Skip to content

Boottocht op 13 juni

Boottocht 2018 van de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.

Op woensdag 13 juni jl. lag in de haven van Heerenveen de rondvaartboot van de familie van Dijk met de naam “Waterpoort” al op ons te wachten.
De deelname was dit jaar overweldigend. 102 mensen hadden dit jaar aangegeven mee te willen. Nu dat wordt dan even deskundig geregeld
door onze diaconie. De gasten kwamen uit Anna Schotanus, Heremastate en uiteraard uit de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
Nadat iedereen een plekje gevonden had en er nauwkeuring was gecontroleerd of inderdaad iedereen aan boord was, konden we vertrekken.
Met een blik op een deel van de industrie van Heerenveen zetten we vaart richting Vegelinsoord en zo verder. Ludze heette ons namens de diaconie van harte welkom en sprak de wens uit dat we er een mooie dag van zouden maken. Een dag in het teken van Mienskip, dus met elkaar praten, zingen en eten en wat nog meer. Inmiddels was iedereen ook voorzien van koffie met cake.
Lammert Mink en Myrijam Lindemann waren weer aanwezig voor de muzikale noot. En dat is deze beide mensen wel toevertrouwd.
Wat was er weer veel te zien onderweg, De Oude Schouw, Terhorne en noem maar op. Paarden en koeien in de wei, vogels aan land en in het water. Andere recreanten die met een hartelijk handopsteken ons groeten. Wat is het toch mooi op het water.
Inmiddels waren we al in Grou aanbeland en daar werd een maaltijd aan boord gebracht. Aardappelen, groente, het vlees gebracht door de schipper zelf, en noem maar op. Na een gebed door Genoveva kon er heerlijk gegeten worden. En met ook nog ijs als toetje, nou wat wil je dan nog meer. Ja een knippertje misschien. Maar daar kwam deze dag niets van. Want vanuit Grou het Pikmeer op door de Alde Feanen, en zo verder dan komt er van even slapen niets. Daarvoor is er teveel te zien. Wat een geweldig grote boten afgeladen met containers en weet ik veel. Dat ze onder dat gewicht niet zinken zal wel voor velen een raadsel blijven.
O ja en er werd ook weer gemusiceerd en volop meegezongen. En tijdens de thee een geweldig optreden van onze topartiest Sjoerd van Dijk. Want ja als je de beste bent bij een zangwedstrijd, dan kun je vandaag niet achterblijven. Geweldig wat deze man allemaal nog ten gehore kan brengen. Zijn topper was uiteraard “Ketelbinkie”, waarbij iedereen volop mee kon zingen.
En ja dan is daar alweer Heerenveen in zicht en komt er een einde aan deze dag. Wat was het weer mooi en wat was alles goed geregeld. Na dankwoorden aan iedereen, trokken we dankbaar en tevreden huiswaarts. Nu al uitziende naar volgend jaar.

Liturgische bloemschikking bevestiging ambtsdragers

Uitleg bloemschikking Ambtsdragers zondag 27 mei 2018:


Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Liturgische bloemschikking Pinksteren 2018

Uitleg bloemschikking voor Pinksteren zondag 20 mei 2018In naam van ons geloof
hebben we het recht en de plicht
in vuur te raken voor dingen van deze aarde.
De 11 rode bloemen geven de leerlingen weer
die in de windstreken worden heen gezonden.
Het in bogen geschikte gras stelt de aarde voor.

Liturgische bloemschikking Hemelvaart 2018

Uitleg bij de bloemschikking van Hemelvaart 10 mei 2018

De bloemschikking op deze Hemelvaartsdag
symboliseert Christus die naar zijn Vader weerkeert.
De witte lelie in het bloemstuk staat symbool
voor Koning Jezus die wordt opgenomen in de wolk.
In een wolk van fluitekruid.

Huiskamergesprekken seizoen 2017-2018

Evenals voorgaande jaren waren er dit seizoen ook weer huiskamergesprekken in Wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De opkomst was geweldig.
Meer dan 100 personen hebben deelgenomen aan één van de bijeenkomsten.
We gingen met elkaar in gesprek rond het thema “Open huis“ en deelden met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, ervaringen en ons geloof.
Ook de eigen roots (achtergrond) kwamen aan de orde. Dit naar aanleiding van een kort filmpje “vreemdelingen in Nederland” waaruit blijkt dat 98 % van de Nederlanders buitenlandse voorouders heeft. Iets om over na te denken.
Het waren waardevolle bijeenkomsten en we bedanken daarom de gespreksleiders en natuurlijk de gasten voor hun inbreng.
Voor het volgende seizoen willen we de huiskamergesprekken voortzetten en het thema, wat de Protestantse Kerk van Nederland heeft aangereikt, zal dan zijn: Een goed gesprek !
We zien er nu al naar uit en hopen dat dan weer veel gemeenteleden willen meepraten, meedoen enz.
Graag tot de volgende keer.

19-3-2018 oer it libben en it wurk fan Fedde Schurer

“…. As in mosk yn it sân…..”.

Maandag 19 maart was dit het thema voor een avond in de Sionskerk over Fedde Schurer. Deze datum was bewust gekozen omdat Schurer vijftig jaar geleden, 19 maart 1968, is overleden. Een programma dus over het leven en het werk van Fedde Schurer. Deze avond was georganiseerd door de taakgroep Eredienst van de Sionskerk.
Medewerking werd verleend door het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der Meer. Met muzikale begeleiding van Akkelyn Bouma, fagot. Anneke Dijkshoorn, fluit en Johannes de Graaf aan de piano. En declamatie door Tjitske Rinsma.
Een mooi aantal bezoekers werd welkom geheten namens de taakgroep Eredienst door Bob Akkerman. Tevens gaf Bob een toelichting op het programma. In blokjes van vier werd een overzicht gegeven van het leven en werken van Schurer. Het koor zong dan een aantal liederen en Tjitske Rinsma las elke keer een gedicht voor. Dit alles dan in het echte Fries van Schurer.
Bob Akkerman startte de avond met het leven van Schurer in Vogelvlucht. Daarna zong het koor een aantal liederen van Schurer. De muziek hiervoor was gecomponeerd door de dirigent Hindrik van der Meer. Er was ook nog een geluidsfragment te horen over een gesprek met Fedde Schurer.
Het volgende blokje werd geopend door Bob met Fedde Schurer: de onderwijzer. Bij sommige van de liederen mocht de zaal meezingen en daarvan werd volop gebruik gemaakt. Dit blokje werd afgesloten met de topper “It feintsje fan Menaam”. Onnodig te zeggen dat dit door iedere aanwezige het welkbekende refrein uit volle borst mee werd meegezongen. Dit ging dan als volgt: “No ja, no ja, Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fljild”. Volgens mij is dit na afloop nog wel in veel huiskamers nog eens herhaald.
Na de pauze vervolgde Bob met Fedde Schurer: de Politikus. En het laatste blokje was Fedde Schurer: dichter en schrijver. Hierbij werd een overzicht gegeven wat er zoal uitgegeven was met werk van de dichter en schrijver.
Het laatste vers dat Tjitske las was “Ferkeard besteld”, verkeerd bezorgd. Dat gold niet voor de bezoekers van deze avond. Die waren echt op hun plaats. Want iedereen heeft volop kunnen genieten van alles wat hier werd gebracht. Een daverend applaus was dan ook een terechte beloning voor iedereen die aan de voorbereiding en de uitvoering had meegewerkt.

Enkele foto's van deze avond kunt u vinden in het FOTOALBUM

Een middag voor ouderen in Wijk Heerenveen-Zuid

Verslag van de Ouderenmiddag van de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen - Zuid,
op woensdagmiddag 22 november 2017

Om 14.30 uur kon Bert van het Meer een volle zaal in Herema State welkom heten.
Na gebed en het zingen van Lied 971 is er een overdenking van Heleen Koekoek,
over "Wat heeft zingen met geloof te maken?":Wij brengen God lof met zingen en via zingen krijgen wij bemoediging.
Na het zingen van Lied 704 volgt er een pauze, waarin we even met elkaar kunnen praten en genieten van een kopje thee of koffie.
Ondertussen treedt het duo "Jij en ik"voor ons op met bekende liederen uit onze jeugd en Hinke Baas vermaakt ons daarna met 3 verhalen uit "Stikelstokkies"van Johan Veenstra.
Het wordt nu wel spannend, want er wordt een Mistery Guest aangekondigd.
Het is.....Sinterklaas met 2 knechtjes.
Niet alleen kinderharten gaan sneller slaan bij het zien van de Sint met zijn boek, die wel niet zo dik is, maar toch, je zult er maar in staan!
En dat waren dhr. van Dijk, die op zijn scootmobiel rijdt als een ervaren buschauffeur,
Heleen Koekoek die wordt geprezen voor het werk wat zij voor onze gemeente doet,
dhr. van der Molen,die een uitstervend beroep uitoefende, nl. smid.
De dames Cats en Kuipers die bedankt worden voor het bibliotheekwerk wat zij in Herema State jarenlang gedaan hebben, en ook mevr. Bakker, onze 102 jarige werd even toegesproken, evenals Eppie Dijkstra,de super - vrijwilliger van Herema State en Douwe Annema, die niet wilde geloven dat de Sint Fries kon spreken.
De Sint heeft nog 1 wens: meer stouterds de volgende keer, zodat zijn boek dikker wordt!
Wij zijn toegekomen aan de afsluiting, want gezelligheid kent geen tijd, maar toch willen we nog een laatste optreden van "Jij en ik".
De medewerkers krijgen een bos bloemen aangeboden en er is een applaus voor de vele vrijwilligers.
We horen nog een gedicht over Lied 416 en zingen dit lied als slotlied.
Met een tevreden gevoel en een kleine attentie kunnen wij voldaan huiswaarts keren.
Met dank aan de organisatie,
Lieneke Knol - Rinsma.
Alle foto's van deze middag kunt u bekijken in HET FOTOALBUM

Startzondag 17 september 2017 Sionskerk

Wat een top start!
Met het thema "een open huis?" en letterlijk een open kerk zijn wij gestart voor het nieuwe seizoen.
Voorganger was ds. W. Bloemendaal. Aan de dienst werkten mee: Engbert en Peter Braam.
Voor de jeugd was er KLIEDERKERK.
Een prachtige dag. Meer foto's kunt u bekijken in het FOTOALBUM