Skip to content

CANTATEDIENST

Op zondag 14 Mei 2017, zondag Cantate, organiseert de Raad van Kerken weer een Cantatedienst, dit keer in Trinitas, het gebouw van de Protestantse Gemeente te Heerenveen, Coehoorn van Scheltingaweg 1. Aanvang 19.00 uur.

Cantatediensten - wat is een Cantate?
De Cantatediensten zijn bedoeld om kerkmuziek uit te voeren in een context en op een plaats waar zij voor is gemaakt, namelijk de kerk en temidden van de gemeente. Het zijn bijzonder sfeervolle diensten en zeer muzikaal van inhoud. Gezongen wordt er door het koor en de aanwezigen. Het gesproken woord beperkt zich tot de gebeden en een korte inleiding op de Cantate.
In een Cantatedienst worden meestal Cantates uitgevoerd van Bach, soms ook van andere componisten. Dit keer van een eigentijdse componist: Gerben van der Veen uit Haskerdijken die een Psalmensymfonie gecomponeerd heeft. We hopen dat u evenals vorige keren met ons zult genieten van de schoonheid en veelzijdigheid van de kerkmuziek.

De C.O.V. Gloria Deo uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen werkt mee aan deze dienst, alsmede het Koper Kwintet Pro Rege uit Heerenveen.
Organist en pianist is Pieter Pilon. Ben Brunt is bas, voorganger Ds. Nel van den Briel. De toegang is gratis, maar er is een uitgangscollecte voor de bestrijding van de onkosten. Ondanks het feit dat de musici voor een minimale vergoeding spelen en zingen zijn de kosten van een Cantatedienst hoog. Uw financiële steun om de plannen te realiseren en te continueren is dan ook onontbeerlijk. Na de dienst is er gelegenheid nog een kop koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Commissie Cantatediensten van de Raad van Kerken te Heerenveen

Herdenkingsbijeenkomst. Thema: “ Je weet niet wat je ziet ”“ Je weet niet wat je ziet ”

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.
Het thema is “ Je weet niet wat je ziet ”
We worden in onze tijd vaak overstelpt met informatie. Maar wat is de waarde hiervan?
Verwarring alom is vaak het gevolg. Wat heeft dit met 4 mei te maken?
Om daar achter te komen nodigen wij u van harte uit.
Deze bijeenkomst - bedoeld voor alle inwoners van de gemeente - is in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 9 en gaat vooraf aan de Stille Tocht, die aansluitend begint bij Crackstate.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u om 18.45 uur welkom te heten.
Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het gedenkteken aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.
Info 0513 633027

9 APRIL PALMPASEN

Op zondag 9 april is het Palmpasen.
Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet.
Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken Heerenveen weer een feestelijke Palmpasenoptocht.
Deze wordt ook dit jaar gehouden op het Gemeenteplein.
Vanuit verschillende kerken verzamelen we ons daar om 11.00 uur en zal onder leiding van pastor Charles Eba’a en dominee Anne- Meta Kobes Palmpasen feestelijk gevierd worden.
Onder muzikale begeleiding van een aantal koperblazers zingen we Palmpasenliederen en vormen de kinderen een vrolijke optocht.
Er worden liederenbladen uitgedeeld op het plein, zodat iedereen mee kan zingen.
De kinderen mogen thuis een palmpaasstok maken en versieren.
Op het plein krijgen alle kinderen een broodhaantje die ze boven op hun palmpaasstok kunnen zetten en later lekker op mogen eten.
Alle ouders, belangstellenden en vooral kinderen zijn van harte uitgenodigd!

