Taakgroep Liturgie

Houdt de kerkdienst u bezig?  Ons wel. En omgekeerd houden wij ons met de dienst bezig. Of meer toegespitst: met liturgie. Wat is liturgie? Hoe is het ontstaan? Welke vormen zijn er?

Over deze en veel meer vragen praten we met elkaar in de Taakgroep Liturgie. Onze activiteiten zijn daarbij globaal gezien tweeledig: Bezinning en Toerusting

Bezinning: we onderzoeken wat liturgie is, en  wat zij doet met ons, en we bezinnen ons op wat mensen in de eredienst samenbrengt.

Toerusting: de taakgroep  houdt zich bezig met voorbereiden van, en meedenken over invulling van de diensten in onze gemeente.

Onder Bezinning en Toerusting valt een scala aan activiteiten:

-  functie als ‘denktank’: ideeën uitwisselen  en plannen ontwikkelen inzake de kerkdiensten

-  kennis over liturgie verdiepen en delen met de gemeente

-  volgen van ontwikkelingen op liturgisch gebied binnen en buiten onze gemeente

-  op zoek gaan naar spirituele ervaringen

-  het nadenken over en het organiseren van gevarieerde (avond)diensten

-  oriënteren over vorm en inhoud van de diensten

-  voorwaarden scheppen om muziek met stem en instrument in de diensten te brengen

-   het begeleiden en toerusten van de lectoren

-   het faciliteren van de liturgische bloemschik-groep

-   de zorg voor het liturgisch centrum en de stilteruimte in Trinitas

Genoemde punten zijn opgenomen in een beleidsplan voor de taakstelling, en een jaarplan voor de uitvoering. Daarbij zijn onze predikanten als deskundigen, als specialisten op liturgisch gebied, nauw betrokken. Per jaar wisselend is één van hen lid van de taakgroep; momenteel is dat Ds. Pieterjan de Buck. Het beleidsplan vindt u hieronder.

In de taakgroep hebben, naast individuele betrokken gemeenteleden, afgevaardigden uit diverse geledingen zitting: de diaconie, de Pastorale Raad, de jeugdraad, de kinderkerk, Vorming & Toerusting, en één der organisten. De taakgroep ressorteert onder de Kleine Kerkenraad. Van daar uit ontvangt zij opdrachten. Omgekeerd voorziet de taakgroep de KK gevraagd en ongevraagd van advies op liturgisch gebied. Eén lid heeft namens de taakgroep zitting in de Kleine Kerkenraad.

We ontmoeten elkaar ongeveer 1x per maand. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte op de agenda om met elkaar te spreken over de individuele motivatie en spiritualiteit.

Als het denken over vorm en inhoud van de eredienst u aanspreekt, bent u van harte welkom in onze kring.

Contact e-mail secretaris: suzannedonker@home.nl

Beleid en functioneren Taakgroep Liturgie

Met een vijftal ‘sleutelwoorden’ wil de Protestantse wijkgemeente Trinitas  uitgangspunten geven voor haar beleid:

 1. Uitnodigend zijn en laagdrempelig
 2. Geloofsverdieping
 3. Bewogenheid
 4. Samenwerking
 5. Gemeenschapszin

Deze vijf kernbegrippen geven eveneens richting aan het beleid van de Taakgroep Liturgie.

Positie en opdracht: De taakgroep Liturgie valt rechtstreeks onder de Kleine Kerkenraad. De KK kan de taakgroep aansturen en opdrachten geven. Daarnaast is de taakgroep vrij suggesties en aanbevelingen aan de KK te doen.

De taakgroep gaat uit van de volgende definitie van liturgie:

‘’Liturgie schept een mogelijkheid voor de ontmoeting tussen God en mens en mensen onderling’’

Ze zoekt naar uitingen in woord, muziek, symbool en gebaar om vorm te geven aan die ontmoetingen in de zondagse erediensten, de vieringen, de samenkomsten.

De Taakgroep is samengesteld uit gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in Liturgie. Onder hen afgevaardigden uit diverse Raden en één der organisten. 
Iedere vergadering begint met een meditatief moment, ingeleid door één der leden.
In de Taakgroep verdiepen we ons in wat ‘Liturgie’ is: historie, herkomst, betekenis, ontwikkeling, invloed. Tot onze taak behoort het adviseren over en initiatief nemen inzake vormgeving der diensten, en om gebruiken en rituelen in de dienst uit te werken. De uitwerking der liturgische elementen beïnvloedt de  sfeer. De ochtenddienst is in het algemeen traditioneel, de liturgie is daarvan een afspiegeling. De avonddiensten bieden ruimte en gelegenheid voor bijzondere invulling:   voor vernieuwende liturgie, het zoeken naar en toepassen van nieuwe vormen, het reageren op ontwikkelingen elders en voor het aandacht geven aan specifieke doelgroepen.

De aandachtsgebieden voor de Taakgroep Liturgie zijn:

 • signaleren van ontwikkelingen op liturgisch gebied
 • verdieping kennis over Liturgie
 • meedenken over de diensten in Trinitas
 • initiatieven voor en invulling van avonddiensten
 • uitvoering geven aan het muziekbeleidsplan van de Kleine Kerkenraad: o.a. kaders opzetten      voor muziek en zang bij de diensten
 • zorg voor het Stiltecentrum
 • toerusting lectoren

De Taakgroep houdt contact met de Raden en vraagt om inbreng inzake de vormgeving van de diensten en de liturgie in bredere zin. De inbreng is gericht op specifieke onderwerpen, zoals kinderkerk, church4you en op bijzondere diensten zoals Kerstvieringen en de Paascyclus.

Daarnaast functioneren onder de paraplu van de Taakgroep Liturgie:

 • werkgroep Liturgisch Bloemschikken
 • commissie  Kunstvespers met de bijbehorende kunsttentoonstelling
 • lectorengroep

De taakgroep komt 10 keer per jaar bijeen; de leden zijn:

*  Johs Vlaanderen Oldenzeel, algemeen adjunct / vertegenwoordiger naar KK

*  Fedde Tuinstra, kerkmuziek

*  Ds. Pieterjan De Buck, vertegenwoordiger predikanten

*  Suzanne Donker, notuliste

*  Jannie Meijer, vertegenwoordiger Vorming & Toerusting, bijzondere diensten

*  Carla  Ganzevoort, vertegenwoordiger Jeugdraad

*  Zwaanjo van de Werf

Contact: Johs Vlaanderen Oldenzeel, tel 0649600103  e-mail vlaanderenoldenzeel@gmail.com

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved