info

Wijkkerkenraad

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft dienend leiding aan het werk van de wijkgemeente.  Hij zorgt o.a. voor samenhang, coördinatie en doelgerichtheid bij de verschillende taken, in eredienst,  pastoraat, diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, financiën en beheer, vorming en toerusting. 
Voor de structuur ( wijkkerkenraad, kleine kerkenraad (breed moderamen), moderamen) wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling.
Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 
In de gevallen waarin de kerkorde dit voorschrijft belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de wijkgemeente (wijkgemeenteavond). Voor verschillende taken wordt de wijkkerkenraad bijgestaan door commissies.    

Samenstelling Wijkkerkenraad Heerenveen-Zuid

Moderamen:

 • Ds. W. Bloemendaal                                             
 • Pastor B. van Brug                                              
 • Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter
 • Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba
 • Dhr. R. Rijpkema                                                  Diaken

Kleine Kerkenraad:

 • Ds. W. Bloemendaal                                            
 • Pastor B. van Brug                                               Pastor
 • Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter
 • Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba 
 • Dhr. R. Rijpkema                                                  Voorz.Diakonie 
 • Mw. T. Rinsma-Kuperus                                       Scriba Pastoraat
 • Dhr. J Wijnsma                                                     Missionair en jeugd 
 • Dhr. R. Kuipers                                                     Notulist
 

Overige ouderlingen:

 • B. Akkerman
 • D, Annema (skriba AK)
 • M. Arntzen
 • S. Bekkema-Visser
 • B.van het Meer (preses)
 • F. Rozema
 • Y. Zondervan - v.d. Veen                                    
  
                        
Overige Diakenen:

 • A.J. Annema - Rozema
 • G, Bikker - Bosch
 • M. Jager - Eizema
 • C. Jager - v.d. Molen
 • L. de Jong
 • M.P. Kok
 • B. Kuit
 • I. v.d. Schaaf
 • R. Staal (secr. C. v. D.)
 • J. de Vries
 • G. v.d. Zee - Veenstra
 

Pastorale Medewerkers:

 • J. Bakker
 • G.Bos
 • J. Tighelaar - Radersma


Ouderling / Kerkrentmeesters:

 • G. de Leeuw
 • F.M. Meindertsma