Interreligieuze ontmoetingsavond over GOD IN JE LEVEN

He?
Is hier een feestje? Dat zal wel, de schuifwanden zijn dicht en het zag er van buiten in elk geval heel gezellig uit. Een receptie misschien?
Zo zal menigeen gedacht hebben die op dinsdagavond 8 november Trinitas binnenkwam.
Het mededelingenbord vermeldt: Interreligieuze ontmoeting. Het was dus geen feestje, maar het werd een feestje. De uithof zat zo’n beetje vol. Mooi verdeeld met Moslims en Christenen. Door elkaar en op alle tafels stonden grote schalen met huisvlijtbakkerij. Trinitas had volledige vergunning gegeven, wat betekent dat een kar vol koffie en thee ter consumptie klaarstond. En wanneer je Moslims ontvangt, moet je laten zien dat je er wat begrepen hebt. Taarten, koeken, cakes, ja zelfs pannenkoekjes had men meegenomen.

De avond was georganiseerd door de contactgroep Moslims van de Raad van Kerken en de Islamitische Verenigingen Heerenveen. Bij de vorige ontmoeting, afgelopen voorjaar waren de plannen al gesmeed. Stond in de Turkse moskee de Ramadan centraal, deze avond ging het over “Advent, Kerst en wat betekent God in je leven?”
Er waren deze avond naast de imam nog een handvol geestelijken. Dominee Anne-Meta Kobes las uit het Bijbelboek Lucas over de aankondiging van de geboorte van Jezus en plaatste de tekst in een wat ruimer kader. De Turkse imam Myasar las uit de Koran de corresponderende tekst over Maryam. Met name in de aankondiging door de engel Gabriël zijn opvallend veel overeenkomsten. Grappig om mee te maken hoe zo’n eeuwenoude tekst wordt gereciteerd vanaf een moderne smartphone.

De rest van de avond werd ingevuld door leken. Erkan gaf een Nederlandse vertaling van de tekst uit de Koran.
Paul Vrancken van de Raad van Kerken had de algehele leiding en stelde vier deelnemers aan het tafelgesprek voor. Ze werden gevraagd wat het Kerstfeest voor ze betekent en hoe ze dit beleven. Als afspiegeling van alle aanwezigen waren zaten er twee Moslims en twee Christenen aan tafel. Erkan en Sara, Mieke en Siep.
Erkan vertelde dat Kerst oproept tot saamhorigheid. Vrede op aarde geldt voor iedereen en wij mogen dat niet voor ons zelf houden. Je kunt moeilijk gaan slapen als je weet dat je buren honger hebben. En de buren wonen niet alleen naast je. Deze bewustwording is Kerst en Erkan sprak de wens uit dat het altijd Kerst zou mogen zijn. Zou moeten zijn.
Sara had zich bewust niet voorbereid op het thema. Zij wilde direct, vanuit haar gevoel reageren. Ze vertelde over de relatie met collega’s. En aangezien, volgens haar sommige van haar Islamitische leeftijdgenoten “volkomen de weg kwijt zijn” door zich aan te sluiten bij het gedachtegoed van I.S., wil zij op haar manier de Islam laten zien. Ze besluit een hoofddoek te gaan dragen, om als herkenbare Moslima te laten zien dat er in plaats van haat en geweld slechts sprake moet zijn van liefde en verdraagzaamheid.
Jammer dat dan het hoofddoekje zoveel reacties oproept die wijzen op onbegrip en vooroordelen. Nog steeds en daarom zegt ze zich gesterkt te voelen in haar streven het onbegrip weg te nemen. Oh ja, en met Kerst heeft ze niet zo veel. Geboorte en verjaardagen worden zo wie zo niet zo uitbundig gevierd bij de Moslims.
Mieke geeft aan dat deze tijd van Advent een tijd van bezinning is. Hoe gaan mensen in deze wereld met elkaar om? Kijk naar de vluchtelingenstromen en nog meer naar de veroorzakers. Grote monden van nog grotere ego’s maken de dienst uit. Wat zetten wij hiertegenover? Mieke vertelt van haar ervaringen met de kerstnachtviering in Sportstad. Hoe drieduizend mensen hun gevoel van eenheid willen accentueren.
Siep zet Kerst in een historisch kader en vertelt hoe Kerst voor hem de terugkeer van het licht is. Kerst is de troostende bewustwording dat God zijn wereld niet loslaat. Dat we ons mogen laten leiden door licht en liefde en niet door angst.

