vorm van kleinschalige gesprekken per wijk. Daar zullen thema’s aan de orde komen over gemeente-zijn, de invulling van het pastoraat, over het betrekken van jongeren en jonge gezinnen, het jaarthema van de landelijke PKN “van U is de toekomst”, etc.
     In het predikantenteam wordt inmiddels gekeken hoe we een aantal keren per jaar een (jong)gezin kunnen betrekken bij de voorbereiding van een                   ochtenddienst.

We hebben gekozen voor een projectmatige aanpak in kleine stapjes en de gemeente daarbij te betrekken. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het vervolg.

We zijn benieuwd naar jullie reacties en/of vragen en nodigen jullie van harte uit om die met ons te delen via de scriba. Zijn mailadres is of telefonisch op nummer 0513 - 624214

 

 Kort verslag van de vergadering van het moderamen 29 juni 2021 
Kerkdiensten in de zomer van 2022
In de zomervakantie van 2022 worden vijf diensten om en om in De Sionskerk en Trinitas diensten gehouden. Op 24 juli, 7 augustus, 21 augustus in Trinitas en op 31 juli en 14 augustus in De Sionskerk.
Ambtsdragers
Op 26 september 2021 is de wisseling van de wacht voor de ambtsdragers. Vorig jaar is door corona geen afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers en die worden ook voor deze dienst uitgenodigd.BERICHT NAV VERGADERING VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN 06-05-2021 EN HET MODERAMEN VAN 17-05-2021 (beide online)
 • Inleiding: er is in de afgelopen weken weer het nodige gebeurd en dat willen we graag met jullie delen.

 • Komst van ds. Bindert de Jong: op zondag 9 mei heeft ds. De Jong in een filmpje laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente graag aanneemt en dat hij en zijn gezin uit kijken naar hun komst naar Heerenveen. Ook van onze kant zijn we heel blij dat hij onze gemeente komt versterken. In overleg met hem en de Protestantse Gemeente van Stadskanaal zal ds. De Jong op zondag 22 augustus afscheid nemen van Stadskanaal en zal hij op zondag 29 augustus 2021 intrede doen in Heerenveen. Het gezin De Jong komt te wonen in de pastorie op Veluwelaan 11.

 • Fysieke kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten: we zien hier allemaal erg naar uit en er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Als moderamen hebben we besloten mee te gaan in de versoepelingen die de overheid voorstelt vanaf 9 juni.
      Voor onze gemeente betekent dit concreet dat vanaf woensdag 9 juni kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen fysiek weer mogelijk zijn en vanaf                  zondag 13 juni weer fysieke kerkdiensten. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen en onder voorbehoud van de ontwikkelingen waar nu            van wordt uitgegaan.
      Voor De Sionskerk houdt dit in dat er 60 kerkgangers op 1.5 m mogelijk zijn en voor Trinitas 75. We moeten nu dus nog even geduld hebben en we                  houden jullie op de hoogte hoe we dit organisatorisch gaan regelen.
      Van 13 juni tot en met 29 augustus wordt er per zondag één fysieke dienst gehouden om en om in De Sionskerk en Trinitas. Na die tijd zijn er meer                  diensten mogelijk, omdat met de komst van ds. De Jong de diensten over drie predikanten kunnen worden verdeeld.

 • Nieuw lid Kleine Kerkenraad: vanuit het pastoraat was er een vacature in de Kleine Kerkenraad. Met de komst van ouderling Els Pereboom is hier op 6 mei in voorzien. Welkom Els en fijn dat je dit gaat doen.

 • Aftreden/bevestigen ambtsdragers: in de maand mei vindt normaal gesproken de wisseling van de wacht plaats. In de Kleine Kerkenraad is besloten om dit door te schuiven naar september.

 • Huwelijksgesprekken via Zoom: op 25 mei houden ds. Dorette van Houten en ds. Anne-Meta Kobes een Zoomgesprek met stellen rondom vragen als: ‘waarom trouwen en waarom in de kerk?’

