Skip to content

Zorg in Heerenveen

Zorg in Heerenveen

Naar aanleiding en als vervolg op het bezoek dat burgemeester van der Zwan bracht aan het “pastoresontbijt”, een vergadering met alle voorgangers uit de burgerlijke gemeente Heerenveen, georganiseerd door de Raad van Kerken, was er op 30 oktober in Trinitas een vergadering met zowel de burgerlijke als kerkelijke gemeenten, over zorg in Heerenveen.
Vrijwel alle religieuze genootschappen van Heerenveen waren er bijeen. Ook de Turkse en Marokkaanse verenigingen waren goed vertegenwoordigd.
De burgemeester Tjeerd van der Zwan heet ons, ook namens de aanwezige wethouder Hans Broekhuizen welkom op deze avond waarop wij als kerken, moskeeën en de burgerlijke gemeente elkaar zouden kunnen informeren over allerlei zaken op sociaal gebied.
De wethouder vertelt in het kort iets over het bestuursorgaan van de burgerlijke gemeente. Verschuiving van de diaconale zorg van de kerken naar de burgerlijke gemeente: “Bekommernis voor de mensen”.
Bij armoede wordt er als eerste gedacht aan zorgen voor werk, via het bedrijfsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning). Belangrijk is dat men mee kan doen aan de samenleving. Daarbij moet armoede worden voorkomen en achterstanden worden weggewerkt. Ook mentale achterstand zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid bij jong en oud. Binnen de gemeente heeft iedere wijk en ieder dorp een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met betrokkenen naar een oplossing en moet zorgen voor een integraal plan met één regisseur voor alle noodzakelijke zorg, zodat het aantal betrokken instanties naar beneden kan.
In Oudeschoot is in de school een I(ntegraal) K(ind) C(entrum), een nieuwe werkwijze gestart, waar onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen. Hiermee dragen de school en alle samenwerkende partners bij aan het vervullen van het gedachtegoed dat geldt in Heerenveen: één kind, één plan, één aanspreekpunt.
De meitinkers zouden, zo zegt de burgemeester, contact moeten zoeken en hebben met de verschillende kerken om elkaar te informeren. Op de site www.heerenveen.nl - een meitinker kan u helpen- kunnen de nodige namen en adressen van de meitinkers in de gemeente gevonden worden. Ook contact met de wijkagent kan heel waardevol zijn.
Soms is er sprake van een schroom die kerkmensen kunnen hebben richting gemeenteleden om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Je wil niet opdringerig zijn en de cliënt moet zijn waardigheid niet ontnomen worden. Ook de angst van de cliënten zou kunnen zijn dat hun problemen op straat komen te liggen.
Verschillen tussen de culturen bij b.v. autochtonen en allochtonen zouden duidelijk moet zijn en zo mogelijk bespreekbaar.
Er wordt opgemerkt dat er altijd wel een categorie van stille armoede en eenzaamheid blijft. Eigenwaarde staat daarbij in de weg. Men moet eerst vertrouwen kweken. Soms loop je tegen onbegrip van mensen die grote moeite hebben hulp te accepteren.
De burgemeester merkt op, dat je als hulpverlener alleen maar zo goed als mogelijk je best kunt doen. Vanuit de vergadering werd aangegeven dat kerken en gemeente over en weer realistisch moeten zijn over de wederzijdse verwachtingen waar het gaat om samenwerking. Het is vooral van belang om korte lijnen met elkaar te houden, dat je elkaar als het nodig is weet te vinden. De hulpverleners volgen trainingen via bv. Caleidoscoop. Men vroeg zich af of de gemeente gelegenheid ziet om trainingen gericht op gespreksvoering e.d. ook laagdrempelig open te stellen voor vrijwilligers, diakenen etc.
Er wordt gevraagd om te inventariseren wie aanspreekpunt is binnen de verschillende kerkgenootschappen.
Er wordt ook gewezen op het probleem van bemensing. Waar haal je de mensen vandaan die nodig zijn voor al het genoemde werk? Misschien door te proberen het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Iemand geeft de suggestie om als het ware een semi professionele laag te subsidiëren voor vrijwilligersorganisaties zoals Present die vanuit een coördinerende rol het vrijwilligerswerk kunnen faciliteren. Dat hoeft niet persé via Caleidoscoop, dat kan ook (en heeft de voorkeur) bij de betreffende organisaties zelf. Dat zouden ook sportverenigingen kunnen zijn. Het heeft er vooral ook mee te maken dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om het bestuurswerk te organiseren, maar dat er wel veel bereidheid is bij mensen om vrijwilligerswerk te doen, maar dan kortdurend en incidenteel. De gemeente kan dit financieren, de professionele inzet is beperkt, maar het mobiliseert een grote hoeveelheid onbetaalde inzet vanuit de gemeenschap. De burgemeester en de wethouder vonden dit een waardevolle suggestie en vroegen nadrukkelijk om dit te notuleren. Deze suggestie en de andere suggesties die gedaan zijn tijdens de vergadering zouden door de burgemeester en de wethouder ook teruggekoppeld worden in de B&W en teruggelegd worden bij het ambtelijk apparaat.