Het tweede deel van de avond wordt begonnen met het zingen van twee liederen onder begeleiding van Riekie op de piano. Dit fenomeen zorgt bij een aantal Moslima’s voor enige verbazing en hilariteit. “Zoiets hebben we nog nooit gehoord. Doen jullie dit vaker?”
Als reactie zingt de imam enkele verzen uit de Koran. Anders dan aan het begin van de avond. Echt ritmisch zingen. Hoewel je de neiging krijgt mee te neuriën, is er in de Moskee verder geen sprake van samenzang.
De tweede vraag die aan tafel wordt gesteld is: “Hoe ervaar je God in je leven?” Of, “hoe ervaar je als jongere of als oudere je geloof?”
Als jongere heb je een boodschap voor de wereld. Het geloof als inspiratiebron om te laten zien waar je voor staat. Vanuit de overtuiging dat God of Allah het beste met ons en met de wereld voorheeft, je daar dan ook vol bemoediging voor inzetten.
Als oudere ben je meer gericht op de betrekkelijkheid van het leven. Je bent gericht op de hoop en de verwachting dat het geloof je de genade en de ruimte mag geven om dit leven en je geliefden los te laten. En losgelaten te worden.
Mieke vertelt dat zij vanuit haar geloof de onweerstaanbare drang krijgt om haar medeleven handen en voeten te geven. Ze is twee keer naar Lesbos geweest om daar de niet aflatende stroom vluchtelingen op te vangen. Hartverscheurende, maar ook hoopvolle en hartverwarmende momenten zijn haar bijgebleven. Vrijwilligers uit vele landen, maar ook uit alle wereldgodsdiensten slaan in deze ellende de handen ineen. Vooral jongeren.
Mieke laat nog een kunstwerk zien dat de situatie schrijnend weergeeft. Een bootje gemaakt van reddingsvesten en stukken rubberboot. Zwart van het geweld, rood van het bloed, maar ook wit van de hoop.
Terecht merkt een van de aanwezigen op: “dit was een avond van hoop”.


Waar houdt de Raad van Kerken Heerenveen zich mee bezig?

8 september 2016 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van kerken Heerenveen. Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies en de heer Trienco Mosselaar (nieuwe afgevaardigde van de Geref. Kerk Vrijgemaakt). Verder werd de heer Homme de Jong genoemd, de opvolger van Fred Boxman als penningmeester. Voor de opening had Brigitte het sprookje van “De Soepsteen” gekozen. Heel toepasselijk, want tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK , waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 20 aanwezigen.

De Commissie Contact Moslims (Dick Kleinhesselink) gaf aan dat er op dit moment goed en regelmatig contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee is. Er is een aantal keren overleg geweest in verband met de thema-avond op 20 mei jl. over de Ramadan (vasten) in de Turkse moskee, waaraan zowel de Turken als de Marokkanen meewerkten. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor een avond in Trinitas op 8 november. Daar zal Kerstfeest (vrede) centraal staan. Op deze manier hopen we elkaar beter te leren kennen.

De liturgiecommissie organiseert jaarlijks zangbijeenkomsten, de Paas- en Kerstzangdienst en een Friese dienst. 25 September is er een vredeszangbijeenkomst en op de eerste zondag van de adventsperiode is er een bijeenkomst met de zangleiders Marcia Eldik en Paul Janssen.

Ds. Piet Nijssen vertelt namens de Evensongcommissie dat de eerste Evensong op 9 oktober is. Voorganger is pastoor Jan Alferink, medewerking van Con Amore. De commissie probeert om naast de Evensongs ook van de Cantatediensten een traditie te maken, want ook deze voorzien in een behoefte. De moeilijkheid hierbij is het financiële plaatje.