 • Jeugdwerk: Roelien Hofsteenge en ds. Pieterjan de Buck gaan binnenkort een bijeenkomst verzorgen via Zoom voor de jeugd van 12 – 18 jaar en de leiding rondom het Onze Vader.
     Ds. Dorette van Houten en ds. Pieterjan de Buck organiseren een ontmoeting met contactpersonen jeugdwerk op zondag/jeugdwerk rondom vieringen,           dat wil zeggen de kinderkerk, kindernevendienst, Join Us, C4Y rondom vragen als ‘hoe gaat het met jullie, hoe is het gegaan het afgelopen jaar en hoe             verder na de lockdown?’
     Een aandachtspunt voor de komende periode is hoe we jeugdwerk deels meer aansluiting kunnen laten hebben met de verschillende generaties.

 • ‘Laat je hart spreken’: inmiddels lopen er diverse trajecten. We hopen in een bijeenkomst op zaterdag 12 juni een houtskoolschets te kunnen maken en de uitkomst hiervan en het vervolg aan de gemeente te kunnen meedelen. We zijn blij dat er 47 brieven van gemeenteleden zijn binnengekomen.  

 • Vakanties predikanten: van 19 juni – 18 juli ds. Pieterjan de Buck; van 28 juni – 18 juli Roelien Hofsteenge en van 17 juli – 15 augustus ds. Dorette van Houten. Net zoals in andere jaren is in deze periode de predikantentelefoon te bellen op nummer 085 – 222 23 27.


We stellen het zeer op prijs om vragen en opmerkingen van jullie kant te horen. Dus bel of mail gerust. Hiervoor is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 624214 en zijn mailadres

 

 NAV VERGADERING VAN HET MODERAMEN VAN 19-04-2021 (online)

 • Inleiding: alweer 14 maanden hebben we met corona te maken en dat bepaalt mede de manier van kerk zijn. Door het moderamen moest veel worden gedaan. Langzamerhand hebben we de vorm gevonden die onder deze omstandigheden nodig is. Via zoom en skype hebben we geprobeerd om allerlei zaken te regelen. Er is veel gebeurd: o.a. afscheid nemen van predikanten en kerkelijk werkers, allerlei acties zijn opgezet, het streamen van diensten is verfijnd en het jeugdwerk is gezamenlijk weer opgepakt. Maar er moet nog veel gebeuren, waarbij we echt mensen nodig hebben die er de schouders onder willen zetten.

 • Beroepingswerk ikv de vacature van ds. Wim Bloemendaal: de beroepingscommissie heeft een kandidaat aan het moderamen en de Grote Kerkenraad voorgedragen in deze komende vacature. In zijn vergadering van 15 april 2021 heeft de Grote Kerkenraad deze voordracht unaniem overgenomen. Dit betekent dat we nu als gemeente aan zet zijn met een gemeentevergadering met kennismaking met de kandidaat op 23 april en stemmen op 24 april. Als deze editie van De Kern op jullie deurmat valt, is hier al veel meer over bekend. We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

 • Beroepingswerk ikv de vacature van ds. Anne-Meta Kobes: het moderamen heeft besloten om eerst een pas op de plaats te maken en te inventariseren wat er nodig is om een totaalplaatje te kunnen maken. Daarbij worden de uitkomsten meegenomen van de brieven van de gemeente ikv ‘Laat je hart spreken’, de denktank olv John Verrijk en de inspiratiebijeenkomsten die de kerkenraad met een aantal meedenkers de komende tijd gaat houden. Op zaterdag 5 juni willen we in een gezamenlijk (online) treffen de uitkomsten van deze drie sporen met elkaar delen om een houtskoolschets te kunnen maken voor de toekomst, die we dan uiteraard met jullie zullen communiceren. Centraal zal staan ‘hoe willen we kerk zijn na corona?’ Als we alle puzzelstukjes gelegd hebben, kunnen we een vervolg geven aan het beroepingswerk.