Na zo’n 80 minuten bedankt de burgemeester de vergadering voor de vragen en goede suggesties. Er komt nog hernieuwd contact met betrekking tot wat te doen bij rampen.

Mw. Brigitte Spierings (voorzitter Raad van Kerken) bedankt op haar beurt de burgemeester en wethouder voor de samenwerking en de zinvolle avond.

Zangdienst 2 december in Trinitas

Zangbijeenkomst 2 december in Trinitas

Op zondag 2 december, de eerste Adventszondag, is er de zo langzamerhand traditionele zangbijeenkomst van de Raad van Kerken. Deze bijeenkomst rond lied, woord en beeld vindt plaats in Trinitas om 19.00 uur
Omdat deze “dienst” is opgebouwd rond een Russisch Orthodoxe icoon met de afbeelding van de drie mannen die bij Abraham op bezoek komen, is het thema Trinitas, oftewel Drie-eenheid
Een ad-hoc koor onder leiding van Frits Heidinga en Afke van Wijngaarden zal ook drie liederen zingen uit de Russisch Orthodoxe traditie. Een en ander wordt toegelicht door ds. Nel van den Briel. Ook voor de samenzang is ruime aandacht. Mis dit niet!

Cantatedienst


Zondag 25 november 19.00 uur
R.K. Parochie kerk te Heerenveen
koor: Hortis Vocalis
organist: Carl Visser
muzikale leiding: Gerben van der Veen
Voorganger: ds. Piet Nijssen


Zondag 25 november a.s. organiseert de Raad van Kerken Heerenveen wederom een cantatedienst. Op het programma staat deze keer het Requiem van Mozart. Althans delen eruit en niet met begeleiding van een heus orkest maar met orgel. Carl Visser bewerkte het requiem van Mozart voor orgel. Tijdens de cantatedienst worden delen uit het requiem gezongen die passen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er ook dit jaar in deze dienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken, zo kunt u bij binnenkomst voor hen een kaars aansteken.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.


Waar houdt de Raad van Kerken zich mee bezig?