Jan Luth vertelt als lid van de 4 mei- commissie dat het elk jaar een uitdaging is om invulling te geven aan en jongeren te betrekken bij de Herdenkingsbijeenkomst van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Het bezoekersaantal groeit elk jaar. Dit jaar was het thema “4 mei rapsodie”. Er was veel aandacht voor liederen in uiteenlopende stijlen die allemaal betrekking hadden op oorlog. Liederen van hoop en troost, maar ook als protest tegen dood en verschrikking.

Om contact met de Participatieraad te houden is Cobie Aandewiel uitgenodigd. Zij vertelt dat deze raad een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen is, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders betreffende de WMO. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen en mochten er signalen met betrekking tot de dienstverlening vanuit de kerken zijn, dan kunnen we die aan Cobie doorgeven. Zij merkt op dat zo’n 80 % van deze adviezen door het college wordt meegenomen in het beleid.

De Raad van Kerken is lid van de vereniging De Barones die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Bestuurslid Barend Schaap vertelt dat De Barones op dit moment goed draait. Het aantal vragen om hulp stijgt nog steeds. De verhouding met de burgerlijke gemeente en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden is goed. Laatstgenoemde instantie zorgt ook voor de kennis van de vrijwilligers.

Deze avond was goed: ieder kon zijn / haar verhaal kwijt, men kon over en weer van elkaar horen waar iedereen mee bezig is, men kon gezellig met elkaar praten en men heeft genoten van het lekkere eten. Genoeg inspiratie voor het seizoen 2016 / 2017!
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

Goede buren of Wie of wat zijn we eigenlijk?

Goede buren of Wie of wat zijn we eigenlijk?

Vrijdagavond 20 mei was er een interreligieuze ontmoetingsavond in de Turkse moskee georganiseerd door de contactgroep “Raad van Kerken/Moslims”.
Vanaf 19.oo uur stonden de gastvrouwen en heren en de met “heel-de-Islamitische- Gemeenschap-bakt” producten afgeladen tafels klaar om ons hartelijk te ontvangen. Hier weet men nog wat gastvrijheid is.
Mevrouw Nurcan opende de avond met het verwelkomen van zo’n 50 gasten, netjes verdeeld over de Islamitische en Christelijke religies. We zaten allemaal door elkaar wat de onderlinge gesprekken bevorderde.
Het programma werd uitgelegd en vervolgens kreeg imam Yasar gelegenheid uit de Koran te reciteren over de regelementen rond Ramadan en vasten.
De avond werd verder geleid door meneer Erkan die op zijn geheel eigen vlotte wijze vertelde over de ervaringen met vasten.
Vasten is één van de 5 zuilen van de Islam en dus verplicht. Maar God is barmhartig en daarom is vasten alleen bedoeld voor hen die gezond genoeg zijn om het zonder risico’s te doen. Vasten is een bewustwording. Bewustwording van het feit dat wij het hele jaar door genoeg te eten hebben, terwijl dat lang niet overal op de wereld vanzelfsprekend is.
Ramadan is een feestmaand, bedoeld om te beseffen hoe rijk we zijn en om ons te leren hoe daar mee om te gaan. Om te leren delen en genieten. Meneer Erkan zei dat voor hem vasten geen opgave, maar een vreugde is.
Namens de Raad van Kerken vertelde mevrouw Anne-Meta in het kort iets over de Christelijke traditie m.b.t. het vasten. Er staan in de Bijbel geen vastgestelde regels, maar vasten heeft wel altijd betrekking op bezinning.
Tijdens deze inleidingen kwamen er al opmerkingen uit de zaal. Vrijwel steeds instemmend en bij het vragenrondje bleek ook duidelijk dat men, soms verrast tot de ontdekking kwam hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de intenties van het geloof van de hier aanwezige Moslims en Christenen.
Verzadigd naar lichaam en geest werden belangstellenden nog uitgenodigd om de gebedsruimte te bezichtigen. Ook hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Al met al was het programma wel een uur uitgelopen, wat wijst op de behoefte aan een volgende avond. Dinsdag 8 november in Trinitas hopen we de Moslims uit te leggen wat Kerst nu echt voor het Christendom betekent.

Siep van der Zee