 • Extra uren pastoraal werker: met ingang van 1 april heeft, gedurende de vacante periode, onze pastoraal werker Roelien Hofsteenge 8 uren uitbreiding gekregen. Hiermee komt haar dienstverband tijdelijk op 24 uur per week. Zij zal in die extra uren zich met name bezig houden met pastoraat, o.a. Mariënbosch in wijk Noord, rouwdiensten, zomer- en herfstgesprekken (groepspastoraat), contact met de basisscholen De Burcht en De Hoeksteen, betrokkenheid bij de basisschoolclub voor 1.5 uur per week tot eind 2021 en walk & talk.

 • Bestuursstructuur: in de afgelopen tijd is dit onderwerp elk moderamenoverleg aan de orde geweest. Het proces van SamenBinden leidde o.a. tot een bepaald organogram voor de bestuurlijke organisatie van de kerk. We zijn aan het zoeken naar verfijningen om tot een slagvaardig bestuur te komen. We komen ook hierin steeds een stapje verder en denken nu aan een model van een breed moderamen en kerkenraad. We pakken dit onderwerp weer op na 5 juni om de input van de drie stromen hierin mee te nemen. Want ‘hoe willen we kerk zijn?’ dient zich onder meer ook te vertalen in ‘en welke bestuursvorm’ past hier het beste bij? Wordt dus vervolgd.

 • Fysieke kerkdiensten: ook al wordt er steeds meer gevaccineerd, is dit voor het moderamen geen reden om fysieke diensten van bv 30 personen te houden, zeker in het licht van de hoge besmettingsgraad. We volgen de berichten van de overheid op de voet en zijn solidair met de samenleving.


We stellen het zeer op prijs om vragen en opmerkingen van jullie kant te horen. Dus bel of mail gerust. Hiervoor is onze scriba Fake Koekoek het aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer is 624214 en zijn mailadresBERICHT VAN HET MODERAMEN 02-03-2021Aan de kerkenraad is afgelopen vrijdag de coronabrief van de classis toegestuurd en daarin stond dat diensten met maximaal 30 personen weer mogelijk zijn. Anderen hebben dat in de krant kunnen lezen.   Vanmorgen hebben we hierover in de vergadering van het moderamen gesproken en besloten om hier niet in mee te gaan.   In andere delen van de maatschappij is het ook niet mogelijk om met 30 personen bij elkaar te komen en we vinden dat we als kerk hier geen uitzonderingspositie zullen moeten innemen.   Wel willen we veranderingen toestaan die volgens ons verantwoord zijn en die hebben te maken met zingen en de aanwezigheid van zangers, lectoren en diakenen.  

De besluiten op een rij:
 • De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.
 • In Trinitas zijn 4 zangers toegestaan en in De Sionskerk 2 zangers.
 • Diakenen en lectoren doen weer mee.

BERICHT VAN HET MODERAMEN VAN 22-02-2021Een aantal punten uit deze onlinevergadering willen we graag met u delen:

 • Op 2 mei neemt ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen afscheid van onze gemeente en op 13 juni ds. Wim Bloemendaal. We zijn bezig, in samenspraak met de Kleine Kerkenraad, om een goede oplossing te zoeken voor de periode dat er nog maar twee predikanten en een pastoraal werker werkzaam zijn. Dat vraagt om creativiteit en flexibiliteit.

 • Ook zijn we aan het nadenken over de vervanging van ds. Anne-Meta Kobes en ook hierbij wordt de Kleine Kerkenraad vanzelfsprekend betrokken.Zoals bekend is voor de vervanging van ds. Wim Bloemendaal al een beroepingscommissie voortvarend aan de slag.

