info

Wijkkerkenraad

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft dienend leiding aan het werk van de wijkgemeente.  Hij zorgt o.a. voor samenhang, coördinatie en doelgerichtheid bij de verschillende taken, in eredienst,  pastoraat, diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, financiën en beheer, vorming en toerusting. 

Voor de structuur ( wijkkerkenraad, kleine kerkenraad (breed moderamen), moderamen) wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling.

Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 

In de gevallen waarin de kerkorde dit voorschrijft belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de wijkgemeente (wijkgemeenteavond). Voor verschillende taken wordt de wijkkerkenraad bijgestaan door commissies.  


Moderamen:
Ds. P.J. de Buck Predikant
Mw. M. van Heijkop  Voorzitter
Dhr. F. Koekoek  Scriba
Dhr. H. Roeters Assessor

Kleine Kerkenraad:
Ds. P.J. de Buck Predikant
Ds. J. van der Veen Predikant
Ds. A.M. Kobes-Gerritsen  Predikant
Mw. M. van Heijkop  Voorzitter
Dhr. F. Koekoek Scriba
Dhr. H. Roeters Assessor
Mw. Sj. Jansma Notulist
Dhr. J. Visser Afgevaardigde College van de Diakenen
Dhr. J. Gunnink Afgevaardigde Kerkrentmeesters
Mw. C. Yntema Afgevaardigde Jeugdraad
Johs Vlaanderen Oldenzeel Afgevaardigde taakgroep Liturgie


Grote Kerkenraad:
Mw. M. van Heijkop Voorzitter
Ds. P.J. de Buck  
Dhr. F. Koekoek Scriba
Ds. J. van der Veen  Predikant
Ds. A.M. Kobes-Gerritsen Predikant
Dhr. H. Roeters  Assessor
Ouderlingen  
Diakenen  
Ouderling - Kerkrentmeesters  
Jeugdouderlingen  


Contact / Mail scriba Wijkgemeente Trinitas: F. Koekoek