Skip to content

WIE DURFT ER

WIE DURFT ER? DUURZAAMHEID MOET JE DURVEN!Hilda Feenstra zegt: Het een kwestie van durven om je kop uit het zand, je hoofd boven het maaiveld en je handen uit de mouwen te steken. Er is moed voor nodig om echt onder ogen durven zien hoe we er nu voor staan, hoe ons voortbestaan wordt bedreigd door de manier waarop we omgaan met onze planeet en met elkaar.

Hilda Feenstra -uit Heerenveen- is schrijver van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’. De lezing volgt dezelfde opbouw als het boek, namelijk de weg van hoofd, hart en handen. Het is een inspirerend verhaal. Eerst weten hoe de wereld er voor staat in het niet-duurzame heden, dan dromen over een duurzame toekomst en dan de handen uit de mouwen. Soms even een beetje ongemakkelijk, maar dat maakt Hilda ruimschoots goed met haar bevlogenheid, enthousiasme en verhalende stijl.

KOMT HET ZIEN EN HOREN: op woensdag 21 november om 20:00 uur in de Trinitaskerk, inloop vanaf 19:45 uur, en is zowel voor leden als niet-leden van de kerk toegankelijk. De entree bedraagt vijf euro, dit is inclusief een kopje koffie of thee.Categorieën: Groene Kerk

Zorg in Heerenveen

Zorg in Heerenveen

Naar aanleiding en als vervolg op het bezoek dat burgemeester van der Zwan bracht aan het “pastoresontbijt”, een vergadering met alle voorgangers uit de burgerlijke gemeente Heerenveen, georganiseerd door de Raad van Kerken, was er op 30 oktober in Trinitas een vergadering met zowel de burgerlijke als kerkelijke gemeenten, over zorg in Heerenveen.
Vrijwel alle religieuze genootschappen van Heerenveen waren er bijeen. Ook de Turkse en Marokkaanse verenigingen waren goed vertegenwoordigd.
De burgemeester Tjeerd van der Zwan heet ons, ook namens de aanwezige wethouder Hans Broekhuizen welkom op deze avond waarop wij als kerken, moskeeën en de burgerlijke gemeente elkaar zouden kunnen informeren over allerlei zaken op sociaal gebied.
De wethouder vertelt in het kort iets over het bestuursorgaan van de burgerlijke gemeente. Verschuiving van de diaconale zorg van de kerken naar de burgerlijke gemeente: “Bekommernis voor de mensen”.
Bij armoede wordt er als eerste gedacht aan zorgen voor werk, via het bedrijfsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning). Belangrijk is dat men mee kan doen aan de samenleving. Daarbij moet armoede worden voorkomen en achterstanden worden weggewerkt. Ook mentale achterstand zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid bij jong en oud. Binnen de gemeente heeft iedere wijk en ieder dorp een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met betrokkenen naar een oplossing en moet zorgen voor een integraal plan met één regisseur voor alle noodzakelijke zorg, zodat het aantal betrokken instanties naar beneden kan.
In Oudeschoot is in de school een I(ntegraal) K(ind) C(entrum), een nieuwe werkwijze gestart, waar onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen. Hiermee dragen de school en alle samenwerkende partners bij aan het vervullen van het gedachtegoed dat geldt in Heerenveen: één kind, één plan, één aanspreekpunt.
De meitinkers zouden, zo zegt de burgemeester, contact moeten zoeken en hebben met de verschillende kerken om elkaar te informeren. Op de site www.heerenveen.nl - een meitinker kan u helpen- kunnen de nodige namen en adressen van de meitinkers in de gemeente gevonden worden. Ook contact met de wijkagent kan heel waardevol zijn.
Soms is er sprake van een schroom die kerkmensen kunnen hebben richting gemeenteleden om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Je wil niet opdringerig zijn en de cliënt moet zijn waardigheid niet ontnomen worden. Ook de angst van de cliënten zou kunnen zijn dat hun problemen op straat komen te liggen.
Verschillen tussen de culturen bij b.v. autochtonen en allochtonen zouden duidelijk moet zijn en zo mogelijk bespreekbaar.
Er wordt opgemerkt dat er altijd wel een categorie van stille armoede en eenzaamheid blijft. Eigenwaarde staat daarbij in de weg. Men moet eerst vertrouwen kweken. Soms loop je tegen onbegrip van mensen die grote moeite hebben hulp te accepteren.
De burgemeester merkt op, dat je als hulpverlener alleen maar zo goed als mogelijk je best kunt doen. Vanuit de vergadering werd aangegeven dat kerken en gemeente over en weer realistisch moeten zijn over de wederzijdse verwachtingen waar het gaat om samenwerking. Het is vooral van belang om korte lijnen met elkaar te houden, dat je elkaar als het nodig is weet te vinden. De hulpverleners volgen trainingen via bv. Caleidoscoop. Men vroeg zich af of de gemeente gelegenheid ziet om trainingen gericht op gespreksvoering e.d. ook laagdrempelig open te stellen voor vrijwilligers, diakenen etc.
Er wordt gevraagd om te inventariseren wie aanspreekpunt is binnen de verschillende kerkgenootschappen.
Er wordt ook gewezen op het probleem van bemensing. Waar haal je de mensen vandaan die nodig zijn voor al het genoemde werk? Misschien door te proberen het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Iemand geeft de suggestie om als het ware een semi professionele laag te subsidiëren voor vrijwilligersorganisaties zoals Present die vanuit een coördinerende rol het vrijwilligerswerk kunnen faciliteren. Dat hoeft niet persé via Caleidoscoop, dat kan ook (en heeft de voorkeur) bij de betreffende organisaties zelf. Dat zouden ook sportverenigingen kunnen zijn. Het heeft er vooral ook mee te maken dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om het bestuurswerk te organiseren, maar dat er wel veel bereidheid is bij mensen om vrijwilligerswerk te doen, maar dan kortdurend en incidenteel. De gemeente kan dit financieren, de professionele inzet is beperkt, maar het mobiliseert een grote hoeveelheid onbetaalde inzet vanuit de gemeenschap. De burgemeester en de wethouder vonden dit een waardevolle suggestie en vroegen nadrukkelijk om dit te notuleren. Deze suggestie en de andere suggesties die gedaan zijn tijdens de vergadering zouden door de burgemeester en de wethouder ook teruggekoppeld worden in de B&W en teruggelegd worden bij het ambtelijk apparaat.

Na zo’n 80 minuten bedankt de burgemeester de vergadering voor de vragen en goede suggesties. Er komt nog hernieuwd contact met betrekking tot wat te doen bij rampen.

Mw. Brigitte Spierings (voorzitter Raad van Kerken) bedankt op haar beurt de burgemeester en wethouder voor de samenwerking en de zinvolle avond.