13 september 2018 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de
Raad van Kerken Heerenveen. Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK, waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.
De Barones: Sjoerd Talsma vertelt over De Barones, een steunpunt waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Voor de waarborging van continuïteit en professionelere uitvoering van de taken van de Barones, is er in 2017 een betaalde coördinator aangesteld. Deze coördinator is in dienst van Caleidoscoop. Daarbij neemt Caleidoscoop de rol over van het bestuur van De Barones. Daarom is begin dit jaar de vereniging De Barones ontbonden en vanuit de huidige leden zal een klankbord/adviesgroep worden opgericht die een aantal maal per jaar met de directeur-bestuurder van Caleidoscoop, spreekt over de Barones. We hopen dat we volgend jaar iemand van de adviesgroep kunnen uitnodigen, zodat er structureel contact blijft.
Interreligieuze Contactgroep: Dick Kleinhesselink doet verslag van de geslaagde bijeenkomst ‘Vasten is een feest’ op vrijdagavond 26 januari 2018 in de El Fath Moskee. Na het lezen van het verhaal over het offer van Ismaël/Izaäk uit de Koran en de Bijbel bleek dat de overeenkomst vooral lag in de uitspraak “God zal er in voorzien”. Het vertrouwen dat uiteindelijk God een uitweg biedt. In samenwerking met Kleurrijk Fryslân was er op 27 juli een avond bij het Apostolisch Genootschap met de spreker Bart Brandsma. Het onderwerp: vrede kun je leren.
De commissie (Peter, Anne-Meta, Dick en Janneke) heeft vastgesteld dat we ook dit jaar een activiteit willen organiseren, waarbij een christelijke kerk de gastvrouw zal zijn.
Participatieraad: Omdat Cobie Aandewiel verhinderd is, heeft ze Dick (die ook in de PRH zit) gevraagd het een en ander te vertellen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. De adviezen worden door het college vaak overgenomen. Ook wordt de PRH gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en ambtenaren. De Participatieraad is verdeeld in werkgroepen met een eigen specialisatie: jeugd / ouderen / meedoen en voorzieningen / werk en inkomen.
Dick meldt dat uitgebreide informatie te vinden is op https://www.participatieraadheerenveen.nl.
Themabijeenkomst die wordt georganiseerd n.a.v. het bulletin Oikomene van de RvK in Nederland waarin aandacht gevraagd wordt voor het ouder worden. Samen met de PCOB en KBO wordt de bijeenkomst georganiseerd op de middag van 29 maart 2019. Het thema is “Van betekenis blijven” en er zullen verschillende sprekers uitgenodigd worden.
Liturgiecommissie: Deze commissie van 4 personen (Aria, Johanna, Neli en Siep) is eigenlijk te klein om het voortouw te moeten nemen bij de organisatie van 2 zangdiensten (Kerst, Pasen), een Friese dienst en 3 zangbijeenkomsten. Er kan dus wel versterking bij. Voor de Vredesweek van 16 t/m 23 september zijn verschillende activiteiten georganiseerd al/of niet in samenwerking met de Ambassade voor de Vrede. De voorgangers en zangleiders zijn voor het jaar 2019 ingevuld.
Commissie 4 mei Jan Luth vertelt dat de laatste 4 mei Herdenkingsbijeenkomst over het verzet ging. Vanaf het ongeorganiseerd verzet naar de Februaristaking en van Nederland tot in Treblinka. Het thema was: ‘Wat zou ik doen?’ Debora vertelt dat ze de afgelopen keer met genoegen heeft meegewerkt en de voorbereidingsvergaderingen als zeer inspirerend heeft ervaren. In 2019 willen we als raad naast de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei ook een feestelijke bijeenkomst op zondag 5 mei organiseren.
Regiegroep Armoedebeleid Janny en Jeltje zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minima- gezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Evensongcommissie: In de week van 6 t/m 14 oktober, organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week waarin er rondom in Friesland elke dag koormuziek zal klinken vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond, ergens in Friesland, een Choral Evensong. Zondag 7 okt. is de Evensong in de R.K. kerk van Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. Alle deelnemende koren van deze week, vormen samen het koor van deze dienst. Zondag 25 november 2018 is er de jaarlijks cantateviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Uitgevoerd wordt dan het Requiem van Mozart, het koor staat o.l.v. Gerben van der Veen. In deze dienst is er de gelegenheid om overleden dierbaren te gedenken. Vanwege de verhuizing van ds. Piet Nijssen naar Noord Holland, is de commissie bezig met het zoeken naar vervanging en uitbreiding met nieuwe voorgangers.

Brigitte sluit de vergadering met dank aan de commissieleden die hun informatie hebben willen doorgeven. En ze dankt de leden voor de gevarieerde, ingebrachte maaltijd.
Deze avond was goed en geeft genoeg inspiratie voor het seizoen 2018 / 2019.
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

