info

Taken van het College van Kerkrentmeesters

Financieel
Huidige stand van zaken 

De elementaire taken van het College van Kerkrentmeesters zijn de volgende:

a. Verwerving van geldmiddelen
- Deelname aan de actie Kerkbalans ter verkrijging van vaste vrijwillige bijdragen. Daarvoor wordt met  name in de maand januari veel propaganda gemaakt met behulp van een veelkleurige folder en door persoonlijke brieven.

- Collecteren tijdens de erediensten voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën

b. Beheer van de middelen 
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie     uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Het financiële beleid van het College is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende, begroting overlegd kan worden. Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het  aangaan van verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid het College een sturende rol vervult.

Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële  consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. Het beleid  van het College is er op gericht dat liquide middelen op rentedragende (spaar)rekeningen worden   uitgezet en het grondbezit (in gezamenlijkheid met de Protestantse Gemeente Tjalleber-de Knipe) zo optimaal mogelijk wordt beheerd.

c. Werkgever

Het dienstverband van de medewerkers is een primaire taak van het College van Kerkrentmeesters.  Daarbij zal worden uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de landelijke organen zijn  opgesteld. Voor kerkelijk medewerkers, kosters en beheerders zal het College optreden als werkgever,  behalve voor predikanten, omdat die functie tot de vrije beroepen behoort.

d. Beheer gebouwen 
Onderhoud en exploitatie van de kerkgebouwen, zalencentra en pastorieën komen voor rekening van de  kerkelijke gemeente. Voor het onderhoud is een tien jaren plan opgesteld met als doel om de jaarlijkse  lasten te egaliseren.

Naast het veelvuldig gebruik voor de ‘ eigen’  activiteiten, zijn  er veel verhuuractiviteiten aan derden.

Voor de verhuur gelden vastgestelde prijzen evenals voor de consumpties. Voor de consumpties zijn twee tarieven vastgesteld nl. voor kerkelijk en voor niet-kerkelijk gebruik.

Bij het beheer van de gebouwen hoort tevens het beheer van de aanwezige apparatuur.

Via de “kerktelefoon” (eigen zender-ontvangst inrichting) worden de diensten elke zondag uitgezonden  zodat gemeenteleden de vieringen via de speciale radio’s c.q internet kunnen volgen.

De pastorieën worden conform de landelijke regeling verhuurd. Inzake het beheer en het onderhoud hanteert het College de landelijke regels: het binnenonderhoud is voor rekening van de huurder, het  onderhoud buiten en de vervanging van technische installaties, is voor rekening van het College van Kerkrentmeesters.

e. Beheer archieven 
Het beheer van zowel de statische als de dynamische archieven behoort tot de verantwoordelijkheid van  het College van Kerkrentmeesters. De dynamische archieven berusten bij de secretaris(sen) en het kerkelijk bureau. Voor de statische archieven heeft het College een archivaris benoemd die op basis van vrijwilligheid het statische archief beheert.

f.  Bijhouden ledenregister 
Uit het ledenregister moeten de gewenste gegevens kunnen worden verstrekt aan predikanten,  kerkelijkwerkers, sectieouderlingen en sectieteams. Het ledenbestand zal niet aan individuele leden of  aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens aan organen binnen de PKN. Het ledenregister dient bruikbaar te zijn voor het bijhouden van de vaste vrijwillige bijdragen met dien verstande, dat het bestand dusdanig is beveiligd dat slechts de leden van het College van Kerkrentmeesters die belast zijn met de geldwerving, toegang tot dit bestand hebben.

Tevens dient het ledenregister inzicht te bieden in de mutaties die plaatsvinden. Het moet overigens mogelijk zijn om daarvan overzichten te produceren. De registratie van de leden is geregeld bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

g. Beheer Begraafplaatsen:

Onze kerkelijke gemeente heeft acht begraafplaatsen die geadministreerd en beheerd moeten worden.  Jaarlijks worden hier een aantal personen begraven en daarnaast moeten de begraafplaatsen goed  onderhouden worden, zoals paden onkruidvrij houden, gras kort houden, bladeren verwijderen en grafbedekkingen verwijderen bij het vervallen van de grafrechten.

Op de begraafplaats in Terband is een urnentuin en in Oudeschoot een urnenmuur.

Ook hiervoor worden jaarlijks de tarieven aangepast aan de actualiteit (inflatie)

h. Gemeente en financiën 
Onze geloofsgemeenschap valt te omschrijven als een gemeenschap die de beschikking  heeft over  meerdere predikanten, kerkgebouwen, pastorieën en financiële middelen voor de uitvoering van allerlei  activiteiten. Voorwaarde om een volwaardige geloofsgemeenschap te behouden is zorg dragen voor het jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen. Het terugdringen van structurele lasten zal dit     gemakkelijker maken. Aandachtspunt voor de komende jaren is het vinden van een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Gezien de tekorten zoals die thans begroot worden dient de aandacht vooral uit te gaan naar het  terugdringen van de lasten.

Een volgend aandachtspunt is de vergroting van de inkomsten door het uitzetten van gerichte acties onder de weinig en of niet bijdragende leden.

Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken, zal het College van Kerkrentmeesters  doelen gaan benoemen waarvoor de collecten bestemd zijn. Deze worden vermeld op het collecterooster, dat samen met de diaconie wordt opgesteld en aan de  algemene kerkenraad ter  goedkeuring wordt voorgelegd.

Het CvK bestaat uit 15 ouderlingen kerkrentmeester die gezamenlijk 6 commissies bemensen.

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Onderhoud Gebouwen

Commissie Personeel en Organisatie

Commissie Geldwerving

Commissie Begraafplaatsen

Commissie Pastoralia