info
dinsdag 17 dec. 2019
15:00 

LEESKRING / LEERHUIS ‘Deze Wereld Anders’ start 17 september

Bouwsteen 16:
Gesprekskringleerhuis1leerhuis2


 
Het komende seizoen lezen en bespreken we het boek ‘Ik bid dus ik ben’ van emeritus hoogleraar theologie, missiologie en oecumenica aan de RU
Groningen, Bert Hoedemaker, waarin hij een warm pleidooi houdt voor de christelijke traditie. En dan niet een traditie die vast ligt en onveranderlijk is,
maar een traditie die meebeweegt met de tijd en de gebeurtenissen in een mensenleven.
Hoedemaker stelt dat de christelijke traditie afstand neemt van het moderne, westerse mensbeeld dat de mens ziet als autonoom individu die niets
en niemand meer nodig heeft en dat ze in plaats daarvan een mensbeeld aanhangt waarin menszijn begint met aangewezen zijn op de ander.
Rode draad door het boek is het gebed, door Hoedemaker gezien als een doorlopend drie gesprek tussen ik, God en wereld: een ‘gebed zonder eind’.
Dus niet een gebed als ritueel, waarbij je een groot deel van de tijd biddend en op de knieën doorbrengt zoals in kloosters, maar een gebed als een
voortdurend in dialoog zijn met de werkelijkheid.
Tenslotte pleit hij ervoor om het christelijk geloof weer terug te brengen in het publieke domein. De kerk wordt nauwelijks nog uitgenodigd om mee
te praten, ze wordt hooguit geduld. Maar, zegt Hoedemaker, de christelijke kerk is er juist om vanuit een fundamenteel perspectief commentaar op de
wereld te leveren.

Data: Elke derde dinsdag van de maand, ingaande op
17 september 2019
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Trinitas
Informatie en opgave: Dick Kleinhesselink
email: , tel. 629510leerhuis4
en/of Nel van den Briel
email: , tel. 36007
Facultatief is er de mogelijkheid om op drie woensdagochtenden: 15,
29 januari, 12 februari 2020 deel te nemen aan een cursus van de Friese
Olterterperkring in de Buorskip te Beetsterzwaag, waar Bert Hoedemaker
zijn boek ‘Ik bid dus ik ben’ zelf komt toelichten. Zie website Olterterperkring.


Alle datums17-12-2019 15:00
21-01-2020 15:00
18-02-2020 15:00
17-03-2020 15:00
21-04-2020 15:00
19-05-2020 15:00
16-06-2020 15:00
21-07-2020 15:00