info

Beleidsnota's

Beleidsplan Communicatie

De Protestantse Wijkgemeente Heerenveen-Zuid hanteert voor het communiceren via nieuwsbrief, kerkblad de Kern, internet (website, facebook) en beamer het onderstaande beleid:

 

Kerkblad De Kern

Redactie Drie leden waaronder een eindredacteur.
Taak:          Het tweewekelijks doen verschijnen van kerkblad de Kern.
Doelgroep: Leden Protestantse Gemeente Heerenveen; Ook ligt De Kern ter inzage in openbare gelegenheden.
Doelen:         
 • Het bevorderen van de communicatie binnen de gemeente;
 • Het plaatsen van artikelen ter bevordering van de meningsvorming;
 • Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie op kerkelijk gebied;
 • Het informeren van de gemeenteleden over de besluitvorming door de kerkenraden.

Verantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemene Kerkenraad. De redactie bepaalt de inhoud van de Kern. De AK nodigt de redactie minimaal eens per jaar uit voor een evaluatie. De inzenders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het ingeleverde.

Inleveren Kopij

Voor wijkgemeente Heerenveen-Zuid wordt digitaal (in Word) aangeleverd bij Janna de Ridder: ( ) vóór zondagavond 20.00 uur. Inleverdata: zie de Kern (wijk Zuid)

Criteria

 •  De redactie zorgt voor een duidelijke en herkenbare publicatie van mededelingen ter zake van kerkdiensten en overige kerkelijk activiteiten en biedt tevens ruimte voor het geven van achtergrondinformatie indien dat wenselijk wordt geoordeeld of verzorgt dit zelf;

 • De redactie zorgt voor plaatsing van een hoofdartikel, wijkberichten, verslagen van vergaderingen of mededelingen van kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters, diakenen en andere kerkelijke commissies en verenigingen;

 • De mededelingen, verslagen en informatie van de beide wijken worden in afzonderlijke rubrieken onder gebracht;

 • In het blad kan ruimte worden gegeven voor onder de gemeente levende vragen en/of meningen over geloof, kerk en samenleving. Bijdragen van gemeenteleden moeten een opbouwend karakter dragen en op een heldere en genuanceerde wijze geschreven zijn;

 • Artikelen dienen de naam van de schrijver te dragen, waarbij de auteur de eerst verantwoordelijke is voor de inhoud van het artikel.

Niet plaatsen

De redactie heeft de vrijheid, zonder opgaaf van redenen, aangeboden stukken niet te plaatsen of te bekorten.

De auteur kan tegen het besluit van de redactie om een aangeboden stuk niet te plaatsen in beroep gaan bij de Algemene Kerkenraad. Bij verschil van mening tussen de redactieleden beslist de stem van de eindredacteur.

 

Beamer

Redactie: Het beamteam bestaat uit een aantal leden.

Taken:  Het maken en verzorgen van de beamerpresentaties tijdens de ochtendkerkdiensten in de Sionskerk. Ook bestaat de mogelijkheid voor het maken     van een DVD van een dienst; veelal betreft het dan een bijzondere dienst, bijvoorbeeld een doopdienst.

Doelgroep: Bezoekers zondagsdiensten Sionskerk.

Doel: De doelstelling van Beamteam is de presentatie in een zo optimale vorm te projecteren, zowel qua opmaak als projectie. Daarbij wordt getracht een professionele kwaliteit te realiseren.

Verantwoordelijkheid

Wijkkerkenraad Heerenveen –Zuid

Inleveren: Het aangeleverde materiaal dient gebruiksklaar te zijn voor Beamteam, waarbij de volgende criteria gelden:
 
 • Liturgie , fotomateriaal en eenvoudig te plaatsen filmpjes voor de presentatie dient uiterlijk op donderdag 15.00 uur voor de komende zondagsdienst te      zijn verstrekt door de voorganger. Uitzondering hierop is de informatie inzake:

     - Bloemengroet, Bloemschikking en Ter nagedachtenis.
     - Elk Beamteamlid ontvangt digitaal de genoemde informatie van de voorganger;


 • Filmmateriaal, dat enige bewerking behoeft, dient ten minste 1 week voor de donderdag voor de presentatie te zijn aangeleverd;

 • Fotomateriaal/ PowerPointpresentaties met begeleidende tekst, waarvan een film met gesproken woord moet worden gemaakt, dient uiterlijk 3 weken voor de zondag waarop de presentatie moet worden vertoont te zijn aangeleverd.

Het materiaal wordt digitaal aangeleverd bij Fokke de Jong. Email: .

Criteria

Blijkt het aangeleverde materiaal niet van bruikbare (=goede) kwaliteit te zijn, wordt het materiaal aan de afzender geretourneerd met het verzoek een verbeterde versie te zenden.

Zodra er binnen een werkgroep zaken zijn, die relevant zijn voor het Beamteam, wordt hieromtrent z.s.m. contact opgenomen met F. de Jong. Deze overlegt en bespreekt de materie met de betreffende werkgroep.

Beamteam kan dan beoordelen hoe de presentatie eruit komt te zien.

Dia’s of andere wijze van PR met een commercieel / verkoopachtig motief binnen de liturgie kunnen niet worden getoond.