 • Omdat bovengenoemde predikanten kort na elkaar vertrekken staat er voor beiden een gezamenlijke afscheidscommissie in de startblokken die met enthousiasme en de nodige creativiteit in deze coronatijd een mooi en welverdiend afscheid gaat organiseren.


We houden u graag van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

BERICHT VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN 28-01 EN HET MODERAMEN VAN 01 EN 08-02-2021 (online)Kleine Kerkenraad van 28 januari
 • Coronatijd: de laatste keer dat we als KK vergaderden was op 3 september. We hebben met elkaar gedeeld hoe eenieder van ons de afgelopen maanden heeft ervaren. In verband met de Britse variant van het coronavirus spreken we af dat er bij de onlinediensten zo min mogelijk mensen in De Sionskerk en Trinitas aanwezig zijn. Alleen de predikant, de ouderling van dienst en een lid van het beamteam.

 • Beroepingswerk: geen bijzonderheden.

 • Aswoensdag 17 februari: het geven van een askruisje is niet mogelijk, bovendien gelden dan waarschijnlijk de lockdownbeperkingen nog steeds. Het wordt een onlinedienst, waarin het begin van de veertigdagentijd zal worden gemarkeerd.

 • Avondmaalsviering 21 februari: de betekenis van het Heilig Avondmaal wordt uitgebreid besproken met daarbij de vraag of we het Heilig Avondmaal digitaal met elkaar gaan vieren of dat de viering wordt uitgesteld tot het moment dat we weer fysiek het brood en de wijn met elkaar kunnen delen. Het moderamen neemt de overwegingen mee naar zijn overleg op 1 februari en neemt daarna een beslissing.

 • Jeugd- en jongerenwerk: 1x per maand is er een apart overleg over dit onderwerp met de beide voorzitters van de jeugdraad van De Sionskerk en Trinitas, de voorzitter van de kerkenraad en twee predikanten met als doel onze tieners in het vizier te krijgen en te houden. Juist in deze voor hen saaie en moeilijke tijd heel belangrijk. Een speciale kaartenactie wordt voorbereid. Er komt een aparte rubriek in De Kern over het jeugd- en jongerenwerk.

 • Heidag: al geruime tijd staat het onderwerp ‘hoe willen we kerk zijn, nu en in de toekomst en wat bezielt ons?’ op de agenda. In de vorm van een ‘heidag’ wilden we daar uitgebreid met elkaar over doorspreken. De fysieke heidag is al een paar keer uitgesteld door corona. Om dit belangrijke onderwerp niet nog verder de tijd in te laten schuiven, zullen er tot aan de zomervakantie online 1x per maand hier aparte bijeenkomsten voor worden georganiseerd met de Kleine Kerkenraad en een zestal meedenkers onder leiding van Jan Durk de Jong. Omdat de inbreng van de gemeente heel wezenlijk is, wordt bekeken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Wordt vervolgd.

 • Werkgroep communicatie: Aukje Baas wordt coördinator van deze werkgroep. Het moderamen zal een opdracht voor deze werkgroep opstellen, waarna deze van start kan gaan.

 • Kaartenactie ‘omzien naar elkaar’: deze waardevolle actie in het voorjaar wordt een gezamenlijk gebeuren vanuit beide vierplekken.


Moderamen van 1 en 8 februari

 • Viering Heilig Avondmaal 21 februari: alle aspecten zorgvuldig afwegend besluit het moderamen om deze viering uit te stellen. Afhankelijk van de maatregelen tegen die tijd willen we de Avondmaalsviering op Witte Donderdag wel doorlaten gaan omdat deze viering heel wezenlijk is voor deze dag.

 • Preekrooster 2022: de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Ds. Dorette van Houten en ds. Pieterjan de Buck gaan ieder 35 x voor in de ochtenddiensten, evenredig verdeeld over de beide kerkgebouwen. Bij feestdagen wordt een andere verdeling aangehouden en de start- en gedachteniszondag zijn ieder voor zich in De Sionskerk en Trinitas. Afgesproken wordt dat zij niet zullen voorgaan in avonddiensten. Tot het moment dat er nieuwe predikant(en) zijn (zie hieronder) worden de open plekken in het rooster ingevuld door gastpredikanten.