13 september 2018 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de
Raad van Kerken Heerenveen. Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK, waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.
De Barones: Sjoerd Talsma vertelt over De Barones, een steunpunt waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Voor de waarborging van continuïteit en professionelere uitvoering van de taken van de Barones, is er in 2017 een betaalde coördinator aangesteld. Deze coördinator is in dienst van Caleidoscoop. Daarbij neemt Caleidoscoop de rol over van het bestuur van De Barones. Daarom is begin dit jaar de vereniging De Barones ontbonden en vanuit de huidige leden zal een klankbord/adviesgroep worden opgericht die een aantal maal per jaar met de directeur-bestuurder van Caleidoscoop, spreekt over de Barones. We hopen dat we volgend jaar iemand van de adviesgroep kunnen uitnodigen, zodat er structureel contact blijft.
Interreligieuze Contactgroep: Dick Kleinhesselink doet verslag van de geslaagde bijeenkomst ‘Vasten is een feest’ op vrijdagavond 26 januari 2018 in de El Fath Moskee. Na het lezen van het verhaal over het offer van Ismaël/Izaäk uit de Koran en de Bijbel bleek dat de overeenkomst vooral lag in de uitspraak “God zal er in voorzien”. Het vertrouwen dat uiteindelijk God een uitweg biedt. In samenwerking met Kleurrijk Fryslân was er op 27 juli een avond bij het Apostolisch Genootschap met de spreker Bart Brandsma. Het onderwerp: vrede kun je leren.
De commissie (Peter, Anne-Meta, Dick en Janneke) heeft vastgesteld dat we ook dit jaar een activiteit willen organiseren, waarbij een christelijke kerk de gastvrouw zal zijn.
Participatieraad: Omdat Cobie Aandewiel verhinderd is, heeft ze Dick (die ook in de PRH zit) gevraagd het een en ander te vertellen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. De adviezen worden door het college vaak overgenomen. Ook wordt de PRH gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en ambtenaren. De Participatieraad is verdeeld in werkgroepen met een eigen specialisatie: jeugd / ouderen / meedoen en voorzieningen / werk en inkomen.
Dick meldt dat uitgebreide informatie te vinden is op https://www.participatieraadheerenveen.nl.
Themabijeenkomst die wordt georganiseerd n.a.v. het bulletin Oikomene van de RvK in Nederland waarin aandacht gevraagd wordt voor het ouder worden. Samen met de PCOB en KBO wordt de bijeenkomst georganiseerd op de middag van 29 maart 2019. Het thema is “Van betekenis blijven” en er zullen verschillende sprekers uitgenodigd worden.
Liturgiecommissie: Deze commissie van 4 personen (Aria, Johanna, Neli en Siep) is eigenlijk te klein om het voortouw te moeten nemen bij de organisatie van 2 zangdiensten (Kerst, Pasen), een Friese dienst en 3 zangbijeenkomsten. Er kan dus wel versterking bij. Voor de Vredesweek van 16 t/m 23 september zijn verschillende activiteiten georganiseerd al/of niet in samenwerking met de Ambassade voor de Vrede. De voorgangers en zangleiders zijn voor het jaar 2019 ingevuld.
Commissie 4 mei Jan Luth vertelt dat de laatste 4 mei Herdenkingsbijeenkomst over het verzet ging. Vanaf het ongeorganiseerd verzet naar de Februaristaking en van Nederland tot in Treblinka. Het thema was: ‘Wat zou ik doen?’ Debora vertelt dat ze de afgelopen keer met genoegen heeft meegewerkt en de voorbereidingsvergaderingen als zeer inspirerend heeft ervaren. In 2019 willen we als raad naast de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei ook een feestelijke bijeenkomst op zondag 5 mei organiseren.
Regiegroep Armoedebeleid Janny en Jeltje zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minima- gezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Evensongcommissie: In de week van 6 t/m 14 oktober, organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week waarin er rondom in Friesland elke dag koormuziek zal klinken vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond, ergens in Friesland, een Choral Evensong. Zondag 7 okt. is de Evensong in de R.K. kerk van Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. Alle deelnemende koren van deze week, vormen samen het koor van deze dienst. Zondag 25 november 2018 is er de jaarlijks cantateviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Uitgevoerd wordt dan het Requiem van Mozart, het koor staat o.l.v. Gerben van der Veen. In deze dienst is er de gelegenheid om overleden dierbaren te gedenken. Vanwege de verhuizing van ds. Piet Nijssen naar Noord Holland, is de commissie bezig met het zoeken naar vervanging en uitbreiding met nieuwe voorgangers.

Brigitte sluit de vergadering met dank aan de commissieleden die hun informatie hebben willen doorgeven. En ze dankt de leden voor de gevarieerde, ingebrachte maaltijd.
Deze avond was goed en geeft genoeg inspiratie voor het seizoen 2018 / 2019.
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

WEEK VAN GEBED “RECHT DOOR ZEE”

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee, een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bo-vendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende ach-tergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna een week later van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema Recht door zee een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 14 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5

Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

Maandag 22 januari Filadelfia
Dinsdag 23 januari Elim
Woensdag 24 januari Goede Herder Kerk
Donderdag 25 januari de Weg
Vrijdag 26 januari Fonteinkerk

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. Voor informatie kunt u bellen met Johannes Zijlstra (06 22071948) Janneke van der Zee 0513 633027

Cantatedienst 26 november 2017

Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op
zondagavond 26 november a.s. om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk een cantatedienst gehouden. Uitgevoerd wordt de cantate:

“Ich hatte viel Bekümmernis” - Johann Sebastian Bach.