Bij het onderdeel van de collecten/inzameling is er veelal sprake van orgelspel met vertoning van een liturgische dia. Zaken zonder een commercieel tintje kunnen hier desgewenst i.o.m. de voorganger van dienst worden vertoond.

 

Nieuwsbrief

Redactie: De nieuwsbriefredactie bestaat uit 1 lid. Daarnaast is er een team van kopieerders en bezorgers.

Taken: Het samenstellen en verzorgen van de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt in papieren versie uitgedeeld voorafgaande aan de zondagse diensten en bezorgd bij thuisluisteraars. Daarnaast is er een digitale versie die op de website wordt geplaatst en op aanvraag wordt toegestuurd.

Doelgroep: Leden van de Protestantse Gemeente Heerenveen-Zuid

Doel: Informatievoorziening met name t.a.v. de diensten, pastorale- en diaconale zaken. Daarnaast biedt de nieuwsbrief beperkte ruimte voor mededelingen over activiteiten die door de Protestantse Gemeente Heerenveen georganiseerd of gesteund worden.

Verantwoordelijkheid

De wijkkerkenraad Heerenveen-Zuid.

Inleveren Digitaal bij voor donderdag 10.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag.

Criteria: De nieuwsbrief is alleen bedoeld voor korte mededelingen t.a.v. diensten, pastoraat en diaconaat. Voor vermelding van andere activiteiten geldt:

a. alleen activiteiten die de Protestantse Gemeente Heerenveen betreffen of door haar ondersteund worden;
b. de melding behoort zo kort mogelijk te zijn;
c. verder wordt verwezen naar informatie in kerkblad, websites, bouwstenenboekje, beamer etc.

Niet plaatsen: Het niet plaatsen van een bericht dient in overleg te gaan met de commissie die het betreft.

Met opgaaf van redenen. Is men het hier niet mee eens dan is de kerkenraad Heerenveen-Zuid de eindverantwoordelijke.

 

Website

Redactie: De redactie van de website bestaat uit een aantal personen uit beide wijkgemeentes.

Taken: Het beheren van de website www.protestantsegemeenteheerenveen.nl

Doelgroep: World Wide, in het bijzonder leden van de Protestantse Gemeente Heerenveen met wijkgemeente Trinitas en wijkgemeente Heerenveen-Zuid

Doel: Informatievoorziening betreffende (activiteiten van) de Protestantse Gemeente Heerenveen en Heerenveen-Zuid.

Verantwoordelijkheid

De Algemene Kerkenraad.

Inleveren Digitaal bij . De webmasters plaatsen de informatie op de website.

Criteria: Geplaatst worden alleen activiteiten die de Protestantse Gemeente Heerenveen betreffen of door haar ondersteund worden;

Geen commerciële activiteiten of politiek getinte oproepen;

zonder toestemming van de betrokkene worden geen adressen geplaatst.

Technische criteria:

-het aangeleverde materiaal moet passen bij het medium website (bijv. geen lappen tekst);
-het materiaal moet geplaatst kunnen worden zonder dat de webmaster dit nog moet bewerken.

Niet plaatsen

De leden van de redactie bepalen of iets wel/niet geplaatst kan worden. Ook heeft de redactie het recht om ingeleverde informatie te wijzigen of in te korten. Bij wijzigingen of niet plaatsing, laat de redactie dit aan de inzender weten, met opgaaf van reden.

Beroep tegen een beslissing kan bij (de scriba van) de Algemene Kerkenraad

 

Facebook

Redactie De redactie bestaat uit 3 leden die tevens beheerder van de pagina zijn en alles kunnen plaatsen
Taken: Het beheren van Facebook-account
Doelgroep: De facebookpagina is bestemd voor alle belangstellenden. Het is een effectieve manier om met name de jongere doelgroep te betrekken bij de kerk.
Doel: Facebook is zeer geschikt om actief in contact te komen met de gemeente en heeft ook als doel om meer betrokkenheid te creëren. Op de pagina kan veel en snel informatie uitgewisseld worden. Daarnaast is het een voordeel dat je naast de huidige website nog meer zichtbaarheid op internet creëert, dus beter vindbaar bent. Dit pr medium is niet alleen een aanvulling op de huidige communicatiemiddelen, maar met name een versterking.

Het voordeel van facebook is de actualiteit. Informatie kan op elk moment worden geplaatst. Door het inzetten van facebook als pr middel laat je als gemeente zien dat je actief bent en midden in de samenleving staat. Het is tevens een mooi middel om meer betrokkenheid te creëren en om mensen te binden aan de kerk.

Verantwoordelijkheid

De Wijkkerkenraad van de Protestantse Gemeente Heerenveen -Zuid
Inleveren: Voordat er een activiteit gaat plaatsvinden als aankondiging of achteraf een (foto)verslag.
Criteria: beeldmateriaal Voor Heerenveen-Zuid is er een huisfotograaf. Zodra deze niet kan wordt er een vervanger geregeld.

 

Communicatie overleg

Een keer per jaar wordt er vergaderd door de werkgroep communicatie. Vanuit de werkgroep is er een contactpersoon aangesteld.

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved