Skip to content

Verlangen

De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn vanouds dagen van gebed en inkeer.
Ze vormen de voorbereiding op het feest van Geest, de 50e dag van Pasen. Pentekosta in het Grieks. Pinksteren zeggen wij.
De lezingen op zondag 2 juni, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ademen ook die sfeer uit.
Immers, begint niet iedere geloofservaring met een oprecht verlangen naar God?

Wie alvast een inkijkje wil in de viering in de Sionskerk van komende zondag,
volg deze link.

Een nieuw gebod?

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’.
Woorden van Jezus kort voor zijn afscheid in Joh. 13, de evangelielezing op 19 mei a.s.
Maar hoe nieuw is dat gebod? Werd ook in het Oude Testament al niet de zorg voor de naaste gezien als een van de grondbeginselen waarop een gelovig leven gebouwd is? (zie o.a. Deuteronomium 6). Of zit het nieuwe hierin, dat pas wie met huid en haar ervaart hoeveel er van hem/haar gehouden wordt, dat die pas van een ander mens kan houden?

We lezen naast Johannes 13 een visioen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 21. Over Gods nieuwe aarde waarop alleen nog plaats is voor nieuwe, lees vernieuwde mensen.

Kijk voor de orde van dienst op deze link.

De hoop is opgestaan!

‘Ik heb de Heer gezien’ zo getuigde Maria. En ze vertelde het verhaal van de Levende.
Dat is geen romantische afsluiting van de paasweek, maar eerder een verhaal met een open einde.
Het Paasfeest is namelijk een verhaal dat verteld, dat dóórverteld moet worden.
Verstaanbaar en herkenbaar gemaakt moet worden voor mensen in deze tijd.
Want, als wij christenen, die zéggen te verwachten dat wij zullen opstaan later, nú niet opstaan tegen al het onrecht, dat er om ons heen gebeurt. Hoe moet dat dan straks?
Heeft het één niet alles met het ander te maken?

Zondagmorgen 21 april, 1e Paasdag vieren wij de overwinning van het leven. Jezus leeft en wij met Hem. De hoop is met Hem opgestaan!

Gospelkoor 'The Rising Hope' uit Burgum werkt mee aan deze dienst. Welkom in de Sionskerk.

De dienst begint om 10.00 uur, maar vanaf 9.45 uur beginnen wij alvast met zingen!

Wie alvast een inkijkje wil in de orde van dienst, volg deze link.

Palmpasen

De 6e zondag van de zogenaamde lijdenstijd, de veertigdagentijd voor Pasen, wordt nu eens niet naar een Psalm vernoemd maar naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaien als Jezus Jeruzalem binnengaat. Op deze zondag vieren we in de kerk de feestelijke intocht in Jeruzalem. Het is de intocht van een nederige koning.
Zijn koningschap verwijst naar dat van God, zoals blijkt uit wat de omstanders roepen: “Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste! (Lucas 19:38). De kinderen verlaten met hun zelf versierde palmpasenstokken wat eerder de kerk om met de huifkar naar het centrum van Heerenveen te vertrekken.
Daar sluiten ze zich aan bij kinderen uit andere kerken op het gemeenteplein.
Wie alvast een inkijkje wil in de opzet van de dienst in de Sionskerk, klik hier.

Volg voor verdere informatie ook deze link.

Zondag ‘Oculi’

Zo wordt de 3e zondag van de veertigdagentijd genoemd, naar Psalm 25 vers 15: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’.
We lezen op deze zondag, 24 maart a.s. uit Lucas 13:1-9, waar de vraag wordt opgeworpen of er een verband bestaat tussen wat er mis gaat in de wereld, de zonde en Gods straf.
Daar is in de loop der eeuwen veel over nagedacht, wat tot veel onheil heeft geleid.
Niet zelden kregen slachtoffers ook nog eens een religieuze schop na: eigen schuld, dikke bult!
Ook in de eerste verzen van de evangelielezing wordt iets in die richting gesuggereerd, hoewel vragenderwijs en heel voorzichtig.
Je kunt namelijk ook heel anders met het lijden omgaan.

We hebben het er over, zondagmorgen om 9.30 uur in de Sionskerk, welkom!
Voor alvast een inkijkje in de liturgie volg deze link.

Vanzelfsprekend

Op zondag 3 maart, de laatste zondag voordat de veertigdagentijd begint, groeit het besef dat het erop aan zal komen. Er is in de Bijbelse theologie niets leerstelligs, het gaat niet om een bepaalde theorie, maar om geloven metterdaad. Je hoeft het niet bij het rechte eind te hebben om een leerling van Jezus te kunnen zijn. Je hoeft niet de goede antwoorden te weten, maar je moet de gezindheid hebben die ook de Meester kenmerkte.
Het worden weer twee spannende diensten, waarin ik voor mag gaan die dag.
Klik op onderstaande link voor de liturgie.

's Morgens in de Sionskerk en 's middags in Trinitas.

Er zit altijd een zeker risico aan om naar de kerk te komen

Opeens kan het je overkomen, dat je door één enkel woord (van God?) uit je baan geslingerd wordt of juist op je plaats wordt neergezet. Hou je daar rekening mee dat jou dat overkomt?


‘Misschien komt Hij vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven’.


Jawel, dat zingen wij zondag ook, Lied 531 in ons liedboek.
In de evangelielezing van zondag 10 februari, uit Lucas 5, ontmoeten we Jezus, die een appèl doet op een stelletje vissers, om uit te stijgen boven zichzelf. Om hun eigen grenzen niet voor lief te nemen maar om die te overschrijden.

Om zich niet te laten verlammen door hun eigen bekrompen visie of door wat ze vooral níet kunnen, maar om gedurfde initiatieven te nemen.


Welkom, zondagmorgen a.s. in de Sionskerk.
Kijk hier voor alvast een inkijkje in de liturgie.

Samen-horen of gehoor-zamen

Niets is zo comfortabel als te kunnen spreken met gelijkgezinden. Anders wordt het wanneer jouw mening tegenstand oproept.
Wanneer je daarbij ook nog eens de verbeelding hebt namens God te spreken dan kan het pas echt link worden. Het voorval in Lucas 4 vanaf vers 14 is daar een voorbeeld van.
De snelle omslag in het verhaal is daarom even pijnlijk als begrijpelijk. Het geeft ook óns te denken, mij wel in elk geval.
Jezus die kort daarvoor nog de hemel in werd geprezen wordt kort daarna net zo gemakkelijk (bijna) de helling afgeduwd.
Was het het gezag, waarmee Hij sprak – was het de goddelijke pretentie die Hij had, waarmee Hij in één keer alle menselijke schijnheiligheid blootlegde?
Vaststaat wel, wat mij betreft, dat samen horen gehoorzamen moet worden. Anders heb je niet goed gehoord.

We hebben het er over zondagmorgen 27 januari a.s. in de Sionskerk.
Alvast benieuwd naar de liturgie, kijk dan hier.

Zondag Voleinding Sionskerk

Die mij eertijds geschapen heeft en veilig in het leven bracht
zal mij, heb ik mijn dag doorleefd, ook wel geleiden door de nacht.


Met het noemen van de namen van hen die ons zijn voorgegaan het afgelopen jaar erkennen wij dat zij niet vergeten zijn. En niet vergeten zullen worden, door God.
Daarom blijft de herinnering aan hen ook voortleven in ons midden.

Ieder jaar weer een bijzonder, indrukwekkend moment in onze kring. Traditiegetrouw, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Een dag die, behalve zondag Voleinding, ook wel Christus Koning wordt genoemd. Dat zegt genoeg.

Dit jaar werkt het klassieke duo Puur (harp en fluit) mee aan de dienst in de Sionskerk. We kijken er naar uit.
Volg deze link wanneer je benieuwd bent naar de liturgie.

Kerk, School en Gezinsdienst 18 november Sionskerk

Kerk, school en gezinsdienst (KSG) zondag 18 november 2018 om 9.30 uur in de Sionskerk - samen met de christelijke basisschool Spring – thema: helden.
Voorganger: pastor Bouke van Brug – organist: Hendrik Oosterhoff – koster: Bertus Kalteren - beamer: Henk Jager – ouderling van dienst: Tjits Rinsma

Orgelspel vooraf
Samen zingen: LB 218:1 t/m 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Welkom en mededelingen van de kerkenraad (Dorette, namens de school)
Samen zingen LB 8B (we gaan hierbij staan) - Zie de zon, zie de maan

We worden stil voor God…
Begroeting

(Hierna gaan wij weer zitten)

Samen zingen: LB 288 (Goede morgen allemaal)

♫ ’t Is moeilijk bescheiden te blijven ♫

Het thema van deze dienst is ‘helden’.
Wat is eigenlijk een held? (gesprekje)

‘Wie is de grootste superheld?’

Gebed

Het verhaal van Mozes
(tot aan 1 minuut 35)

Lezen en vertellen n.a.v. Exodus 2:11-15

Het verhaal van Mozes
(vanaf 1 minuut 35 tot 2 minuut 45)

Groep 7 / 8 ‘Go down Mozes’

Mozes en Aäron bij de Farao n.a.v. Exodus 5:1 en 2 (vertellen en uitspelen - groep 3 / 4)
Zingen: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee (door de kleuters)


Het verhaal van Mozes
(vanaf 2 minuut 45 tot einde)

Samen zingen LB 806:1, 2 en 3 (Zomaar te gaan met een stok in je hand)

Korte uitleg en gesprek

Zingen/spelen groep 5 / 6 - wees niet laf

Dankgebed (Dorette Smits samen met één van de ouders en één van de kinderen)

