Skip to content

WEEK VAN GEBED “RECHT DOOR ZEE”

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee, een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bo-vendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende ach-tergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna een week later van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema Recht door zee een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 14 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5

Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

Maandag 22 januari Filadelfia
Dinsdag 23 januari Elim
Woensdag 24 januari Goede Herder Kerk
Donderdag 25 januari de Weg
Vrijdag 26 januari Fonteinkerk

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. Voor informatie kunt u bellen met Johannes Zijlstra (06 22071948) Janneke van der Zee 0513 633027

Een middag voor ouderen in Wijk Heerenveen-Zuid

Verslag van de Ouderenmiddag van de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen - Zuid,
op woensdagmiddag 22 november 2017

Om 14.30 uur kon Bert van het Meer een volle zaal in Herema State welkom heten.
Na gebed en het zingen van Lied 971 is er een overdenking van Heleen Koekoek,
over "Wat heeft zingen met geloof te maken?":Wij brengen God lof met zingen en via zingen krijgen wij bemoediging.
Na het zingen van Lied 704 volgt er een pauze, waarin we even met elkaar kunnen praten en genieten van een kopje thee of koffie.
Ondertussen treedt het duo "Jij en ik"voor ons op met bekende liederen uit onze jeugd en Hinke Baas vermaakt ons daarna met 3 verhalen uit "Stikelstokkies"van Johan Veenstra.
Het wordt nu wel spannend, want er wordt een Mistery Guest aangekondigd.
Het is.....Sinterklaas met 2 knechtjes.
Niet alleen kinderharten gaan sneller slaan bij het zien van de Sint met zijn boek, die wel niet zo dik is, maar toch, je zult er maar in staan!
En dat waren dhr. van Dijk, die op zijn scootmobiel rijdt als een ervaren buschauffeur,
Heleen Koekoek die wordt geprezen voor het werk wat zij voor onze gemeente doet,
dhr. van der Molen,die een uitstervend beroep uitoefende, nl. smid.
De dames Cats en Kuipers die bedankt worden voor het bibliotheekwerk wat zij in Herema State jarenlang gedaan hebben, en ook mevr. Bakker, onze 102 jarige werd even toegesproken, evenals Eppie Dijkstra,de super - vrijwilliger van Herema State en Douwe Annema, die niet wilde geloven dat de Sint Fries kon spreken.
De Sint heeft nog 1 wens: meer stouterds de volgende keer, zodat zijn boek dikker wordt!
Wij zijn toegekomen aan de afsluiting, want gezelligheid kent geen tijd, maar toch willen we nog een laatste optreden van "Jij en ik".
De medewerkers krijgen een bos bloemen aangeboden en er is een applaus voor de vele vrijwilligers.
We horen nog een gedicht over Lied 416 en zingen dit lied als slotlied.
Met een tevreden gevoel en een kleine attentie kunnen wij voldaan huiswaarts keren.
Met dank aan de organisatie,
Lieneke Knol - Rinsma.
Alle foto's van deze middag kunt u bekijken in HET FOTOALBUM

Cantatedienst 26 november 2017

Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op
zondagavond 26 november a.s. om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk een cantatedienst gehouden. Uitgevoerd wordt de cantate:

“Ich hatte viel Bekümmernis” - Johann Sebastian Bach.

De cantate heeft een bijzonder troostend en ontroerend karakter en past dan ook heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze dienst weer gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate wordt uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

Waar houdt de Raad van Kerken Heerenveen zich mee bezig?

14 september 2017 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van Kerken Heerenveen.
Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies.
Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal.
Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK , waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

De Commissie Contact Moslims (Dick Kleinhesselink) gaf aan dat er op dit moment goed en regelmatig contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee is. Er is een aantal keren overleg geweest in verband met een interreligieuze bijeenkomst op 8 november in Trinitde as, met het thema: ‘Wat betekent God voor jou en wat beweegt je’. Dit thema werd belicht door zowel leden van de moskee als van de kerk. Het was een gezellige, feestelijke avond.
Verder zijn er groeten verstuurd bv. naar aanleiding van offerfeest, begin en einde Ramadan.
Een paar leden van contactgroep zijn op 17 juni tijdens een Iftar- maaltijd te gast geweest in de Marokkaanse moskee.

De liturgiecommissie organiseert jaarlijks zangbijeenkomsten, de Paas- en Kerstzangdienst en een Friese dienst.
Neli de Haan vertelt dat de commissie op dit moment bezig is met de voorbereiding van de vredeszangbijeenkomst op 24 september.
Dit vraagt de nodige inzet, omdat hiervoor geen zangleider is uitgenodigd, maar de leiding bij de liturgiecommissie zelf ligt.
Daarbij is er wel de medewerking van Cantemus o.l.v. Neli de Haan met begeleiding van Jan Luth op de piano

Pastoor Jan Alferink vertelt namens de Evensongcommissie dat de eerstvolgende bijeenkomst op 26 november een Cantatedienst is. Omdat het op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is, zal er in deze cantatedienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
Hoewel de Evensong en de Cantatediensten voorzien in een behoefte blijft het financiële plaatje moeilijk.

