info

Corona: nieuws uit de kerkenraad

PKN Logo Sticky
Op deze pagina zult u de actuele informatie vinden rondom corona en de invloed die dit heeft op alle activiteiten in en rond de Protestantse Gemeente Heerenveen.


31 maart,

BERICHT VAN HET MODERAMEN VAN DE KERKENRAAD VAN 31 MAART 2020

 

· Palmzondag: In het bezinningsmoment van Palmzondag leest Rianne van de Kinderkerk het prentenboek Nippertje voor. Er is muziek van Monica Abma,        Nico Huisman en Bert Kingma. Voorganger: ds. Anne-Meta Kobes.

· Paascyclus: komende donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmorgen vindt u een kort bezinningsmoment op YouTube. We hopen                ondanks de fysieke afstand zo toch sámen (de weg naar) Pasen te kunnen beleven!

· Witte Donderdag: deze uitzending zal plaatsvinden in samenwerking met Mozaïk. Op Witte Donderdag vieren we, zoals gebruikelijk, met elkaar het                  Avondmaal.Wellicht heeft u meegekregen dat, door de huidige situatie, daarover discussie is ontstaan. Het struikelblok is de aanwezigheid van de                    gemeente. Die zou virtueel van aard zijn wanneer het Avondmaal gevierd wordt zonder de letterlijke aanwezigheid van de gemeente. Inderdaad kunnen          brood en wijn nu niet letterlijk met elkaar gedeeld worden.  Gemeenteleden, die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen, vieren al vaker thuis het                  Avondmaal mee. Maar nood breekt wet, is onze gedachte. Daarom zal het Avondmaal tijdens de uitzending op Witte Donderdag wel gevierd worden en is        het aan de gemeenteleden zelf om te beslissen hoe zij daar op een verantwoorde manier mee omgaan.

· Paaschallenge: de Paaschallenge gaat door in een online-versie. Voor meer info: stuur een mailtje aan . 2000 jongeren uit het      hele land deden hier vorig jaar aan mee. Dit is een activiteit van JOP, Jong Protestant, om jongeren bij de kerk te (blijven) betrekken in de vorm van een spel    met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen. De collecte van 5 april is hiervoor bestemd. U kunt een bijdrage overmaken via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.   Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40-dagentijd.

· Spaardoosjes: de doosjes kunnen helaas nu niet, zoals gebruikelijk, in de dienst op Paasmorgen ingeleverd worden. De ZWO-commissie verzoekt u                vriendelijk om het gespaarde bedrag daarom over te maken op bankrekeningnummer NL95 TRIO 0338761322 van de ZWO-commissie                                    Prot.Gem.Heerenveen ovv ‘spaardoosje’. De opbrengst gaat naar het project SAVE in India om meisjes naar school te kunnen laten gaan, zodat ze niet          meer in de textielindustrie hoeven te werken.

· Bereikbaarheid Kerkomroep.nl: we ontvangen signalen dat de overdenking op zondagmorgen niet altijd goed bereikbaar is. U kunt ook via YouTube de            dienst bekijken. Ga daarvoor naar onze website, www.protestantsegemeenteheerenveen.nl,  naar het onderdeel agenda. Als u de datum van de betreffende    zondag aanklikt, komt u via YouTube in de dienst uit.

· Kerkdienst via Omrop Fryslân 5 april, Palmpasen: onze nieuwe predikant, ds. Dorette van Houten, zal in deze dienst voorgaan vanuit de Martinikerk in            Franeker. De dienst begint om 10.00 uur en wordt herhaald om 12.00 uur. De orde van dienst is te vinden op de website van Omrop Fryslân.

· Actie ‘houd moed, heb lief’: de actie wordt heel positief ontvangen, zowel binnen als buiten onze gemeente. Diverse kerken in het land hebben een                  vlag.onze vlag bestel en er zijn kaarten bijgedrukt, waarmee het totaal op 5.000 exemplaren komt.

· Belactie ‘Geef me er 5’: ook deze actie vindt een warm onthaal binnen onze gemeente. Er wordt gekeken of deze actie ook met andere doelgroepen kan          worden uitgebreid om het ‘omzien naar elkaar’ in deze coronatijd nog meer tot zijn recht te laten komen.

· APP: hopelijk kan deze app, speciaal voor onze gemeente, rond Pasen in gebruik worden genomen. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen.

 

Website, Facebook en nieuwsbrief: voor een snelle manier van communiceren houden we u via deze kanalen op de hoogte van recente ontwikkelingen.


houd moed
De laatste nieuwsbrieven ivm de ontwikkelingen rondom corona om terug te lezen in ons aangemaakte archief.
archief
info locatie Trinitas - kerkelijk bureau