Collecte voor: diaconie (1), kerk (2) en voor het onderhoud van de gebouwen (uitgang)

Zingen: Evang. liedb. 270:1 (Ga nu heen in vrede)

Zegen

* Zingen: Evang. liedb. 270:2

Apocalyps

Terwijl de wereld door eigen hebzucht en egoïsme ten onder lijkt te gaan. Terwijl de rijken via allerlei slinkse wegen hun vermogen voor de belastingdienst onzichtbaar proberen te maken. Terwijl de verschillen tussen rassen en volken benadrukt worden en de tegenstellingen eerder toe dan af lijken te nemen. Aangewakkerd door kortzichtige politici, die daarmee handig inspelen op de veranderingen in de samenleving.
Terwijl veel van Jezus’ volgelingen hun keuze voor het leven, met de dood moeten en moesten bekopen, nu én in de beginjaren van de kerk en in de eeuwen daar tussen.
Juist in díe tijd dus, doet Johannes zijn onthullingen.
Dat betekent het woord, dat wij meestal met Openbaring vertalen.De letterlijke betekenis van het Griekse woord ‘apokalupsis’, dat is ‘onthulling’.
Juist in een tijd die zo hopeloos leek en lijkt, schetst Johannes een wereld, onthult hij een toekomst die voor menigeen onmogelijk schijnt.

We hebben het er over op de laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar.
Om te beginnen op zondag 11 november, in de Sionskerk.
Een dienst waaraan het mannenkoor Credo meewerkt.
Wie alvast een inkijkje wil in de opbouw van deze dienst verwijs ik door naar deze link.

Met andere ogen

Het is Bijbelzondag, komende zondag 28 oktober.
Met dit jaar als thema: met andere ogen.

Hoe kijken wij naar een Bijbelverhaal, wat pikken wij daar uit op.
De Bijbel leert ons om met andere ogen naar de wereld te kijken.
Verhalen vol hoop geven een nieuw perspectief.
Zij zetten ons in beweging en bieden ons troost, om te midden van de ernst van het leven toch nog iets van Gods vreugde te zien.

We hebben het erover, zondagmorgen aanstaande in de Sionskerk. Wees welkom!
Check hier alvast de liturgie.

Wie hoort erbij

Even lijkt het erop dat in de evangelielezing van komende zondag (Marcus 9 vanaf :38) Johannes wil opkomen voor het exclusieve recht van de kerk. “Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten”.
Wanneer iemand ‘van buiten’ wel voor elkaar kan krijgen wat de kerk niet lukt, dan roept dat blijkbaar de nodige vragen op. Maar blijkbaar heeft de kerk niet het monopolie op het doen van goede werken. Terwijl ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat sommigen die pretentie nog steeds wel hebben, met Johannes voorop dus.

Ik hoop van harte dat wij opnieuw onder de indruk zullen komen zondagmorgen 30 september in de Sionskerk.
Kijk hier alvast voor een inkijkje in de liturgie.

Alles is mogelijk

‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’, zegt Jezus in de 2e lezing van vandaag.
Hoe komt het toch dat de ene mens daar van harte ‘amen’ op zegt. Terwijl het voor ander een reden is om af te haken?

Het sleutelwoord in dit verhaal is inderdaad ‘geloof’.
De wanhopige vader vormt a.h.w. de schakel voor een goed verstaan van het verhaal.
‘Alles is mogelijk’, zegt Jezus, ‘als jij er zelf maar in gelooft’.
‘Ja Heer, als U het zegt’, antwoordt hij dan, ‘maar kom mijn ongeloof te hulp’.
Woorden, die door de eeuwen heen, van onschatbare waarde zijn gebleken en een enorme troost voor ontelbaren. Niet wij, met ons eigen vermeende geloof, maar degene, bij wie echt alles mogelijk is, is God! Jezus is daar een sprekend voorbeeld van. Het is uiteindelijk dan ook Zijn geloof dat de zieke jongen, dat ons weer beter maakt.

Welkom, zondagmorgen in de Sionskerk, wanneer het daarover gaat.
Kijk hier voor alvast een inkijkje in de liturgie.

Zien of inzien

‘Hoe kan iemand een wijs mens worden?’ vroeg eens een leerling aan zijn Joodse leermeester. Waarop deze antwoordde: ‘Wijsheid is slechts het vermogen om te herkénnen, om het ónzichtbare te kunnen zien’.
‘Maar wat moet ik dan herkennen’ vroeg de leerling weer. Waarop de rabbi zei:
‘Wijsheid is het vermogen om de vlinder in de rups te zien, de vogel in het ei en om de heilige in de zondaar te ontdekken’.

Over zien en inzien, daarover gaat het zondagmorgen 2 september in de Sionskerk.
Voor alvast een inkijkje in deze dienst, kijk onder kerkdiensten voor de liturgie.