Siep van der Zee vertelt als lid van de 4 mei- commissie dat het ieder jaar weer een uitdaging is om invulling te geven aan de Herdenkingsbijeenkomst van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.
Het bezoekersaantal groeit elk jaar. Dit jaar was het thema “Je weet niet wat je ziet“ waarbij aandacht was voor Theresienstadt.
Ook in de oorlog werd er al gebruik gemaakt van fake nieuws.

Om contact met de Participatieraad Heerenveen te houden is Cobie Aandewiel uitgenodigd.
Zij vertelt dat de PRH een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W is.
De leden zijn vrijwilligers, die via een sollicitatie geselecteerd worden en dan voorgedragen worden aan het college.
Het college installeert nieuwe leden.
De PRH geeft gevraagd advies, bijvooorbeeld op beleidsplannen, zoals die volgens de planning aan de orde zijn gedurende het jaar.
En ongevraagd advies, dat naar aanleiding van trends, die de verschillende werkgroepen uit de PRH waarnemen tijdens werkbezoeken aan burgers, en instanties waar de doelgroepen voor het beleid zich bevinden.
Afgelopen jaar heeft werkgroep Werk en Inkomen als thema mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gehad.
Deze werkgroep maakt ook deel uit van de Regriegroep Armoede in de gemeente.
1 x per jaar organiseert de PRH een clientencontactmoment. Ook hier is het doel om informatie, signalen van de doelgroepen te krijgen met betrekking tot ervaringen met het beleid van de gemeente.

De Raad van Kerken is lid van de vereniging De Barones die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Bestuurslid Barend Schaap vertelt dat De Barones op dit moment goed draait. Door de noodzaak van een professionelere uitvoering van de taken van de Barones, gezien de stijgende hulpvraag en complexere vragen, is er afgelopen jaar een betaalde coördinator aangesteld. De coordinator is in dienst van Caleidoscoop. (de gemeente heeft hier een budget voor vrijgemaakt). De coördinator is sinds 1 mei 2017 in dienst.
Het is de bedoeling dat de Barones haar onafhankelijkheid, kwaliteit en laagdrempeligheid houdt. Een volgend punt van aandacht is de toekomstige structuur van de vereniging de Barones. Het streven is om medio 2018 hierin duidelijkheid te verschaffen.

Deze avond was goed: ieder kon zijn / haar verhaal kwijt, men kon over en weer van elkaar horen waar iedereen mee bezig is, men kon gezellig met elkaar praten en men heeft genoten van het lekkere eten. Genoeg inspiratie voor het seizoen 2017 / 2018!
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

Startzondag 17 september 2017 Sionskerk

Wat een top start!
Met het thema "een open huis?" en letterlijk een open kerk zijn wij gestart voor het nieuwe seizoen.
Voorganger was ds. W. Bloemendaal. Aan de dienst werkten mee: Engbert en Peter Braam.
Voor de jeugd was er KLIEDERKERK.
Een prachtige dag. Meer foto's kunt u bekijken in het FOTOALBUM

Einde Vakantiefeest 2017

Woensdag 30 augustus 2017 was de laatste woensdag van de zomervakantie, dus tijd voor het Einde Vakantiefeest in Oudeschoot. Een inmiddels jaarlijkse traditie voor basisschoolkinderen uit Oudeschoot, Heerenveen-Zuid en omgeving. Het was dit jaar met 35 aanmeldingen weer een groot succes, echter waren er wel een aantal afmeldingen vanwege het slechte weer.
Het thema dit jaar was Circus. De kinderen werden verwelkomd door de circusdirecteur en clown Lucie. Na een circusdierenspeurtocht was het tijd om te knutselen. Er werden o.a. hoedjes versierd en zakjes voor de popcorn gemaakt. Na de patat gingen de kinderen een circusact instuderen. Alle acts werden naderhand uitgevoerd in het bijzijn van de ouders. Leuk gedaan jongens en meisjes!
Deze jaarlijkse feestdag wordt georganiseerd door de jeugdraad van onze wijkgemeente Heerenveen-Zuid in samenwerking met een aantal vrijwilligers uit het dorp.
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen. Tevens dank aan de sponsoren die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt: Plaza Snackpaleis voor alle patat, snacks en ijs, OTS InterStudie voor het drukwerk en Plaatselijk Belang Oudeschoot voor hun financiële bijdrage!
Alle foto's (en dat zijn er heel veel) staan in het Fotoalbum