 • Heidag: een klein comité bekijkt nog samen met Jan Durk de Jong naar de inhoud van de modules. En kijkt ook naar een andere naam.

 • Trini-tassen: van deze succesvolle actie zijn nog zo’n 90 tassen over. Zodra de beide kerkgebouwen weer open zijn wordt in elke gebouw een doos met tassen gezet die iedereen gratis kan meenemen.Overige berichten:

Beroep ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
Op 6 februari 2021 heeft de Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland een beroep uitgebracht op ds. Anne-Meta Kobes. Zij heeft dit beroep aangenomen. Op zondag 7 februari is de gemeente via een kanselboodschap op de hoogte gebracht.
Op zondag 2 mei zal het afscheid van onze gemeente plaats vinden tijdens een dienst in  Trinitas en op zondag 9 mei volgt de intrededienst van ds. Anne-Meta Kobes in de Herenwegkerk in Hollum. Wij feliciteren ds. Anne-Meta, haar man en kinderen van harte met dit mooie beroep. Zij heeft onze gemeente 7 jaar trouw en met verve gediend. Wij gunnen haar oprecht een nieuwe uitdaging en deze gemeente op Ameland deze fijne dominee onder Gods hoede en zegen. Wij zullen Anne-Meta’s enthousiasme, creativiteit en inzet zeker missen.

Wij houden u steeds op de hoogte van het vervolg. Als er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht voel u vooral vrij om contact op te nemen met het moderamen. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar scriba Fake Koekoek
of door hem te bellen: 0513-624214.

Diensten Omrop Fryslân in januari: 5 diensten zijn er verzorgd door voorgangers vanuit de Heerenveense Raad van Kerken; 3 door onze predikanten, 1 door de Doopsgezinde dominee en 1 door de pastor van de RK parochie HH. Petrus en Paulus.
Op 3 februari is met alle betrokkenen en Frits Pasveer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân een evaluatie gehouden. Iedereen heeft het een eer gevonden om aan deze diensten te mogen meewerken, die in een grote behoefte voorzien zowel binnen als buiten de provincie. In een artikel in dagblad ‘Trouw’ van 15 januari is hier ook uitgebreid aandacht aan besteed met een foto van Trinitas. Ook de onderlinge samenwerking en saamhorigheid zijn als heel positief ervaren. Er bleek veel flexibiliteit en creativiteit te zijn toen halverwege de maand er niet meer mocht worden gezongen in diensten en vlak voor de dienst van 17 januari de liturgie drastisch moest worden aangepast.
Het moderamen spreekt zijn grote dank uit aan alle betrokkenen, die met zoveel inzet en enthousiasme deze diensten tot een succes hebben gemaakt.NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 25-01-2021


Ontheffing uit het ambt
Ouderling Harry Roeters heeft het moderamen verzocht hem ontheffing te verlenen om persoonlijke redenen uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht. Harry was assessor. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn gedegen inbreng in onze vergaderingen. In zijn onlinevergadering van 25 januari 2021 heeft het moderamen deze ontheffing verleend.

NIEUWS UIT HET MODERAMEN VAN 18-01-2021ZINGEN IN KERKDIENSTEN:
Het moderamen heeft tijdens zijn onlinevergadering van 18 januari besloten dat er in diensten in beide kerkgebouwen niet meer gezongen wordt gedurende de lockdown tot en met 9 februari. Aanleiding voor dit besluit zijn de grote zorgen over de besmettelijkheid van de Britse variant van het coronavirus èn het dringende advies van de landelijk PKN om niet te zingen.Hieronder kunt u het archiefvinden van de nieuwsbrieven die vanuit Moderamen en kerkeraden uitgebracht zijn: