Skip to content

Waar houdt de Raad van Kerken Heerenveen zich mee bezig?

14 september 2017 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van Kerken Heerenveen.
Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies.
Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal.
Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK , waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

De Commissie Contact Moslims (Dick Kleinhesselink) gaf aan dat er op dit moment goed en regelmatig contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee is. Er is een aantal keren overleg geweest in verband met een interreligieuze bijeenkomst op 8 november in Trinitde as, met het thema: ‘Wat betekent God voor jou en wat beweegt je’. Dit thema werd belicht door zowel leden van de moskee als van de kerk. Het was een gezellige, feestelijke avond.
Verder zijn er groeten verstuurd bv. naar aanleiding van offerfeest, begin en einde Ramadan.
Een paar leden van contactgroep zijn op 17 juni tijdens een Iftar- maaltijd te gast geweest in de Marokkaanse moskee.

De liturgiecommissie organiseert jaarlijks zangbijeenkomsten, de Paas- en Kerstzangdienst en een Friese dienst.
Neli de Haan vertelt dat de commissie op dit moment bezig is met de voorbereiding van de vredeszangbijeenkomst op 24 september.
Dit vraagt de nodige inzet, omdat hiervoor geen zangleider is uitgenodigd, maar de leiding bij de liturgiecommissie zelf ligt.
Daarbij is er wel de medewerking van Cantemus o.l.v. Neli de Haan met begeleiding van Jan Luth op de piano

Pastoor Jan Alferink vertelt namens de Evensongcommissie dat de eerstvolgende bijeenkomst op 26 november een Cantatedienst is. Omdat het op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is, zal er in deze cantatedienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
Hoewel de Evensong en de Cantatediensten voorzien in een behoefte blijft het financiële plaatje moeilijk.

Siep van der Zee vertelt als lid van de 4 mei- commissie dat het ieder jaar weer een uitdaging is om invulling te geven aan de Herdenkingsbijeenkomst van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.
Het bezoekersaantal groeit elk jaar. Dit jaar was het thema “Je weet niet wat je ziet“ waarbij aandacht was voor Theresienstadt.
Ook in de oorlog werd er al gebruik gemaakt van fake nieuws.

Om contact met de Participatieraad Heerenveen te houden is Cobie Aandewiel uitgenodigd.
Zij vertelt dat de PRH een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W is.
De leden zijn vrijwilligers, die via een sollicitatie geselecteerd worden en dan voorgedragen worden aan het college.
Het college installeert nieuwe leden.
De PRH geeft gevraagd advies, bijvooorbeeld op beleidsplannen, zoals die volgens de planning aan de orde zijn gedurende het jaar.
En ongevraagd advies, dat naar aanleiding van trends, die de verschillende werkgroepen uit de PRH waarnemen tijdens werkbezoeken aan burgers, en instanties waar de doelgroepen voor het beleid zich bevinden.
Afgelopen jaar heeft werkgroep Werk en Inkomen als thema mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gehad.
Deze werkgroep maakt ook deel uit van de Regriegroep Armoede in de gemeente.
1 x per jaar organiseert de PRH een clientencontactmoment. Ook hier is het doel om informatie, signalen van de doelgroepen te krijgen met betrekking tot ervaringen met het beleid van de gemeente.

De Raad van Kerken is lid van de vereniging De Barones die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Bestuurslid Barend Schaap vertelt dat De Barones op dit moment goed draait. Door de noodzaak van een professionelere uitvoering van de taken van de Barones, gezien de stijgende hulpvraag en complexere vragen, is er afgelopen jaar een betaalde coördinator aangesteld. De coordinator is in dienst van Caleidoscoop. (de gemeente heeft hier een budget voor vrijgemaakt). De coördinator is sinds 1 mei 2017 in dienst.
Het is de bedoeling dat de Barones haar onafhankelijkheid, kwaliteit en laagdrempeligheid houdt. Een volgend punt van aandacht is de toekomstige structuur van de vereniging de Barones. Het streven is om medio 2018 hierin duidelijkheid te verschaffen.

Deze avond was goed: ieder kon zijn / haar verhaal kwijt, men kon over en weer van elkaar horen waar iedereen mee bezig is, men kon gezellig met elkaar praten en men heeft genoten van het lekkere eten. Genoeg inspiratie voor het seizoen 2017 / 2018!
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel