Skip to content

WEEK VAN GEBED “RECHT DOOR ZEE”

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee, een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bo-vendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende ach-tergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna een week later van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema Recht door zee een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 14 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5

Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

Maandag 22 januari Filadelfia
Dinsdag 23 januari Elim
Woensdag 24 januari Goede Herder Kerk
Donderdag 25 januari de Weg
Vrijdag 26 januari Fonteinkerk

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. Voor informatie kunt u bellen met Johannes Zijlstra (06 22071948) Janneke van der Zee 0513 633027

Cantatedienst 26 november 2017

Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op
zondagavond 26 november a.s. om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk een cantatedienst gehouden. Uitgevoerd wordt de cantate:

“Ich hatte viel Bekümmernis” - Johann Sebastian Bach.

De cantate heeft een bijzonder troostend en ontroerend karakter en past dan ook heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze dienst weer gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate wordt uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

Waar houdt de Raad van Kerken Heerenveen zich mee bezig?

14 september 2017 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van Kerken Heerenveen.
Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies.
Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal.
Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK , waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

De Commissie Contact Moslims (Dick Kleinhesselink) gaf aan dat er op dit moment goed en regelmatig contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee is. Er is een aantal keren overleg geweest in verband met een interreligieuze bijeenkomst op 8 november in Trinitde as, met het thema: ‘Wat betekent God voor jou en wat beweegt je’. Dit thema werd belicht door zowel leden van de moskee als van de kerk. Het was een gezellige, feestelijke avond.
Verder zijn er groeten verstuurd bv. naar aanleiding van offerfeest, begin en einde Ramadan.
Een paar leden van contactgroep zijn op 17 juni tijdens een Iftar- maaltijd te gast geweest in de Marokkaanse moskee.

De liturgiecommissie organiseert jaarlijks zangbijeenkomsten, de Paas- en Kerstzangdienst en een Friese dienst.
Neli de Haan vertelt dat de commissie op dit moment bezig is met de voorbereiding van de vredeszangbijeenkomst op 24 september.
Dit vraagt de nodige inzet, omdat hiervoor geen zangleider is uitgenodigd, maar de leiding bij de liturgiecommissie zelf ligt.
Daarbij is er wel de medewerking van Cantemus o.l.v. Neli de Haan met begeleiding van Jan Luth op de piano

Pastoor Jan Alferink vertelt namens de Evensongcommissie dat de eerstvolgende bijeenkomst op 26 november een Cantatedienst is. Omdat het op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is, zal er in deze cantatedienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
Hoewel de Evensong en de Cantatediensten voorzien in een behoefte blijft het financiële plaatje moeilijk.

Siep van der Zee vertelt als lid van de 4 mei- commissie dat het ieder jaar weer een uitdaging is om invulling te geven aan de Herdenkingsbijeenkomst van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.
Het bezoekersaantal groeit elk jaar. Dit jaar was het thema “Je weet niet wat je ziet“ waarbij aandacht was voor Theresienstadt.
Ook in de oorlog werd er al gebruik gemaakt van fake nieuws.

Om contact met de Participatieraad Heerenveen te houden is Cobie Aandewiel uitgenodigd.
Zij vertelt dat de PRH een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W is.
De leden zijn vrijwilligers, die via een sollicitatie geselecteerd worden en dan voorgedragen worden aan het college.
Het college installeert nieuwe leden.
De PRH geeft gevraagd advies, bijvooorbeeld op beleidsplannen, zoals die volgens de planning aan de orde zijn gedurende het jaar.
En ongevraagd advies, dat naar aanleiding van trends, die de verschillende werkgroepen uit de PRH waarnemen tijdens werkbezoeken aan burgers, en instanties waar de doelgroepen voor het beleid zich bevinden.
Afgelopen jaar heeft werkgroep Werk en Inkomen als thema mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gehad.
Deze werkgroep maakt ook deel uit van de Regriegroep Armoede in de gemeente.
1 x per jaar organiseert de PRH een clientencontactmoment. Ook hier is het doel om informatie, signalen van de doelgroepen te krijgen met betrekking tot ervaringen met het beleid van de gemeente.

De Raad van Kerken is lid van de vereniging De Barones die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Bestuurslid Barend Schaap vertelt dat De Barones op dit moment goed draait. Door de noodzaak van een professionelere uitvoering van de taken van de Barones, gezien de stijgende hulpvraag en complexere vragen, is er afgelopen jaar een betaalde coördinator aangesteld. De coordinator is in dienst van Caleidoscoop. (de gemeente heeft hier een budget voor vrijgemaakt). De coördinator is sinds 1 mei 2017 in dienst.
Het is de bedoeling dat de Barones haar onafhankelijkheid, kwaliteit en laagdrempeligheid houdt. Een volgend punt van aandacht is de toekomstige structuur van de vereniging de Barones. Het streven is om medio 2018 hierin duidelijkheid te verschaffen.

Deze avond was goed: ieder kon zijn / haar verhaal kwijt, men kon over en weer van elkaar horen waar iedereen mee bezig is, men kon gezellig met elkaar praten en men heeft genoten van het lekkere eten. Genoeg inspiratie voor het seizoen 2017 / 2018!
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)