De cantate heeft een bijzonder troostend en ontroerend karakter en past dan ook heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze dienst weer gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate wordt uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

Waar houdt de Raad van Kerken Heerenveen zich mee bezig?

14 september 2017 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van Kerken Heerenveen.
Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies.
Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal.
Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK , waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

De Commissie Contact Moslims (Dick Kleinhesselink) gaf aan dat er op dit moment goed en regelmatig contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee is. Er is een aantal keren overleg geweest in verband met een interreligieuze bijeenkomst op 8 november in Trinitde as, met het thema: ‘Wat betekent God voor jou en wat beweegt je’. Dit thema werd belicht door zowel leden van de moskee als van de kerk. Het was een gezellige, feestelijke avond.
Verder zijn er groeten verstuurd bv. naar aanleiding van offerfeest, begin en einde Ramadan.
Een paar leden van contactgroep zijn op 17 juni tijdens een Iftar- maaltijd te gast geweest in de Marokkaanse moskee.

De liturgiecommissie organiseert jaarlijks zangbijeenkomsten, de Paas- en Kerstzangdienst en een Friese dienst.
Neli de Haan vertelt dat de commissie op dit moment bezig is met de voorbereiding van de vredeszangbijeenkomst op 24 september.
Dit vraagt de nodige inzet, omdat hiervoor geen zangleider is uitgenodigd, maar de leiding bij de liturgiecommissie zelf ligt.
Daarbij is er wel de medewerking van Cantemus o.l.v. Neli de Haan met begeleiding van Jan Luth op de piano

Pastoor Jan Alferink vertelt namens de Evensongcommissie dat de eerstvolgende bijeenkomst op 26 november een Cantatedienst is. Omdat het op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is, zal er in deze cantatedienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
Hoewel de Evensong en de Cantatediensten voorzien in een behoefte blijft het financiële plaatje moeilijk.

Siep van der Zee vertelt als lid van de 4 mei- commissie dat het ieder jaar weer een uitdaging is om invulling te geven aan de Herdenkingsbijeenkomst van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.
Het bezoekersaantal groeit elk jaar. Dit jaar was het thema “Je weet niet wat je ziet“ waarbij aandacht was voor Theresienstadt.
Ook in de oorlog werd er al gebruik gemaakt van fake nieuws.

Om contact met de Participatieraad Heerenveen te houden is Cobie Aandewiel uitgenodigd.
Zij vertelt dat de PRH een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W is.
De leden zijn vrijwilligers, die via een sollicitatie geselecteerd worden en dan voorgedragen worden aan het college.
Het college installeert nieuwe leden.
De PRH geeft gevraagd advies, bijvooorbeeld op beleidsplannen, zoals die volgens de planning aan de orde zijn gedurende het jaar.
En ongevraagd advies, dat naar aanleiding van trends, die de verschillende werkgroepen uit de PRH waarnemen tijdens werkbezoeken aan burgers, en instanties waar de doelgroepen voor het beleid zich bevinden.
Afgelopen jaar heeft werkgroep Werk en Inkomen als thema mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gehad.
Deze werkgroep maakt ook deel uit van de Regriegroep Armoede in de gemeente.
1 x per jaar organiseert de PRH een clientencontactmoment. Ook hier is het doel om informatie, signalen van de doelgroepen te krijgen met betrekking tot ervaringen met het beleid van de gemeente.

De Raad van Kerken is lid van de vereniging De Barones die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Bestuurslid Barend Schaap vertelt dat De Barones op dit moment goed draait. Door de noodzaak van een professionelere uitvoering van de taken van de Barones, gezien de stijgende hulpvraag en complexere vragen, is er afgelopen jaar een betaalde coördinator aangesteld. De coordinator is in dienst van Caleidoscoop. (de gemeente heeft hier een budget voor vrijgemaakt). De coördinator is sinds 1 mei 2017 in dienst.
Het is de bedoeling dat de Barones haar onafhankelijkheid, kwaliteit en laagdrempeligheid houdt. Een volgend punt van aandacht is de toekomstige structuur van de vereniging de Barones. Het streven is om medio 2018 hierin duidelijkheid te verschaffen.

Deze avond was goed: ieder kon zijn / haar verhaal kwijt, men kon over en weer van elkaar horen waar iedereen mee bezig is, men kon gezellig met elkaar praten en men heeft genoten van het lekkere eten. Genoeg inspiratie voor het seizoen 2017 / 2018!
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)