Boottocht Wijkgemeente Trinitas op 15 juni 2017

Boot gemist??
Donderdag 15 juni 2017. Een strakke blauwe lucht. Vandaag is de boottocht van PKN Heerenveen wijk Trinitas en de buitendorpen.
Er zal gevaren worden met de rondvaartboot “De Waterpoort” uit Sneek, die afgemeerd ligt aan de kade van de Industriehaven Kanaal Noord in Heerenveen. Om 8.20 uur arriveren de eerste gasten. Zij worden hartelijk begroet door Margreet, Mieke, Ietsje, Jaap en Nelleke. Er stappen 144 passagiers aan boord. Sommigen zijn slecht ter been en worden ondersteund, zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Voor wijk Trinitas zal Ds. Pieterjan de Buck inschepen en voor buitendorpen zijn dit Ds. Eize van der Sluis en pastor Koos Dijkshoorn. Om 9.00 uur gaan de trossen los.
De tocht begint in het Heerenveens Kanaal, langs het Industrieterrein en Jachthaven De Welle.
Aan de oevers staan waterplanten en daarachter zijn weilanden waarin vee loopt te grazen. Een zwerm zeemeeuwen vliegt over.
De tocht gaat via de Goingarypster Poelen en de Terkaplester Poelen langs het Kameleondorp. Bij Terhorne komt het schip in het Prinses Margrietkanaal, de hoofdvaarweg van Groningen naar Amsterdam. Dit kanaal loopt dwars door het Sneekermeer. Het is aan de Noordzijde afgescheiden door een sluis, die vrijwel altijd openstaat en waar het schip doorvaart.
Het water spat omhoog tegen de zijkanten van het schip waardoor er deining (reuring) ontstaat.
De ene passagier vaart mee een omdat hij/zij een dagje uit wil, andere mensen ontmoeten en een ander om even alles te vergeten en rust te vinden of over het water te turen.
Sommige mensen zijn in gesprek met elkaar, anderen zitten in de zon op het achterdek. Er wordt gepraat en geluisterd. Over alledaagse dingen in je leven, vreugde, verdriet, een onzekere toekomst. Opeens een arm om je heen in een troostend gebaar.
In Sneek wordt er afgemeerd aan de Oosterkade. Wie de boot in Heerenveen gemist heeft, kan hier nog opstappen. Het eten wordt aan boord gebracht door de cateraar. Voor het eten wordt een zegen gevraagd en een stukje uit de Bijbel gelezen in het Nederlands en in het Fries. Na de maaltijd wordt er een dankgebed uitgesproken.
Dan is er voor wie dat wil gelegenheid voor een wandeling in Sneek. De één gaat even shoppen, een ander zoekt drabbelkoeken, pakt een terrasje of loopt naar de oude Waterpoort , die dateert uit het jaar 1663.
Om half drie is iedereen weer aan boord en worden de trossen losgegooid.
Het schip vaart over de Houkesloot, langs verschillende recreatiehavens richting Het Sneekermeer.
Er varen zeilboten, skûtsjes en recreatiebakken met een punt. Kleine zeilbootjes met kinderen, voorzien van een zwemvest.
Ondertussen steekt een stevig windje op. Witte koppen op de golven die schitteren in de zon alsof er parels omhoog spatten. Aan boord gaat het er vrolijk aan toe. Lammert en Myrian spelen accordeon en Eize op zijn gitaar. De bekende liedjes worden meegezongen.
De boot vaart alweer richting Heerenveen. In de verte, verscholen tussen de bomen zie je de Kapelle in Haskerdijke. De haven is alweer in zicht. Het schip wordt afgemeerd. De passagiers worden uitgescheept en nemen afscheid, de een met een hand en een ander met een knuffel. Het was een fijne dag. Een dag vol parels. Parels in Gods hand.
Boot gemist? In 2018 zijn de data woensdag 13 juni en donderdag 14 juni. Alvast noteren.
Namens de boottochtcommissie
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM
Verslag; Mieke van Ginkel-Karsemeijer. Foto: Nelleke de Raaf-Baijense


Zie ons Team naar Reddingmuseum in Den Helder

Zaterdag 24 juni vormde de afsluiting van het seizoen Zie ons Team. Het thema was Travel en de reis voerde naar Den Helder. Met totaal 19 personen gingen we op bezoek bij het Reddingmuseum. Aangezien het ook Sail was en tevens de Marinedagen werden georganiseerd, was het extra druk. Ca 10 km voor Den Helder moesten we overstappen in een pendelbus die ons naar de gezellige drukte bracht. Vervolgens moesten we nog een stevige wandeling maken, waarna we bij het museum kwamen. Een mooi interactief museum waar de kids hun eigen gang konden gaan. Een aantal belandde zelfs in de top 10 van beste redders! Zowel in het museum als buiten was dus genoeg te beleven zodat de tijd voorbij vloog. Tot slot natuurlijk nog even langs de Mac om het compleet te maken. Al met al een geslaagde dag! Bekijk de foto’s in het FOTOALBUM of op de facebookpagina van de kerk.
Jan Ots